P R O T O K Ó Ł nr 17/12 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 20 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Boniewo w godzinach od 13,00 do 15,00

  Or. 0063-17/12

P R O T O K Ó Ł  nr 17/12
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 20 stycznia  2012 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
2.      Omówienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutu sołectw.
3.      Omówienie spraw dotyczących oświaty w gminie.
4.      Omówienie wniosku z Programu „podstawowe usługi dla ludności” wraz ze zmianami
            w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
5.      Sprawy różne.
6.      Zakończenie.
 
Ad 1.   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska- Sekretarz Gminy
i poinformowała, że dokonuje się zmiany Statutu Gminy Boniewo na zalecenie inspektora NIK, który po kontroli w Urzędzie Gminy uznał, że nie są wyczerpane możliwości uzyskania informacji publicznych przez  mieszkańców. W obowiązującym statucie jest zapis ,że mieszkańcy mogą sporządzać notatki, przeglądać protokoły organów gminy i komisji rady w obecności pracownika, a powinny być przewidziane inne możliwości takie jak: możliwość drukowania, kopiowania materiałów na nośnik informacji oraz przesyłania danych drogą elektroniczną. Poza tym nie wprowadza się zmian dotyczących działalności gminy. Zapoznała ze stosownym projektem uchwały.
 
Przedstawione zagadnienia będą tematem  obrad sesji rady gminy.
 
Ad 2.   Pani Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w obowiązującym statucie sołectw, który jest wzorcowym dla każdego sołectwa nie były pewne zapisy wprowadzone prawidłowo. Nie było jasnych określeń jeżeli chodzi o głosowanie przy wyborze sołtysa, rad sołeckich. Sołectwa wchodzą  w programy i muszą mieć osobny statut,a poza tym muszą być określone miejscowości jakie wchodzą w skład sołectwa. Zgodnie z przepisami wymagane jest przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Gminy na temat projektów statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy, najlepiej w formie zebrań wiejskich, ale nie planuje się takich spotkań. W związku z czym proponuje się przeprowadzenie konsultacji poprzez przesłanie sołtysom informacji o zapoznaniu się i poinformowaniu mieszkańców o możliwości zgłaszania opinii wniosków i uwag. W sołectwach, z których wpłyną wnioski czy uwagi zorganizowane zostaną zebrania wiejskie w celu ich rozpatrzenia.
Jeżeli nie będzie wniosków i  uwag to statuty zostaną przedłożone na sesji do przyjęcia przez radę gminy.
 
Ad 3.   Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy i poinformował,

że jest propozycja utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie z jednym dyrektorem.
Gmina jest zobligowana do wyliczenia i wypłacenia dopłat nauczycielom na koniec roku i za rok 2011 wyliczona została łączna  kwota około 50 tys. zł plus składki na ubezpieczenie społeczne.
Są to duże koszty, by je zmniejszać, to jedynym wyjściem dla Gminy jest reorganizacja oświaty.
Łączna dopłata do oświaty to około 200 tys. zł., łącznie z dowożeniem i dożywianiem uczniów.
Wójt zaproponował radnych dyskusję na ten temat i analizę wydatków. Proponował wprowadzenie  zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli i utworzenie zespołu szkół w roku bieżącym,
a w roku przyszłym likwidację Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym.
 
Skarbnik Gminy udzieliła dodatkowych wyjaśnień dotyczących zatrudniania nauczycieli. Niektórzy nauczyciele są zatrudniani w dwóch szkołach, W jednej na cały etat, a w drugiej na pół etatu i stąd
wynikają braki do całego etatu – nie osiągania średnich na koniec roku.
 
Radny Ciesielski powiedział, że jest za tym, by w pierwszej kolejności dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Mały, a następnie  utworzyć Zespół Szkół w Boniewie. Jeżeli dokona się najpierw utworzenia Zespołu Szkół , a w roku 2013 likwidacji szkoły w Osieczu Małym, to będzie dużo zamieszania wokół oświaty, ale efektów większych nie będzie, ponieważ do tematu ponownie wróci się w przyszłym roku.
 
Wójt Gminy – warto i to zamierzenie zrobić, by zaoszczędzić 20 czy 30 tys. zł.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie koniecznie musi być szkoła zlikwidowana, może ją przejąć i dalej poprowadzić Stowarzyszenie, ale już bez Karty Nauczyciela.
 
Radny Łukaszewski stwierdził, że w przypadku utworzenia zespołu szkół Gmina mniej dopłaciłaby do pensji nauczycieli.
 
Wójt Gminy powiedział, że będą w tym roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i jak nie podejmiemy tych działań, to w przyszłym roku będziemy musieli dopłacić do wynagrodzeń nauczycielom o wiele więcej niż w tym roku.
 
Radny Majewski stwierdził, że jak nauczyciel nabył praw do emerytury, to jego zdaniem powinien odejść z pracy.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie można pracownika zwolnić mimo osiągniętego wieku emerytalnego. Pracownik musi sam podziękować za pracę i wyrazić wole odejścia, w przypadku skierowania przez pracownika sprawy do Sądu – Gmina przegrywa.
 
Wójt Gminy powiedział, że w naszych szkołach nie ma zatrudnionych nauczycieli 60 -latków pracujących. Nadmienił, że wcześniej zatrudniani byli w naszych szkołach młodzi nauczyciele, by mieli całe etaty, ale w pewnym momencie Ministerstwo określiło dla nauczycieli osiąganie średnich wynagrodzeń i tym przyblokowało dostęp do tego zawodu. Dzisiaj pomimo dodatkowych godzin dla nauczycieli nie są one osiągane i Gmina jest zobowiązana tę różnicę dopłacić. W przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zatrudnienia wszystkich tam pracujących nauczycieli w szkołach w Boniewie.
 
Radna Ewa Dolatowska powiedziała, że nie ma co się zamartwiać dalszym losem nauczycieli ze szkoły  z Osiecza Małego, muszą sobie sami radzić. Nikt się nie martwi innymi osobami, które tracą pracę przez redukcję w  zakładach pracy.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest możliwość przejęcia tylko dwóch nauczycieli z tej szkoły do Boniewa. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym mieli wcześniej propozycję likwidacji szkoły i przejścia do pracy w szkołach w Boniewie , ale jej nie przyjęli, a dziś już nie ma takiej możliwości. Do Gimnazjum zostali przyjęci nowi nauczyciele i są już w pełni obsadzone etaty.
 
W wyniku dyskusji radni opowiedzieli się za utworzeniem Zespołu  Szkół w Boniewie.
 
Ad 4.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował radnych, że zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 z uwagi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane jest złożenie wniosku na realizacje zadania:budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Boniewo, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup ciągnika z beczkowozem. Na te zadania należy zabezpieczyć środki na rok 2013 kwotę -234.000  zł. , na 2014 rok kwotę około 1.175.809 zł. Łącznie – 1.409.809 zł.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że te same zmiany muszą być wprowadzone do budżetu gminy na 2012 rok.
 
Wójt Gminy dodał, że z tego programu możemy pozyskać 1 mln 300 tys. zł.
 
Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Radna Magdalena Wojciechowska – Kmieć zapytała, co dalej z budową hali sportowej?
 
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Powiedział, że będzie kontrola na  hali, a następnie sporządzone kosztorysy i przystąpienie do przetargu na wykonawcę. Na realizację hali sportowej Gmina wypadła z funduszy środków unijnych, ale zakwalifikowała się do środków finansowych Wojewody. Będziemy czynić starania by ją pobudować w roku 2013 z płatnością do roku 2014.
 
Wójt Gminy poinformował ,iż Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał pismo informujące
o wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 13.01.2011 r. na szlaku turystycznym Lubomin Rządowy-Grójec. Wynik kontroli na miejscu i oceny sytuacji  jest pozytywny zmierzający do weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.
 
Ad 5.   Wójt Gminy poinformował, że Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKO” zwróciło się
z prośbą o podwyżkę górnych stawek opłat za wywóz śmieci uzasadniając prośbę wyższymi stawkami opłat za umieszczanie odpadów na składowisku i wzrostem kosztów transportu odpadów  
podyktowane wysoką ceną paliwa. Wójt proponował podwyżkę obowiązujących  stawek ze względu na to, że w roku przyszłym Gmina przejmuje to zadanie i będzie zmuszona wprowadzić podatek śmieciowy dla mieszkańców i z tej wyższej stawki będzie łatwiej.
 
Przewodniczący obrad opowiedział się za podwyżką, ale jednocześnie wnioskował zwrócić się do SANIKO z prośbą o okresowe zbiórki selektywne typu: folie, sprzęt elektryczny, chociaż raz na pół roku.
Pozostali radni też wyrazili zgodę na podwyżkę stawek za wywóz odpadów.
 
Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji do podjęcia.
 
Wójt Gminy poinformował, że w związku z akcją odcinania dopływu wody tym, którzy nie płacą za pobór, to gro ludzi zwróciło się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty i regulują, pozostałym będzie odcinana.
 
Wójt Gminy poinformował, że są mieszkańcy w gminie, którzy płacą podatek rolny za grunty, które są pod drogą gminną, chcą te grunty przekazać nieodpłatnie Gminie. Zgłosiła się Pani Daroszewska zam. Łączewna, która wyraża taką zgodę i jest propozycja, by takie grunty przejąć. Właściciele działek rekreacyjnych nie wyrażają zgody na utwardzenie tej drogi, by nie było tam wzmożonego ruchu.
 
Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej. Stosowny projekt uchwały będzie przedstawiony na sesji do podjęcia.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, że będzie też projekt uchwały przedstawiony na sesji do podjęcia w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kaniewie – stawy. Obecnie są
w dzierżawie, ale ze względu na długa procedurę przetargową należy już wywołać uchwałę oraz na sprzedaż w drodze przetargu gruntów rolnych w Osieczu Małym.
 
Powyższe zagadnienia zostały zaakceptowane przez radnych i stosowne projekty uchwał będą przedstawione do podjęcia na najbliższej sesji rady gminy. 
 
Wójt Gminy poinformował, że przy opracowywaniu dokumentacji na drogę w miejscowości Bnin   
będzie zaprojektowane na poboczu przyłącze wodociągu ze studni w Żurawicach do hydroforni
w Osieczu Małym.
 
Radny Sowiński zapytał, co dalej z Domem Ludowym w Otmianowie – sprawa dotyczy księgi wieczystej.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że stan prawny jest regulowany w Starostwie.
 
Radny Ciesielski poprosił do porządku obrad najbliższej sesji  wprowadzić punkt  przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.
 
Ustalony został termin obrad sesji na dzień 30 stycznia br. na godz. 13,00.
 
Ad 6.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad”
 
 
Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2012, 10:44:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 marca 2012, 12:59:55)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2010