P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


 Or. 0063-8/11

P R O T O K Ó Ł  Nr 8/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 5 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Stanowisko Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i dokonania wyboru drogi do przebudowy.
3.      Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego
            i długoterminowego.
4.      Sprawy różne.
5.      Zakończenie.
 
Ad 2.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy- Marek Klimkiewicz. Poinformował, że zbliża się termin składania wniosków ( do końca września br. ) na przebudowę dróg lokalnych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 i kwestia tego czy będziemy przystępować do tego programy z drogą wcześniej już wskazywaną tj. Bierzyn - Osiecz Wielki, Anielin – Sarnowo, Sarnowo – Łania wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Nadmienił, że zmieniła się kwestia finansowania zadań inwestycyjnych w tym programie. Dotychczas było 30 % środków własnych, a obecnie 50 % środków własnych i 50 % dofinansowania.
           
            Wójt sprawę przystąpienia do programu na przebudowę dróg lokalnych i wyboru konkretnego ciągu komunikacyjnego dróg proponował przemyśleć do następnego posiedzenia komisji.
 
Ad  3.  Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że jest potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na zapłacenie faktur za przebudowę drogi gruntowej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 29140 Lubraniec- Boniewo – Cetty w miejscowości Boniewo i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy w wysokości 1.700.000 zł.
 
Powyższą propozycję Skarbnika Gminy radni zaakceptowali i wyrazili zgodę jednogłośnie na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.700.000 złotych.
 
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła sprawę konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę oczyszczalni przyzagrodowych etap IV i studni głębinowej w Żurawicach w wysokości 181.031 złotych oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Toruniu na prefinansowanie środków unijnych z przeznaczeniem na studnię głębinową w Żurawicach
w wysokości 127.000 zł.
 
Powyższą propozycję Skarbnika Gminy w sprawie zaciągnięcia wyżej przedstawionego kredytu długoterminowego radni zaakceptowali i wyrazili zgodę jednogłośnie.
 
Ad  4. W punkcie tym radny Kubiak powiedział, że będzie duży koszt budowy nowej nitki wodociągu od  studni w Żurawicach do hydroforni w Osieczu Małym.
 
Wójt Gminy powiedział, że to tylko 3 kilometry i budowa tej studni była konieczna ze względu na brak na terenie gminy studni awaryjnej – i taką rolę ma ona spełniać.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, że wpłynęło pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy wzywające do zwrotu otrzymanych środków na realizację zadania „Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy – Grójec „ w wysokości 106.470 zł. i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 109.693 zł. Łącznie do zwrotu kwota
216.163 zł.
Wójt nadmienił, że w tej kwestii wystąpi na drogę Sądową.
 
Radny Łukaszewski poruszył sprawę naprawy dróg gminnych.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że będą drogi remontowane.
 
Radny Ciesielki zapytał czy jest sens naprawy dróg asfaltem tych pobudowanych z gresów , ale już bardzo zniszczonych.
 
Wójt Gminy- trzeba będzie ten temat przemyśleć.
 
Radny Majewski powiedział by sprawdzić na nowo wybudowanej drodze rowy i ustalić kary za ich zasypywanie.
 
Radni prowadzili rozmowy na temat zagospodarowania budynku po Ośrodku Zdrowia w Boniewie i pomieszczenia po Aptece. Padła propozycja by budynek po Ośrodku Zdrowia wydzierżawić na działalność gospodarczą a  pomieszczenie po Aptece na przedszkole.
Do konkretnych rozwiązań radni powrócą do dyskusji nad tematem po oficjalnym już przekazaniu budynku i pomieszczenia przez dzierżawców.
 
Sekretarz Gminy - poinformowała o uzupełniających wyborach do rady gminy  w Lubominie
w dniu 11 września br.
 
Przewodniczący obrad  poinformował, że Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Barska” we Włocławku chciałby się spotkać z Radą Gminy, kwestia ustalenia terminu. Proponował zastanowić się nad tym. 
 
Ustalony został termin kolejnego wspólnego posiedzenia stałych komisji rady na dzień 17 sierpnia br. na godz. 8,00.
 
Ad 5.   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 sierpnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2011, 13:54:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 sierpnia 2011, 09:35:58)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1916