P R O T O K Ó Ł Nr 27/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Boniewie w godzinach od 13,00 do 15,00


 
Or. 0063-1-27/12

P R O T O K Ó Ł   Nr 27/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 29 lutego 2012 r.
w Urzędzie Gminy w Boniewie
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych  decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2011 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2011 r.  Kontrolą objęte były wydatki budżetowe w IV kwartale, a w szczególności związane z budową hali sportowej w Boniewie.
Komisja została poinformowana przez Wójta Gminy o szczegółach dotyczących wstrzymania budowy i dalszych działaniach w kierunku jej wznowienia oraz  sfinansowania w roku bieżącym
i latach następnych.
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z dotychczasowymi wydatkami na realizację tego zadania.
W kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                                   Przewodniczący obrad
                                                                                                       (Adam Ciesielski )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (2 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 marca 2012, 11:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804