P R O T O K Ó Ł nr 11/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


            Or. 0063-11/11

P R O T O K Ó Ł  nr 11/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 września 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 10.00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Omówienie informacji w sprawie wykonania budżetu gminy Boniewo za I półrocze 2011 r.
3.      Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
4.      Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011 – 2017.
5.      Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu.
6.      Omówienie spraw z zakresu :
a) nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo ( nowe osiedle działek budowlanych
i boisko Orlik);
b) wydzierżawienie pastwiska w miejscowości Osiecz Wielki;
c) wydzielenie działki przy punkcie skupu żywca w Boniewie;
d) sprzedaży nieruchomości gruntowej w Osieczu Małym.
7.      Sprawy różne.
8.      Zakończenie.
 
Ad 2.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2011 r. zostało    przekazane radnym, każdy z radnych zapoznał się z opisowym sprawozdaniem i nie wniósł żadnych uwag.
 
Ad 3.   Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak. Zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2011 r. Powiedziała, że do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany dotyczące :
-środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów w technologii nawierzchni tłuczniowej na odcinku Boniewo-Grójec,
-środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
-środków finansowych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
-środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,
-środków od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
-środków z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego które przeniesiono w dziale Pomoc Społeczna pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się  przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia wydatków i zapłaty zobowiązań. Przesunięta  zostaje  inwestycja na rok 2012 pn. „Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne
z sanitariatami w miejscowości Boniewo „.
Wydziela się środki finansowe na wydatki związane z zakupem rur melioracyjnych na meliorację
w miejscowości Łąki Zwiastowe, na zakup żużla, kamienia  w sołectwach, na zakup okien i drzwi w straży, na obsługę długu.           
Pani Skarbnik zaznaczyła, że nie ma zabezpieczonych środków  na zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Boniewie i  na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
Radny Majewski zapytał kto jest dyrektorem utworzonego Przedszkola w Boniewie?
 
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz odpowiedział, że Pani Ewa Grochowina jest dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola. Nadmienił, że będziemy tworzyć Zespół Szkół w Boniewie, bo są to dwa budynki połączone ze sobą i wystarczy jeden dyrektor. Dyrektor przedszkola jest powołany przez gminę bez dodatkowego wynagrodzenia.
Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć pomieszczenie dla przedszkola i opłacić zużycie prądu.  Obecny projekt jest na dwa lata.
 
Przedstawione wyżej zmiany do budżetu gminy na 2011 rok zostały jednogłośnie zaakceptowane przez radnych.
 
 
Ad 4.   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i wyjaśniła, że w związku ze zmianą terminu realizacji i finansowania niektórych inwestycji koniecznością jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011 – 2017.  Powiedziała, że inwestycja pn. „Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo” zostaje przesunięta do realizacji i finansowania w roku 2012, budowa drogi w miejscowości Grójec z FOGR będzie wykonana w tym roku, a zapłata w roku przyszłym.
 
Wójt Gminy poinformował, że po 15 października br. będzie położony dywanik na drogach
w  miejscowości Arciszewo i Bierzyn, będzie też tam nawożony kamień.
 
Radny Pawłowski powiedział, że bez sensu jest nawożenie kamienia na drogę w Bierzynie,
w pierwszej kolejności trzeba zrobić przepusty.
 
Radny Ciesielski proponował nie wozić samemu kamienia na  dziury na drodze, bo firma, która będzie kłaść dywanik i tak  za te naprawę weźmie pieniądze.
 
Wyżej przedstawione zmiany zostały jednogłośnie zaakceptowane przez radnych.
 
Ad 5.   Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy . Powiedziała między innymi, że przy planowaniu budżetu na rok 2011 był planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.067.414 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ w Toruniu i z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami. By gmina nie straciła płynności finansowej i były realizowane inwestycje jest konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proponowała zaciągnięcie kredytu na okres 7 lat w wysokości 1.347.100 zł. Zobowiązanie to zostanie spłacone
z dochodów własnych gminy między innymi z podatku rolnego, od nieruchomości oraz z wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pokrótce przedstawiła na dzień dzisiejszy sytuację finansową gminy.
 
Wójt poinformował o kwestii sfinansowania budowy szlaku turystycznego w miejscowości
Lubomin Rządowy – Grójec. Wyjaśnił, że za I etap budowy  zostały zapłacone środki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, natomiast za kolejny etap wstrzymali zapłatę, budowa szlaku zakończona i teraz chcą by zwrócić pieniądze nawet za ten I etap. Cały czas temat jest nie zakończony, mamy wszystkie spełnione warunki,  a Urząd Marszałkowski nie chce uznać te j drogi jako szlaku turystycznego i za niego zapłacić, wystąpiliśmy na drogę sądową.
Wójt poinformował radnych o problemach finansowych  związanych z budową hali sportowej oraz o planowanych środkach unijnych do 2020 roku i ich podziale na samorządy wiejskie.
 
Wyżej przedstawiona konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego została zaakceptowana przez radnych jednogłośnie.
 
Ad 6.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że w związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w miejscowości Boniewo jest konieczność nadania nazwy ulicy biegnącej przy obiektach sportowych, zaproponował nazwę ulicy „Sportowa”.
 
Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję Wójta w sprawie nadania ulicy nazwy „Sportowa”.
Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony do przyjęcia na sesji.
 
Wójt wyjaśnił też temat wydzierżawienia pastwiska w miejscowości Osiecz Wielki. Powiedział, że
wygasła już umowa dzierżawy na to pastwisko i propozycja by nadal to wydzierżawić.
 
Radni jednogłośnie wyrazili akceptację nawet na sprzedaż tej nieruchomości, a jak nie będzie chętnych na nabycie to wydzierżawić.
 
Kolejny temat jaki Wójt przedstawił do rozważenia to  wydzielenie działki przy punkcie skupu żywca w Boniewie na cele poszerzenia działalności gospodarczej.
 
Radni wyrazili zgodę na dokonanie wydzielenia wymienionej działki i wystawienia do sprzedaży bądź  do wydzierżawienia.
 
Wójt poinformował radnych, że gmina jest już z właścicielem gruntów po by lej RSP w Osieczu Małym i zaproponował ich sprzedaż.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie do wydzielenia nieruchomości i wystawienia jej do sprzedaży.
 
            Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że w związku
z pisemną rezygnacją Pani Krystyny Jędrzejewskiej – pełniącej obowiązki sołtysa w sołectwie  Bierzyn trzeba zarządzić nowe wybory w tym sołectwie. Zapoznała ze stosownym projektem uchwały, który będzie przedłożony do przyjęcia na sesji.
 
Ad 7.   W wolnych wnioskach radny Majewski poruszył sprawę podrzucania śmieci przez mieszkańców sąsiadujących z gminą do pojemników wystawionych przy urzędzie gminy i remizie strażackiej  w Boniewie. Poprosił o zabezpieczenie by tak nie było.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że od nowego roku to gmina będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami na terenie całej gminy i wtedy zaczną się problemy.
 
Radny Łukaszewski zapytał czy będą realizowane małe projekty ?
 
Wójt odpowiedział, że tak. W przyszłym roku planowane są modernizacje świetlic.
 
Radna Pietrucha poruszyła sprawę komputerów dla biblioteki.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie możemy komputerów z kafejki internetowej przenosić do biblioteki ze względu na zawartą umowę na okres 5 lat. Ten sprzęt jest nie do ruszenia.
 
Wójt Gminy zaprosił radnych na uroczystość oddania do użytku Świetlicy w Lubominie.
 
Ad 8.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                         Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 stycznia 2012, 16:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558