P R O T O K Ó Ł Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 marca 2011 r.


P R O T O K Ó Ł   Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 30 marca 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych  decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2010 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2010 r.  Kontrolą objęte były wydatki związane z finansowaniem urzędu, oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg za okres
IV kwartału 2010 r. i w I kwartale 2011 r.
Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała członków komisji z  bieżącym
i planowanym finansowaniem inwestycji gminnych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                                Przewodniczący obrad
                                                                                                                     
                                                                                               (Adam Ciesielski )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136