P R O T O K Ó Ł Nr 20/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 9 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Boniewo w godzinach od 8,30 do 10,30

  Or. 0063-3-20/12

P R O T O K Ó Ł  Nr  20/12
z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 9 lutego 2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,30 do 10,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Mirosław Łukaszewski– Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli w osobach :
Pan Zbigniew Łuczak, Pani Anna Kowalewska i Pani Beata Fras.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.      Omówienie zmian do Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2.      Omówienie spraw dotyczących oświaty w Gminie Boniewo.
3.      Zakończenie.
 
Ad 1 i 2.         Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz -Wójt Gminy
i poinformował, że jest propozycja zastosowania podwyżek dodatków do wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Wysokość stawek podlega negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli – stąd to spotkanie.
Wójt Gminy poinformował o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie po to, by uporządkować chaos w oświacie, szczególnie chodzi o reorganizację i zmniejszenie dopłat, wyrównań na koniec roku do wynagrodzeń nauczycieli.
Wójt powiedział, że nasza gmina jest najbiedniejsza w województwie, umiejscowiona jest na 6 miejscu, a nauczyciele w naszej gminie zarabiają tak samo jak w innych gminach i miastach. Szukamy oszczędności w oświacie i jest propozycja by jednak w tym regulaminie nie podwyższać znacząco stawek dodatków do wynagrodzeń. Zaproponował by Pani Ewie Grochowina -Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boniewie dołożyć dodatku funkcyjnego za dodatkowe przedszkole, którym się zajmuje, ale nie ma za to dodatkowego wynagrodzenia. Wypłacane jest wyrównanie do wynagrodzeń i w tym roku jest to kwota 50 tys. zł. i chcemy nadal dopłacać, ale żeby to były mniejsze kwoty i za pracę.
Nie ma co szaleć, bo musimy oszczędzać. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała zalecenie utworzenia oddzielnej księgowości dla oświaty, to też pochłonie koszty. Nie wiemy jeszcze ile będzie nas kosztowała budowa hali sportowej.
 
Pan Zbigniew Łuczak proponował podwyżki dodatków dla wychowawców klas, bo jak stwierdził,
pełnią oni rolę psychologa i ich  opieka nad uczniami nie ogranicza się tylko do 8 godzin dziennie, ale i po godzinach. Praca nauczyciela nie jest łatwa.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy powiedziała, że nie wszyscy nauczyciele angażują się we wszystkie prace poza godzinami obowiązującymi, jak w każdym innym zawodzie.
 
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy powiedziała, że dla nauczycieli jest przyznawany dodatek motywacyjny przez dyrektorów i jest on tak przyznawany, że co roku otrzymuje go inny nauczyciel. Zapoznała z liczbą uczniów w poszczególnych szkołach i wydatkach na szkoły.
Pani Skarbnik zapytała, czy jest sens podwyżek dodatków przed reorganizacją i likwidacją szkoły?
 
Wójt Gminy powiedział, że te wszystkie zamierzenia jakie są robione to po to, by oszczędzać środki finansowe w granicach rozsądku. Nie chciałby dopłacać tych wyrównań be pracy . Te pieniądze powinny trafić do nauczycieli za ich pracę. Dla dzieci w szkole jest już bardzo dużo organizowanych dodatkowych godzin pozalekcyjnych i nauczyciele na wsi nie zarabiają źle.
 
Pan Łuczak powiedział, że wie o tym , że jak nauczyciel będzie miał dopłatę do wynagrodzenia, to nie będzie mu się opłaciło brać dodatkowych godzin. Była propozycja promowania nauczycieli, którzy coś robią, a nie płacić za to czego nie robią.
 
Wójt Gminy powiedział, że nie chciałby sytuacji, by gmina przerzuciła się w wydatkach na oświatę,
zarówno w jedną jak i w druga stronę. Przerzucenie się na oszczędzaniu to też nie jest dla gminy korzystne.
Przewodniczący obrad zasugerował dokonanie wyliczeń w celu orientacji wydatków.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest to bardzo trudne do przeliczenia. Powiedział też, że są argumenty, które nie są miarodajne, ale można dodatkowo wynagradzać nauczyciela, który osiągnie wyniki. Nie można wszystkim płacić równo, dodatek motywacyjny powinien funkcjonować w jednym kierunku.
Osiągnięcia nauczyciela można ocenić na podstawie wyników egzaminu po szkole podstawowej, a następnie obserwować potencjał tych uczniów po egzaminach gimnazjalnych, czy te wyniki są dalej. Kolejna sprawa niezrozumiała, to awans zawodowy, który jest fikcją. Za zebrane dokumenty nauczyciel jest poddawany kwalifikacji, a nie za osiągnięcia. Poza tym dyplomowanie nauczyciela nie powinno być końcem jego ścieżki awansu zawodowego. Sprawa urlopu dla nauczycieli jest tematem bardzo drażliwym. Chciałby znaleźć taką formę motywacji dla nauczycieli , by się równo wszyscy angażowali w pracę i żeby te dopłaty były jak najniższe, a wydatki bardziej trafne.  
 
Przystąpiono do omawiania paragrafu 5 ust.1 obowiązującego Regulaminu wynagradzania nauczycieli
z roku 2009 i propozycji podwyższenia dodatków jak niżej:
 
Zaproponowano wprowadzić dodatek funkcyjny dla:
dyrektora szkoły o liczbie uczniów w szkole powyżej 200 –  w wysokości 1.000 zł;
dyrektora szkoły  o liczbie uczniów w szkole powyżej 100 – z 650 zł na 700 zł;
dyrektora szkoły o licznie uczniów w szkole do 100 – z 350 zł na 400 zł;
 
wychowawcy klasy o liczbie uczniów w szkole powyżej 100 – z 75 zł na 100 zł;
wychowawcy klasy o liczbie uczniów do 100 – z 40 zł. na 50 zł
wychowawcy oddziału przedszkolnego w szkole o liczbie uczniów 13 i więcej – z 75 zł. na 100 zł;
wychowawcy oddziału przedszkolnego w szkole o liczbie uczniów do 12 – z 40 zł. na 50 zł;
 
opiekuna stażu – z 40 zł na 50 zł.
Pozostałe zapisy regulaminu proponowano pozostawić bez zmian. 
 
Zmiany powyższe zostały zaakceptowane przez członków komisji.
 
Pan Łuczak zapytał skąd decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że decyzja ta jest kontynuacją zamierzeń planowanych po likwidacji szkoły w Lubominie.
Nadmienił, ze powstają Stowarzyszenia i zawiązują Szkoły Społeczne i być może też takie Stowarzyszenie powstanie i zajmie się prowadzeniem tej szkoły. Nie chciałby tego budynku przekształcić na mieszkania, ale na utrzymanie tego w innej formie. Na bazie tej szkoły utworzyć ośrodek dla trudnej młodzieży lub szkołę z dziećmi niepełnosprawnymi. Temat do przemyślenia
i rozważenia.
 
Wójt Gminy poruszył też temat zorganizowania w Szkole Podstawowej w Boniewie oddziału przedszkolnego zajęć z 3,5 latkami z autyzmem. Jest kilka takich dzieci i są one dowożone do Kąkowej Woli za odpłatnością za udział w zajęciach, należy stworzyć takie warunki tu u nas na miejscu.
 
Ad  3.  Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                  Przewodniczący komisji
G. Kwiatkowska                                               Mirosław Łukaszewski                                                                                          
                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 marca 2012, 15:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1913