P R O T O K Ó Ł nr 21/12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 12 czerwca 2012 r.


 Or. 0012.21.12

P R O T O K Ó Ł  nr 21/12
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 12 czerwca 2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
 
Omówienie tematu sprzedaży budynku po Ośrodku zdrowia w Boniewie.Omówienie inwestycji gminnych.Omówienie tematu rozszerzenia działalności Przedszkola w Boniewie.Omówienie sprawy podziału Gminy na okręgi wyborcze.Omówienie zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad 1    Wprowadzenia do tematu dokonał  Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz . Poinformował, że jest już operat szacunkowy na nieruchomość po Ośrodku Zdrowia w Boniewie. Będzie wystawiona do sprzedaży. Wycena budynku opiewa na kwotę 135.400 zł natomiast działka na 50.000 zł. Łącznie to kwota 185.400 zł plus podatek VAT ( 23 % ). Nieruchomość ta musi być sprzedana na cele służby zdrowia i ten zapis będzie wpisany w Akt Notarialny.
 
Sekretarz Gminy  - Pani Anna Kozłowska powiedziała, że prowadziła rozmowy w sprawie zmiany przeznaczenia tej nieruchomości w Starostwie Powiatowym we Włocławku i nie będzie problemu  tylko procedura dłuższa by wprowadzić te zmianę.
 
 Radni wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu.
 
Ad 2    Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do tematu. Poinformował, że powoli prace na hali sportowej w Boniewie są kontynuowane. Pojawiają się pewne problemy, ale na bieżąco są rozwiązywane.
 
Radny Ciesielski powiedział, że jest zaniepokojony, bo jak na razie jest cisza i przez miesiąc jest niewiele zrobione. Podobne tempo jak pierwszej firmy. Jest trochę czasu do października, ale niepokój jest.
 
Radny Majewski powiedział, że ta firma robi dużo poprawek po poprzedniej firmie. Prawda natomiast jest taka, że poprzedni inspektor nadzoru nie dopilnował prac.
 
Wójt Gminy powiedział, że firma przed przystąpieniem do przetargu miała możliwość zapoznania się  z budową, poza tym przy podpisywaniu umowy zorientowali się też o terminach płatności za faktury. Wójt zaznaczył, że nie wyrażona została zgoda na podwykonawców robót na hali. Omówił usterki, które zostały przyjęte do wykonania przez obecną firmę.
Wójt poinformował,  że jest problem z firmą , która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni przydomowych nie wchodzi na budowę . Ma problemy finansowe i Gmina skłania się do zerwania umowy. Termin wykonania mają do końca lipca br. , ale jeszcze nic nie zrobili.
Kolejna inwestycja jest na ukończeniu – remiza w Bierzynie. Jest realizowana modernizacja świetlicy w Arciszewie , ale wystąpiły dodatkowe prace i brak jest trochę środków . Sołectwo
zobowiązało się dołożyć środków  z funduszu sołeckiego.
 
Radny Kubiak powiedział, że trzeba zabezpieczyć środki na naprawę dróg .
 
Wójt poinformował, że jest na ukończeniu dokumentacja na budowę drogi we wsi Bnin
z wodociągiem do studni w Żurawicach.
 
Radny Kubiak zapytał czy będziemy dokładać środków finansowych do drogi powiatowej?
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że budowa drogi powiatowej jest przesunięta na lata 2014-2015 ze względu na najkorzystniejsze dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych – do 50 %.
 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt i powiedział, że jest to droga powiatowa i nie mamy na nią podpisanego żadnego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Powiedział też , że przy Szkole Podstawowej w Boniewie jest duży ruch i należy zacząć myśleć o poprowadzeniu drogi dalej przez Osiedle w Boniewie.
 
Radny Majewski powiedział, że Gmina musi położyć do budowy drogi powiatowej 1.200.000 zł. 
 
Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o zgodę na prowadzenie rozmów ze Starostwem powiatowym we Włocławku w sprawie wspólnej budowy drogi Bierzyn –Osiecz Wielki  w ramach programu budowy dróg tzw.” schetynówki.”
 
Radny Majewski zapytał dlaczego tak daleko będzie prowadzona woda z Żurawic do Osiecza Małego do hydroforni – będą bardzo wysokie koszty czujników.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że musimy mieć zabezpieczenie czerpania wody z różnych źródeł  i jego zdaniem  inwestycje w kierunku wody są trafne. Pokłady wody w Żurawicach są duże i jest to czysta woda. Przymierzamy się do budowy wodociągu z Żurawic do Osiecza Małego
i modernizacji hydroforni. Trzeba zwiększyć zbiorniki i by woda była lepszej jakości należy wstawić lepsze nowe urządzenia do jej uzdatnienia.
 
Radny Ciesielski zapytał jaki jest przewidywany koszt budowy wodociągu i budowy drogi
w miejscowości Bnin.
 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.
Radna Wojciechowska –Kmieć zapytała na jakiej głębokości jest woda w studni w Żurawicach?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że na 23 m. , a studnia ma 40 m. głębokości.
 
Radny Majewski zapytał , co dalej z nieruchomością w Boniewie zakupioną od komornika (górka)?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że coś się już ruszyło, Sąd oddalił wszystkie zażalenia i nie ma już możliwości odwołania się od tego.
 
Ad 3    Wójt Gminy poinformował, że są ogłoszone dwa konkursy na utworzenie przedszkoli i rozszerzenie działalności przedszkoli. Zapytał radnych, czy tworzymy nowe przedszkole, czy rozszerzamy działalność istniejącego już. Zapoznał z zasadami rozszerzenia istniejącego i zmniejszenia kosztów finansowania jednego oddziału przedszkolnego przez okres dwóch lat.
Radna Wojciechowska –Kmieć proponowała  dostosować toalety dla maluchów w przypadku utworzenia drugiego oddziału w przedszkolu.
 
Wójt Gminy  powiedział, że obecnie są już pozyskane w gimnazjum 3 sale i można dzieci starsze przenieść do tych sal i będzie miejsce dla przedszkolaków.
 
Radni wyrazili zgodę na poszerzenie działalności obecnego przedszkola. 
 
Ad 4  Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy. Poinformowała, że musi być nowy podział Gminy na okręgi wyborcze . Nowy Kodeks Wyborczy nakłada obowiązek na tworzenie jednomandatowych okręgów. Zapoznała z propozycja połączenia sołectw w jeden okręg wyborczy i podział sołectwa Boniewo na dwa okręgi wyborcze. Nadmieniła, że zostanie utworzony kolejny obwód głosowania.
 
Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 5    Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska. Poinformował o zmianach , które należało wprowadzić do regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalić kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Przedstawiła projekty stosownych uchwał .
 
Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 6    Radna Pietrucha zapytała , kiedy będzie zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Osieczu Małym ?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że szkoła ta będzie jeszcze prowadziła działalność przez rok, bez oddziału przedszkolnego.
 
Radny Ciesielski zwrócił się z prośbą o zgłoszenie do Powiatowego Rejonu Dróg w Jarantowicach
o ustawienie drogowskazu na skrzyżowaniu dróg powiatowych  w Boniewie i zabezpieczenie dziury w asfalcie w samym centrum Boniewa na skrzyżowaniu przy torach kolejowych. Zgłosił też suche drzewo do usunięcia przy drodze powiatowej w Wólce Paruszewskiej.
 
Radny Sowiński zapytał czy są już zgłoszone do naprawy uszczerbki na drodze we wsi Kolonia Otmianowa.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie ta sprawa zgłoszona.
 
Pani Sekretarz zakomunikowała sprawę statutu zespołu szkół. Jest w trakcie opracowania.
 
Radny Kubiak poruszył temat połamanej szosy w lesie w Janowie przez Nadleśnictwo.
 
Radny Pawłowski powiedział, że Nadleśnictwo robiło wycinkę drzew w lesie w Janowie, ale nie wycieli suchego drzewa przy szosie.
 
Radny Majewski zapytał czy na rozpoczęcie lata będzie piknik?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie z programu „ryby” w dniu 8 lipca 2012 r.
 
 
 
 
Ad 6.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                   Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                        Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 lipca 2012, 12:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1813