P R O T O K Ó Ł nr 15/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 15 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Boniewo w godzinach od 13,00 do 16,25

  Or. 0063-15/11
P R O T O K Ó Ł  nr 15/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 15 grudnia  2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 16,25
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.  Omówienie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 r.”
3.      Zatwierdzenie „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji programu P.P.W.O.W. za 2010 r. i 2011 r.
5. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok. Omówienie zadań inwestycyjnych na rok 2012 i lata następne
6.  Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo.
7. Sprawy różne. Omówienie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
   w Bydgoszczy po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy.
8.  Zakończenie.
 
Ad 2.   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zofia Boratyńska – Kierownik GOPS. Przedstawiła założenia do programu i wyjaśniła, że program jest kontynuacją z lat poprzednich, dołączony do niego został program z zakresu narkomanii- jako wymóg ustawowy.
 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Wójt i poinformował, że spadła kwota środków na fundusz alkoholowy z uwagi na  to, że zlikwidowany został jeden sklep i Bar. Nie będzie dalej utrzymywany punkt konsultacyjny osób uzależnionych od alkoholu, bo nie ma warunków do anonimowości. Będzie kontynuacja organizowania wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji.
 
Powyższe założenia do programu zostały zaakceptowane przez radnych. Program zostanie przyjęty uchwałą na najbliższej sesji rady gminy.
 
Ad 3,  4.  Kierownik referatu zamówień publicznych, promocji i pozyskiwania funduszy- Pani Zdzisława Bywalska przedstawiła założenia do Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz informację dotyczącą Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za rok 2010 i 2011. Wyjaśniła, że program współpracy jest uchwalany corocznie, prowadzone działania Gminy są w kierunku współpracy 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i pomocy w pozyskiwaniu środków szczególnie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  Akceptacja przez rade gminy Raportu
z realizacji Programu Integracji Społecznej wynika z zaleceń zawartych z wytycznych do programu ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W raporcie zostały zawarte wszystkie zadania jakie były w tych latach realizowane w ramach tego programu.
 
Przedstawione zagadnienia zostały zaakceptowane przez radnych. Wymieniony program współpracy z organizacjami pozarządowymi i raport z realizacji programu Integracji Społecznej zostaną przyjęte uchwałami na najbliższej sesji rady gminy.
 
Ad 5.   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Wożniak – Skarbnik Gminy. Omówiła planowane przychody na rok 2012 w szczególności uzyskane ze sprzedaży gruntów w Osieczu Małym, nieruchomości w Kaniewie, budynku Ośrodka Zdrowia w Boniewie.
 
Głos zabrał radny Majewski i poruszył temat wpisania do budżetu środków na modernizację remizy w Bierzynie. Uważa, że jest zbyt duża kwota.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że na modernizację remizy w Boniewie jest złożony wniosek i będą takie same środki jak na Bierzyn.
 
Radny Majewski zapytał czy zostanie zatrudniona dodatkowa opiekunka do świadczenia usług osobom starszym z terenu Gminy Boniewo.
 
Wójt Gminy powiedział, że są prowadzone rozmowy na temat zwiększenia odpłatności za usługi, by osoby samotne mogły same zatrudniać opiekunki do opieki.
 
Radni zasugerowali Panu Wójtowi, by przy kierowaniu opiekunki do  osoby samotnej rozpatrywać każdy przypadek z osobna, brać pod uwagę dochody i stan majątkowy i podobnie jeśli chodzi o kierowanie osób samotnych do Domów Pomocy. 
 
Wójt Gminy poinformował o stawkach odpłatności za pobyt osoby w Domu Pomocy i skutkach finansowych dla gminy, jest to uzależnione od wysokości dochodów jakie otrzymuje dana osoba, która ze swoich dochodów płaci 75 % , pozostałą część dopłaca gmina. Koszt miesięcznego pobytu jest w granicach 2.800 zł. W chwili obecnej nie mamy nikogo z terenu gminy w Domu Pomocy
i nie ponosimy kosztów dopłat. 
 
Radny Kubiak proponował zakupić dwa rowery dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wyjazdów w teren -  zbyt rzadko są w terenie.
 
Pan Wójt powiedział, że na następne posiedzenie zaproszona zostanie Pani kierownik GOPS w celu wyjaśnienia wymienianych kwestii.
 
Radny Majewski wnioskował o zakup krzeseł dla pracowników, bo niektórzy siedzą na szkolnych.
 
Plan dochodów na rok 2012 został zaakceptowany przez radnych.
 
Przy omawianiu wydatków budżetowych na rok 2012 radny Majewski powiedział, że nie wszystkie sołectwa wydzieliły w swoich funduszach środki na odśnieżanie.
 
Skarbnik Gminy potwierdziła, że większość sołectw przeznaczyła pewne środki na odśnieżanie, ale są takie , które tych środków nie wydzieliły.
 
Radny Ciesielski powiedział, że zauważył w projekcie budżetu , że są wydzielone większe środki na drogę w Bninie. Mówiło się o kwocie 160 tys. zł., a przeznaczone jest 395 tys. zł.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy i powiedział, że okazało się , że nie było pełnej dokumentacji na to zadanie i wyszło to teraz. Opracowana była dokumentacja na 1 km drogi, a teraz trzeba na całość.
 
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. Powiedziała, że udział środków gminy to kwota 160 tys. zł., pozostała kwota do całości zadania to środki z FOGR-u. Zaznaczyła, że jeżeli wzrosną koszty na pozostałą część drogi, to rada gminy podejmie decyzję o dodatkowych środkach.
W roku obecnym dofinansowanie było do 1,5 km drogi, a nie do 1 km.
 
Wójt Gminy poinformował, że były wykonane roboty remontowe na drogach: Arciszewo -  Bierzyn i Bierzyn - Osiecz Wielki. Łączny koszt uzupełnienia ubytków w podbudowie oraz nawierzchni masy mineralno-asfaltowej wyniósł 91.695 zł. W roku bieżącym Gmina zapłaci za pierwszy etap realizacji 30.000 zł., a w roku przyszłym pozostałą kwotę.
 
Radny Górski powiedział, że dowiedział się, że droga w miejscowości Bnin została wpisana do budżetu kosztem budowy drogi w miejscowości Anielin.
 
Skarbnik Gminy- jak pozyskamy  środki to będą budowane te drogi, a jeśli nie, to będziemy je budować ze środków własnych.
 
Radny Majewski zapytał o drogę w Anielinie. Jak tam będzie z szerokością tej drogi, bo mieszkańcy mają ogródki w drodze ?
 
Pani radna Pietrucha odpowiedziała, że jak tylko będzie budowana droga to mieszkańcy ogródki  przesuną.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jak będą budowane drogi ze środków własnych to na pewno będą drogi węższe trzy  metrowe i dłużej budowane.
Poza tym nadmienił, że pojawiają się nowe wydatki na oświatę związane z obróbką kominów na budynku szkoły gimnazjum oraz wymianą gontów papowych na inne pokrycie dachowe.
 
Radny Sowiński zaproponował wpisać do planu wieloletniego modernizację drogi w miejscowości Otmianowo przez las.
 
Wójt Gminy poinformował, że przy dalszej budowie hali sportowej  rozważane jest wydzielenie pomieszczenia na zamontowanie platformy do wózków dla osób niepełnosprawnych, być może uda się na ten cel pozyskać środki z PFRON-u.
 
Radny Ciesielski powiedział, że w odległym czasie jest planowana kanalizacja i wodociąg na działki budowlane w Boniewie.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jest małe zainteresowanie kupnem działek budowlanych. Był zorganizowanych przetarg i tylko dwie zostały sprzedane.
 
Wójt Gminy powiedział, że być może sprawa budowy wodociągu na działkach zostanie wykonana kompleksowo ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest pomysł na pozyskanie środków na budowę pozostałych oczyszczalni przydomowych etap V, wodociągu, kanalizacji w miejscowości Boniewo i zakupu ciągnika ze sprzętem dla Gminy. Wniosek zostanie złożony w przyszłym roku, a jego realizacja w 2013.
 
Radny Ciesielski zapytał o możliwości pozyskania środków na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie i ogrzewania w kompleksie szkół i hali sportowej.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że środki na to zadanie można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska  i uzyskać pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu.
 
Radny Majewski zapytał czy są pieniądze na organizacje pozarządowe?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma.
 
Wójt Gminy poinformował, że są środki w programie „Ryby” i proponował by Panie z organizacji próbowały je pozyskać. 
 
Radny Majewski zapytał, czy są zaplanowane pieniądze na podwyżki dla pracowników?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze nie ma takich środków zaplanowanych, wójt nie wyraził zgody.
 
Wójt Gminy powiedział, że w sferze budżetowej są zamrożone środki, a poza tym zaplanowaliśmy większe podatki od mieszkańców, więc nie możemy podwyższać wynagrodzeń w urzędzie. Musimy przeprowadzić reorganizację w urzędzie gminy, wskazaną przez kontrolujących inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i być może od półrocza przyszłego roku przy powstrzymaniu 3% nagród dla pracowników będzie możliwość 6 % podwyżki, oczywiście za przyzwoleniem rady gminy.
 
Radny Majewski proponował też wyższe diety dla radnych.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała o dietach jest nieczytelna, a poza tym  kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została obniżona.
 
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018.
 
Wszystkie przedstawione zagadnienia dotyczące budżetu gminy na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 6.   Wójt Gminy przedstawił projekt  uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo. Zapoznał z proponowanymi zasadami i wysokością dofinansowania do budowy oczyszczalni na koszt własny. Zaznaczył, że mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie do 2.000zł. .- 75 % udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni.
 
Przedstawiony projekt został zaakceptowany przez radnych.
 
Ad 7.   Przewodniczący obrad przedstawił podanie Gminnego Klubu Sportowego w Boniewie
w sprawie wsparcia finansowego na działalność, zakup piłek  i organizowanie rozgrywek piłkarskich.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie gminy na 2012 rok zostały zabezpieczone środki
w minimalnych wysokościach na niezbędne wydatki takie jak: dowożenie uczniów na zawody sportowe, zakup niezbędnych akcesoriów sportowych i na utrzymanie boiska. Poza tym Gmina  wspiera działalność sportową utrzymuje boisko „Orlik”, zatrudnia animatorów, w trakcie budowy jest hala sportowa.
 
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonej  kontroli w Urzędzie Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
 
Wójt Gminy złożył wyjaśnienie, że planowane jest utworzenie Zespołu , który obsługiwałby jednocześnie wszystkie szkoły, bibliotekę i opiekę społeczną. Z obecnej kadry wydzieleni zostaną pracownicy do tych zadań.
 
Skarbnik Gminy dodatkowo wyjaśniła, że wcześniej był taki Zespół Obsługi Szkół i takie działania są niekontrolowane i to jest problem.
 
Radny Majewski zapytał czy są już podjęte działania w sprawie odcinania wody i w sprawie własności nieruchomości zakupionej od komornika (górka w Boniewie)?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, bo Pan Waliszewski złożył zażalenie - prawo jest ułomne, a poza tym  wpłynęło również podanie od Pana Waliszewskiego
w sprawie roszczeń za użytkowanie przystanku autobusowego w Boniewie.
 
Na zapytanie radnego Majewskiego Wójt Gminy wyjaśnił, że w Niemojewie po wysypisku śmieci wspólnie z Gminą Choceń planowane jest utworzenie schroniska dla psów.
 
Przewodniczący obrad poruszył sprawę utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie, bez szkoły
w Osieczu Małym. Jest wywołana uchwała i wystarczy ją wykonać.
 
Wójt Gminy powiedział, że jeżeli szukamy oszczędności i będzie wola  rada by utworzyć zespół to  przystąpimy do działań.
 
Radny Kubiak powiedział, że była umowa, że jeszcze rok szkoła w Osieczu Małym ma funkcjonować, a później likwidacja.
 
W powyższym temacie został przyjęty dialog dyskusji.
 
Ad 4.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 lutego 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 lutego 2012, 09:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974