P R O T O K Ó Ł nr 20/12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 8 maja 2012 r.w Urzędzie Gminy Boniewo


Or. 0012.20.12


P R O T O K Ó Ł  nr 20/12
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 8 maja  2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok.
2.      Omówienie zmian do budżetu Gminy na 2012 r.
3.      Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Boniewo.
a)      projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie,
b)      projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo,
c)      projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5.Omówienie inwestycji gminnych.
            6. Sprawy różne.
            7. Zapoznanie radnych z ocena zasobów pomocy społecznej w gminie.
            8. Zakończenie.
 
 
Ad 1    Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy.
Pokrótce przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i poinformowała, iż Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boniewo pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie i wystąpiła
z wnioskiem  do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi.
 
Ad  2   Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu Gminy na 2012 r. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków o kwotę 1.247.820 zł.  
Zwiększone zostały środki na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Przebudowa
i remont drogi gminnej w miejscowości Bnin” – 100.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Anielin i Bierzyn” – 196.631 zł. „Budowa hali sportowej”- 800.000 zł w tym od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 530.000 zł , ze wzrostu kaucji gwarancyjnej – 270.000 zł.
            Po stronie dochodów i wydatków wprowadzona została dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup drzewek
i krzewów. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększona została subwencja oświatowa
w kwocie 141.189 zł.
Dokonane zostały również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 3    Wprowadzenia do tematu dokonała pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy. Poinformowała, że jest już pozytywna opinia uzyskana od Kuratorium Oświaty w sprawie utworzenia zespołu szkół, zapoznała  ze stosownym projektem uchwały  wraz z Aktem Założycielskim. Nadmieniła, że Zespół będzie od 1 września 2012 r. W najbliższym czasie zostanie opracowany projekt Statutu Zespołu i ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że ustawodawca wymaga ustanowienia zastępcy dyrektora przy opracowywaniu statutu dla zespołu.
 
Radny Majewski zapytał czy przedszkole, które jest w szkole w Boniewie jest gminne?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest gminne, ale prowadzone przez Stowarzyszenie LGD. Nasz wkład własny to pomieszczenia. Po dwóch latach Gmina jest zobowiązana do jego prowadzenia jeszcze przez 2 lata, jeżeli uda się pozyskać środki unijne to będziemy prowadzić przedszkole jeszcze dłużej.          Dla naszej Gminy jest to korzystne, bo nie mamy innego takiego przedszkola.
 
Radny Majewski zapytał jeżeli nie jest to gminne przedszkole, to dlaczego był określany statut?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przedszkole jest samorządowe, ale prowadzone przez LGD.
 
Dodatkowych wyjaśnień w tym temacie udzieliła sekretarz Gminy. Powiedziała, że koniecznością było podjęcie uchwały o utworzeniu przedszkola i nadanie statutu, by skorzystać ze środków unijnych.
 
Sekretarz Gminy zapoznała ze stosownym projektem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Boniewie.
 
Powyższy projekt została zaakceptowany przez radnych.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Nadzór Prawny Wojewody uchyla nam uchwały podjęte na poprzedniej sesji w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jeśli chodzi o regulamin to musi być odrębna uchwała określająca kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a w przypadku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi to muszą być zapisy o wydzieleniu środków budżecie na działania związane między innymi  z usypianiem ślepych miotów, pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku. Zapoznała ze stosownymi projektami uchwał.
 
Powyższe projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 5    Wójt Gminy pokrótce przedstawił informację o realizacji inwestycji gminnych i tak:
Firma , która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni przyzagrodowych ociąga się z wejściem na budowę i przez to możemy nie pozyskać środków na ich realizację.
Jest na ukończeniu dokumentacja na budowę i remont drogi w miejscowości Bnin. Nie ma dokumentacji na sieć wodociągową Żurawice – Bnin –Osiecz Mały.
Jest już dokumentacja na budowę drogi we wsi Anielin.
 
Radny Grzelak zaproponował pozyskać środki na budowę drogi przez las z Nadleśnictwa.
 
Radny Kubiak poinformował, że przez wycinkę drzew w lesie w Janowie została porysowana droga gminna.
 
Wójt zobowiązał się,  pojechać na drogę rozeznać się w stratach, by ewentualnie zwrócić się o zwrot kosztów strat, ale trzeba mieć świadomość, że od Leśnictwa jest trudno cokolwiek wymóc.
 
Wójt Gminy zaproponował przy budowie dróg położyć asfalt przez Anielin do Pana Wróblewskiego i w Osieczu Wielkim , tam gdzie są domostwa, proponował tez kawałek chodnika , pętli autobusowej – ale to wszystko przy „schetynówce”. Środki ze „schetynówki”  są najłatwiejsze do rozliczenia.
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że udało się w powiecie wpisać modernizację drogi Osiecz Wielki-Anielin, Żurawice i w przyszłym roku w Sarnowie położenie gresów.
 
Wójt zapytał radnych, czy jest przyzwolenie na wykonanie podbudowy w proponowanych modernizacjach dróg w miejscach gdzie są zabudowy domostw, byłby to pierwszy etap
w Osieczu Wielkim od Pana Zielińskiego do Pani Kopczyńskiej i przez Anielin.
Drugi etap to dokończenie podbudowy i położenie warstwy wierzchniej.
 
Propozycja Pani Skarbnik Gminy, by podbudowy zrobić razem z budową drogi w miejscowości Bnin.
 
Wójt Gminy proponował jednak zorganizować przetarg na samą podbudowę we wsi Anielin i Bierzyn.
 
Skarbnik Gminy powiedział, że połączenie budowy dróg razem może obniżyć koszty.
 
Dwie propozycje Przewodniczący poddał głosowaniu:
I – to częściowe utwardzenie dróg  i za tą propozycja opowiedziała się większość radnych,
II – to połączenie podbudowy dróg w Anielinie i Bierzynie razem z budową drogi w Bninie  i za ta propozycja opowiedziała się mniejszość radnych.
 
W wyniku tego głosowania zadania podzielono na dwa etapy:
I etap to częściowe utwardzenie dróg tam gdzie są domostwa w miejscowości Anielin i Bierzyn,
II etap do budowa drogi w miejscowości Bnin.
 
Radny Ciesielski zapytał czy technologia podbudowy będzie odpowiednia by później wytrzymała wymogi do „schetynówki”?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie, bo jeżeli wykonamy podbudowę lepszą, to możemy nie załapać się do „schetynówki” – propozycja to 3,5 metrowa droga z poboczami.
 
Wójt poinformował, że złożony został już wniosek na chodnik w Boniewie ze środków LGD. Na ukończeniu jest już zadanie „ adaptacja strychu na budynku Gimnazjum w Boniewie”. Złożony został wniosek na zadanie „ uregulowanie obrzeża jeziora w Grójcu”. Rozpoczęte są remonty
świetlic. Kontynuowane są prace na hali sportowej.
 
Ad 6    Sekretarz Gminy zaapelowała do radnych o przekazywanie informacji, by rolnicy stosowali opryski na rośliny zgodnie z zaleceniami, bo zdarzył się incydent zatrucia pszczół w pasiece .
 
Radny Majewski poruszył temat opiekunek domowych. Powiedział, że jak była opiekunka na urlopie to nikt nie chodził do Pana Waldemara Banasiaka zam. Osiecz Wielki. Jest osobą niepełnosprawną.
 
Wyjaśnień udzieliła Kierownik GOPS – Pani Zofia Boratyńska. Odpowiedziała, że Pan Banasiak był poinformowany, że opiekunka nie będzie przychodziła przez 3 dni.
 
Wójt Gminy powiedział, ze wchodzimy mocno w rodziny, by też świadczyli pomoc dla swoich- braknie nam opiekunek.
 
Radny Grzelak poruszył temat ławeczek na Orliku, wnioskował by zakupić takie jak na Orliku
w Choceniu.  
 
Ad 6.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lipca 2012, 11:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1780