P R O T O K Ó Ł nr 12/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


Or. 0063-12/11

P R O T O K Ó Ł  nr 12/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 3 listopada 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 16.00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Ustalenie podatków i opłat wiejskich na 2012 rok.
3.      Ustalenie czynszu najmu i opłaty za wywóz śmieci przy budynkach komunalnych
             w Osieczu Wielkim ( Pałac i Oficyna).
4.      Sprawa wydzierżawienia budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Boniewie.
5.      Omówienie spraw związanych z  zakupioną od Komornika nieruchomością położoną  
             w   Boniewie.
6.      Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo.
7.      Sprawy różne.
8.      Zakończenie.
 
Ad 2.   Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Powiedział, że ogłoszona została już średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. i wynosi 74,18 zł za dt
i należy przystąpić do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok.
Otworzył dyskusje:
 
Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy i poinformował o problemach związanych
z budową hali sportowej w Boniewie. Wykonawca budowy ogłosił upadłość. Zobowiązał się szukać wszelkich oszczędności w budżecie, by sfinansować już prowadzone inwestycje. Zaznaczył, że zbyt duże obniżenie ceny skupu żyta może przyczynić się do utraty dużej kwoty subwencji wyrównawczej w roku 2013. Zaproponował obniżenie ceny do kwoty 50 zł.
 
Radny Majewski zapytał o ile będzie podwyższony podatek rolny przy obniżeniu ceny do kwoty
50 zł.?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że o 50 %.
 
Radny Kubiak proponował zaczekać z konkretami w sprawie obniżenia ceny. Wskazał by skontaktować się z ościennymi gminami z zapytaniem do jakiej wysokości oni przymierzają się
obniżyć cenę żyta. Zaproponowana kwota przez Wójta spowoduje podwyżkę podatku rolnego o 2,5 razy więcej niż dotychczas. Kryzys dosięga i rolników, nawozy i środki ochrony drożeją.
 
Skarbnik Gminy – przyjmując kwotę 50 zł, to byłoby o 3 zł miesięcznie płacone  więcej niż dotychczas od 1 ha.
 
Wójt Gminy – jeśli nie zostanie podjęta zwyżka podatków, to może się to skończyć tak jak
w gminie Nieszawa- wszedł Komisaryczny Zarząd. Wszystkie zobowiązania trzeba regulować, ale muszą być dochody. Jest sytuacja stabilna gminy, ale może być inaczej.
 
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że wszystkie wpływy z podatków są przeznaczane na inwestycje.
Są potrzeby budowy dróg, chodników czyszczenia rowów, oświetlenia, ale muszą być na to środki.
 
Wójt Gminy powiedział, że na pewno żaden rolnik nie zgodzi się na podwyżkę podatków, ale był taki rok, że cena żyta była 28 zł. a rada gminy ustaliła cenę 34 zł za 1q. Możemy nie podnosić podatków i nie robić inwestycji.
 
Radny Kubiak proponował nie podejmować jeszcze decyzji o cenie żyta branej do ustalenia podatku rolnego. Proponował na ten temat  rozmawiać z mieszkańcami i poczekać co zrobią ościenne gminy.
 
Radna Wojciechowska – Kmieć zapytała o to jaka jest ściągalność podatków ?
 
Radny Ciesielski powiedział, że rolnicy płacą podatki i to w wysokości powyżej 90 %.
 
W wyniku dyskusji radni zdecydowali przesunąć temat obniżenia ceny skupu żyta branej do podatku rolnego do kolejnego posiedzenia komisji.
 
Następnie przystąpiono do określenia propozycji podatku od nieruchomości na 2012 rok.. 
 
Radni wyrazili akceptację na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości od gruntów, od budynków lub ich części. Ustalony został podatek od budynków mieszkalnych w wysokości 0,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Zdecydowano zastosować zwolnienie od podatku od nieruchomości , nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność w zakresie pomocy społecznej i kultury. Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony do akceptacji na najbliższej sesji.
 
Nie ustalono podatku od posiadania psów. Wójt Gminy proponował zatrudnić strażnika miejskiego,
przymierzyć się do wspólnego z Gminą Choceń schroniska dla psów- tego nie unikniemy.
 
Podatek od środków transportowych pozostał na poziomie roku poprzedniego.
 
Radni rozważali temat podwyżki ceny wody z wodociągu.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że są mieszkańcy, którzy nie płacą za pobór wody, są duże zaległości, trudne do wyegzekwowania.
 
Radny Ciesielski powiedział, że problem wody jest od lat.
 
Wójt Gminy – jeżeli będzie zgoda rady to będziemy próbować odcinać dopływ wody w tych dobrze sytuowanych zagrodach. Gmina jest zobowiązana zabezpieczyć dostarczenie wody i w tym celu możemy zakupić beczkę do wody i podstawić w danej wsi do korzystania. Mieszkańcom Boniewa można też wyznaczyć kran w budynku gminy do czerpania wody do picia.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że są niesprawne hydranty.
 
Radny Majewski powiedział, że problem ten jest dostrzegany, gdy jest pożar i strażacy nie mogą
pobrać wody.
 
Wójt Gminy powiedział, że sprawa ta ma inny aspekt. Hydranty, zasuwy psują sami
rolnicy (użytkownicy działek ). Sieć już jest prawie 20 lat i należy ją usprawnić, ale i stosować kary za uszkodzenie hydrantów i stratę wody.
 
W wyniku dyskusji uznano, że jest za dużo hydrantów, należy je zredukować, zdemontować 
i pozostawić tylko te sprawne. Nie ustalono nowej ceny wody na 2012 rok. Temat oddalono do następnego posiedzenia Komisji.
 
Rozważano temat podwyżki opłat za ścieki .
 
Radny Ciesielski proponował cenę 2,40 zł + podatek Vat za 1 metr sześcienny, bo oczyszczalnia działa ze ścieków od mieszkańców Boniewa i będzie ich ubywało, bo coraz więcej buduje się przyzagrodowych oczyszczalni i ścieki są dowożone tylko z szamb.
 
Wójt Gminy powiedział, że do oczyszczalni w Boniewie dokładamy, ale kwota 3,00 zł byłaby
porównywalna do stawki ościennych gmin. Zaznaczył, że rozważana jest propozycja zakupu nowego ciągnika do celów komunalnych.
 
Nie ustalono ceny ścieków na 2012 rok Zdecydowano temat odłożyć do następnego posiedzenia.
 
Ad 3. Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że obowiązująca stawka czynszu wynosi 1,37 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej, natomiast za wywóz śmieci przy budynkach komunalnych wynosi 3,00 zł od osoby w rodzinie + podatek Vat.
 
Radni proponowali podwyżkę  stawki czynszu i jednocześnie przeznaczyć ją na fundusz remontowy.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że są przypadki, gdzie najemca płaci za mieszkanie, ale nie mieszka – lokale takie niszczeją i nic nie można zrobić.
 
Padła propozycja radnego Łukaszewskiego, by zawierać umowy najmu na czas określony, krótszy.
 
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że będą robione remonty tam gdzie będą płacone czynsze i opłaty za media.
 
W wyniku dyskusji Radni zdecydowali o podwyżce stawki czynszu do kwoty 1,90 zł za 1 metr kwadratowy i za wywóz śmieci do kwoty 4 zł od osoby plus podatek Vat.
Powyższa decyzje podjęto jednogłośnie.       
 
Ad 4.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Powiedział, że obiekt po Ośrodku Zdrowia niszczeje i należy próbować wydzierżawić go. Jak na razie nie ma chętnych, ale należy wywołać uchwałę i ogłosić przetarg. Jeżeli nie znajdzie się chętny to będziemy próbować to sprzedać po uprzedniej zmianie przeznaczenia i wydzielenia tej nieruchomości.
 
Radni zdecydowali przygotować nieruchomość do sprzedaży.
 
Ad 5.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował radnych, że została już zapłacona należna kwota za nieruchomość nabytą od Komornika, ale Sąd ponownie przyjął zażalenie od Pana Marka Waliszewskiego i sprawa nadal pozostaje bez rozstrzygnięcia. Nie jesteśmy właścicielami tej nieruchomości. Obiecał wyjaśnić ten temat.
 
Ad 6.   Radni uzupełnili skład osobowy Komisji rewizyjnej Rady Gminy Boniewo.
 
W miejsce Pana Stanisława Świeciak do komisji rewizyjnej został wybrany Pan Piotr Józwicki.
Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony do akceptacji na najbliższej sesji.
 
Ad 7.   Radny Kubiak poruszył temat wykonawcy hali sportowej w Boniewie, zapytał co będzie dalej z budową, jakie będą konsekwencje?
 
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że firma Henkon miała wykonać prace na 800 tys. zł, wyrobili tylko za 300 tys. zł. i to co zostało wykonane forma musi rozliczyć. Będą kary za niewykonane prace. Nie jest wykonane nawet 50 % prac.
 
Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że jest dużo wbudowanych materiałów i to wszystko będzie liczone. Nie ma co się tak zamartwiać, bo jest też gwarancja, ubezpieczenie. Firma Henkon
w okolicy pobudowała hale sportowe w Wilkowicach, w Czerniewicach, w Sępólnie, ale za te budowle nie zostały im zapłacone pieniądze i stąd firma ma problem. Nie mają możliwości kredytowych na materiały budowlane. Po upadłości firmy czeka nas wizja lokalna budowy.
W umowie z gminą są zapisane kary za niewykonane roboty w poszczególnych etapach. Nasza sytuacja jest korzystna, bo nie zostały im zapłacone pieniądze za wykonane roboty .Będzie organizowany nowy przetarg na wykonawcę.
 
Radna Pani Wojciechowska- Kmieć poruszyła temat dowozu dzieci ze szkoły do domu, rodzice się skarżą , że długo dzieci czekają za kursem autobusu, świetlica w szkole jest w kiepskiej formie.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że ten kurs opóźniony jest podyktowany tym, że w starszych klasach uczniowie kończą zajęcia później – nie wyrabiają godzin. Dowóz uczniów do szkół i do domu jest organizowany w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Świetlica nie jest komfortowa, ale będzie przebudowa strychu w Gimnazjum to będzie więcej sal.
 
Radna Pani Pietrucha potwierdziła fakt, że uczniowie czekają na autobus na korytarzu, nie ma wolnej sali, świetlicy.
 
Radny Łukaszewski zapytał, czy pojawiła się  firma na naprawę dróg?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak, już niedługo będą kłaść dywanik na drogach budowanych
z gresów.
 
Ad 8.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2012, 16:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1699