P R OT O K Ó Ł Nr 31/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2012 r.


Or. 0012-1-31/12
P R OT O K Ó Ł  Nr 31/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 25 kwietnia 2012 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.  Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
2.  Zakończenie.
 
            Komisja po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2011 r., sporządziła  wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku na okoliczność rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                   Przewodniczący obrad
 
                                                                                  (Adam Ciesielski )


załącznik dalej (537kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (31 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2012, 10:56:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511