P R O T O K Ó Ł Nr 10/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 25 sierpnia 2011 r.



  Or. 0063-10/11

P R O T O K Ó Ł  Nr 10/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 25 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Omówienie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
3.      Sprawy różne.
4.      Zakończenie.
 
Ad 2. Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak. Wyjaśniła, że ze Sądu Rejonowego we Włocławku wpłynęło pismo, by w terminie dwóch tygodni od doręczenia uiścić wpłatę w wysokości 21.840 zł i 56.090 zł. - łącznie 77.930 zł. plus jeszcze dodatkowe opłaty tytułem reszty ceny nabycia na przetargu w dniu 16.03. 2009 r. nieruchomości położonych w Boniewie. Ponadto nadmieniła, że w budżecie na ten rok nie były takie środki zaplanowane. Wpłynęła Decyzja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w wysokości 30.108 zł. i to zaproponowała przeznaczyć na wpłatę tytułem reszty ceny nabycia nieruchomości w Boniewie. Pozostałą należną kwotę w wysokości 54.892 zł. proponowała przenieść z zadania inwestycyjnego „Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo”. Finansowanie tej inwestycji zostanie przeniesione na rok 2012.
Kolejną zmianę do budżetu jaką proponowała Pani Skarbnik Gminy to wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków darowizny z Krajowej Spółki Cukrowej z siedziba w Toruniu w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (stołów , krzeseł ) do świetlicy wiejskiej
w Lubominie.
 
Radni wyżej wymienione propozycje Skarbnika Gminy zaakceptowali jednogłośnie.
 
Wójt Gminy powiedział, że jak już będziemy właścicielami nieruchomości w Boniewie będzie wnioskował by to sprywatyzować. Pozostawimy tylko przystanek autobusowy jako mienie gminne. Jego zdaniem na tej transakcji gmina nie straci, wydane pieniądze zostaną odzyskane i to centrum Boniewa będzie zagospodarowane.
Wójt poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały o przeznaczeniu środków finansowych na wpłatę reszty ceny nabycia w/w nieruchomości.
 
Sesja nadzwyczajna została ustalona na dzień 29 sierpnia br. na godz. 12,00 w sali Urzędu Gminy w Boniewie.
 
Ad 3.   Radny Ciesielski zaproponował zorganizowanie spotkania z Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie na temat obecnie zatrudnionych lekarzy i czasowego zatrudniania  lekarzy specjalistów.
Ustalono spotkanie na dzień 29 sierpnia br. na godz. 13,00.
 
Radny Łukaszewski zapytał czy jest gwarancja na pobudowane oczyszczalnie przyzagrodowe,
bo u niego przestała działać.
 
Wójt odpowiedział, że  jest, trzeba to zgłosić.
 
Radny Pawłowski poruszył sprawę naprawy drogi w Bierzynie. Na małych odcinkach droga jest nieprzejezdna.
 
Wójt Gminy powiedział, że prowadzi rozmowy z firmami na temat remontu dróg, by na najgorszych odcinkach położyć dywanik asfaltowy. Do najbliższego poniedziałku postara się
o oferty od firm.
 
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z pismem od mieszkańców byłego budynku Szkoły Podstawowej w Lubominie w sprawie przekazania licznika trójfazowego  Panu Krzysztofowi Dzięgielewskiemu ( nabywcy mieszkania po szkole w Lubominie).
 
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Wójt. Powiedział, że w lokalu, który kupił Pan Dzięgielewski znajdowało się przyłącze energetyczne i licznik pomiaru energii elektrycznej zasilającej lokal oraz oczyszczalnię ścieków w Lubominie. Po rozmowie  z Panem Dzięgielewskim zapadły ustalenia, że   
sfinansuje on koszty wykonania nowego przyłącza zasilania oczyszczalni ścieków w zamian za pozostawienie licznika trójfazowego w jego lokalu. Dla gminy jest to korzystniejsze rozwiązanie, bo utrzymanie takiego licznika jest droższe.
Wójt zobowiązał się spotkać z mieszkańcami i udzielić wyjaśnień w tym temacie.
 
Ad 4.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                              Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                         
                                                                          Jarosław Gazda                                  
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (2 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 września 2011, 08:51:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930