P R O T O K Ó Ł nr 18/12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


   Or.0012.18.12

P R O T O K Ó Ł  nr 18/12
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 marca  2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,30 do 11,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie spraw z zakresu :
a) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego  (projekt uchwały);
b) zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
( projekt uchwały);
c) zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli;
d) zmiany  Statutu Gminy Boniewo (projekty uchwał );
Omówienie inwestycji w gminie Boniewo.Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2012 .Rozpatrzenie podania Państwa Waliszewskich zam. Boniewo.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad 2    Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że  w ościennych  gminach  pobierane są opłaty za korzystanie z pasa drogowego i są to dochody dla Gminy w związku z czym proponuje też wprowadzić takie opłaty w naszej gminie.
 
Pani Anna Grunt – Poinformowała radnych, że ustawa obliguje Gminy do ustalenia opłat za zajęcie         pasa drogowego. Zapoznała z górnymi stawkami opłat z ustawy . Przedstawiła stosowny projekt uchwały i zapoznała ze stawkami jakie obowiązują  w ościennych gminach.
 
Radni zdecydowali dokonać ustaleń w powyższym temacie na kolejnym posiedzeniu.
 
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska dokonała wprowadzenia do tematu. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy zatwierdza taryfy za wodę i ścieki. Nadmieniła, że był zamysł utworzenia zakładu komunalnego, ale z uwagi na prowadzone inwestycje gmina może ubiegać się
o zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT  Gmina zrezygnowała z tego pomysłu. Zakład nie wypracowałby takiego dochodu. Zapoznała z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf za wodę i ścieki.
 
Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez radnych.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że regulamin wynagradzania nauczycieli był ustalany w roku 2009 i związki zawodowe domagały się zmian. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych
na którym mówiło się o tym by nie płacić na koniec roku do nie wypracowanych średnich wynagrodzeń nauczycielom tylko regulować te wszystkie sprawy dodatkami zawartymi
w regulaminie. Padły propozycje podwyżek dodatków funkcyjnych i za wychowawstwo.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że łączna kwota podwyżek zamyka się w 20 tys. zł., a dopłaty są w kwocie 50 tys. zł. Proponuje się podwyższyć wysokość dodatku za dyrektorstwo i wychowawstwo – by zapłacić za pracę. Jest tak, że nauczyciele zarabiają więcej od dyrektora i stąd propozycja by za tą odpowiedzialność i zarządzanie szkołą i nauczycielami podwyższyć kwestię dodatku funkcyjnego
i za wychowawstwo. W najbliższym czasie będzie podejmowana kwestia utworzenia zespołu szkół by zmniejszyć dopłaty za nie osiąganie średnich wynagrodzeń przez nauczycieli zatrudnionych
w naszych szkołach.
 
Pani Sekretarz Gminy dodatkowo wyjaśniła, że różnica stawek dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby uczniów.
 
Radny Ciesielski powiedział, że dodatki dla nauczycieli muszą być. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stanowi 63 %, natomiast 37 % to są dodatki.
 
Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli chodzi o utworzenie zespołu szkół to musi być pozytywna opinia kuratora oświaty i rady pedagogicznej, a dalej musi być konkurs na wyłonienie dyrektora zespołu szkół.
 
Radny Majewski zapytał , co dalej z utworzeniem zespołu obsługi szkół?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie utworzony z obecnie zatrudnionych pracowników, bez dodatkowego wynagrodzenia. Będzie zrobiona reorganizacja w urzędzie i zespól będzie jednostką organizacyjną urzędu Gminy.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że ma obawy przy tworzeniu zespołu, bo mogą się zmienić koszty obsługi i mogą być mniej kontrolowane wydatki.
 
Wójt Gminy powiedział, że po utworzeniu zespołu obsługi szkół będą oszczędności. Jeśli chodzi
o wydzielenie księgowości , to już będzie trochę inaczej. Zaznaczył ,że nie jest to nasz wymysł, tylko zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotychczas każdy wydatek był kontrolowany i ma nadzieję, że tak będzie nadal.
 
Radny Majewski zapytał, o to kiedy było lepiej, czy poprzednio jak był zespół, czy teraz jak go nie ma .
 
Wójt Gminy odpowiedział, że teraz lepiej, bo decyzje o wydatkach zapadają w gminie.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że poprzednio dyrektor szkoły decydował o wydatkach a dziś my.
 
Radny Majewski powiedział, że są dotacje na biblioteki, na szkoły, ale nikt z tego nie korzysta.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że staramy się i szukamy środków gdzie się da, często zmieniamy budżet Gminy.
 
Przedstawione stawki dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nadzór wojewody zakwestionował pewne zapisy w statucie gminy i koniecznością jest podjęcie uchwały uchylającej ten przyjęty statut, a następnie przyjąć już poprawiony i uzgodniony z nadzorem. Zapoznała ze zmianami wprowadzonymi do statutu i stosownymi projektami uchwał.
Powyższe zmiany zostały przyjęte i zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 3, 4           Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do tematu wyjaśniła kwestie przetargu na kontynuację budowy hali sportowej w Boniewie. Nadmieniła o konieczności zabezpieczenia środków na hale w budżecie po rozstrzygnięciu przetargu.
 
Wójt Gminy poinformował o dołożonych do kosztorysu dodatkowych kosztach  związanych
z zakupem mat ochronnych i innych dodatkowych robót, o ustalonych warunkach dla firm zabezpieczenia środków i formach płatności.
 
Radny Ciesielski zapytał jaki stan robót jest przewidywany w tym roku?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że do końca roku inwestycja ma być wykonana  w stanie surowym łącznie z położeniem dachu. Przewidywany termin oddania do użytku to październik 2013 r.
Zaznaczył, że sala gimnastyczna jest bez łącznika i kotłowni.
 
Skarbnik Gminy poinformowała o środkach jakie wpłynęły z ubezpieczenia budowy inwestycji – 180 tys. zł.
 
Radny Majewski zapytał o konstrukcje dachu na hali.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie drewniana.
 
Pani Skarbnik Gminy poinformowała , że odbył się przetarg na remont świetlic , zabezpieczone są  środki w budżecie na 8 tys. zł.
 
Wójt Gminy poinformował, że do końca miesiąca będzie przetarg w ramach LGD na „ryby”.
Będziemy składać wniosek na podniesienie atrakcyjności jeziora Grójec i na położenie chodnika
w Boniewie od młyna na ul. Pocztowej. Jest szansa na 85 % dotacji i dodatkowych  środków
z Ochrony Środowiska.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że inwestycja „budowa chodnika” zostanie wprowadzona do budżetu przed przetargiem.
 
Wójt Gminy poinformował, że jest na ukończeniu opracowanie dokumentacji na budowę drogi
z wodociągiem w  miejscowości Bnin . Zlecone zostało opracowanie dokumentacji  na modernizacje hydroforni. Drogę w miejscowości Bnin  planuje się pobudować ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i z pożyczki z Funduszu  Ochrony Środowiska. Wodociąg będzie prowadzony w poboczu drogi. Budowa oczyszczalni przydomowych też  będzie rozpoczęta w najbliższym czasie.
 
Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach do budżetu . Wpłynęły środki na język angielski realizowany w gimnazjum  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w kwocie 2.500 zł. Będą też inne zmiany dotyczące dotacji.
 
Ad 5    Sekretarz Gminy przedstawiła podanie pana Marka Waliszewskiego  zam. Boniewo
w sprawie zaległości za wodę.
 
Wójt Gminy powiedział, że przeprowadził rozmowę z panem Waliszewskim i wynikiem tej rozmowy zrodził się pomysł, by wycofał zażalenie z Sądu w sprawie nieruchomości ( górka)
w Boniewie i umorzymy całą zaległość.
Będziemy prowadzić rozmowy i jeżeli nie wyrazi zgody na ustępstwa to podejmiemy decyzję
o odcięciu wody.
 
Ad 6    Wójt Gminy przedstawił sprawę podwyższenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Są zatrudnione dwie opiekunki , które pracują na pełnych etatach, ale potrzeb jest więcej. Są przeszkolone osoby i chętnie by świadczyły usługi , ale kwota za te usługi jest niska.
Sytuacje w rodzinach są różne, w większości starsze osoby chcą tych usług praktycznie za darmo.
 
Radny Majewski proponował samotnym osobom dać tę opiekę, ale jak są dzieci to niech się rodzicami opiekują.
 
Wójt Gminy proponował przeanalizować zapisy istniejącej uchwały i określić możliwości zatrudnienia z tych wpłat jednej opiekunki na okres 1 roku.
 
Pani Zofia Boratyńska – Kierownik GOPS przybliżyła radnym zapisy uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze z 2009 roku.
 
Wójt Gminy zaproponował by komisja do spraw socjalnych zajęła się analizą tych stawek za usługi,
w kierunku zastosowania podwyżki odpłatności za usługi . Nadmienił, że społeczeństwo się starzeje i musimy być przygotowani na pewne rozwiązania.
 
Radny Sowiński zapytał czy lokatorzy z Domu Ludowego mają się zgłosić do Urzędu Gminy
w celu zawarcia umów na dalszy wynajem mieszkań, bo obecne z sołectwem im wygasły.
 
Wójt Gminy powiedział, że Gmina wystąpi do Rady Sołeckiej o przekazanie Gminie  Domu Ludowego na zasadzie porozumienia i wtedy będzie  można zawierać umowy.
 
Radna Wojciechowska – Kmieć zapytała czy wykaz czynnych hydrantów już jest sporządzony?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie.
 
Radny Łukaszewski poruszył temat internetu . Zwrócił się z prośbą by poprawić jego działanie.
 
Wójt Gminy wyjaśnił ten temat, jak na razie nie ma możliwości by było inaczej. Nie ma pracownika, który by się tym zajął.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że można korzystać z internetu w bibliotece, są tam komputery
z kafejki.
 
Radny Górski zapytał czy będą spisywane straty w uprawach ozimych?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nasza gmina jest zgłoszona do Wojewody i od 1 kwietnia br. będą spisywane straty.
 
Radna Wojciechowska – Kmieć zapytała czy będzie można kupić drzewa przy drodze powiatowej?
 
Sekretarz Gminy  wyjaśniła ten temat. Powiedziała, że trwają rozmowy w Starostwie, obecna cena za jedno drzewo jest bardzo wysoka.
 
Radny Sowiński zapytał czy gmina będzie wchodziła w program usuwania eternitu?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak będzie . Pod koniec roku będzie opracowany program, będzie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Rada Wojciechowska- Kmieć zapytała co dalej z budynkiem po ośrodku zdrowia?
Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba się zastanowić i próbować to sprzedać bądź wydzierżawić
na cele służby zdrowia. Pomieszczenie po Aptece jest w trakcie wydzielenia.
 
Ad 7.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lipca 2012, 07:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555