P R OT O K Ó Ł Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 kwietnia 2011 r.


 
P R OT O K Ó Ł  Nr 8/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 21 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.  Sporządzenie opinii i wniosku  do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku.
2.  Zakończenie.
 
            Komisja po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r., sporządziła opinię i  wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku na okoliczność rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                                Przewodniczący obrad
 
                                                                                                   (Adam Ciesielski )
 
Załącznik do protokołu Nr 8/11
z dnia 21 kwietnia 2011 r. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boniewie o wykonaniu
budżetu Gminy Boniewo za rok 2010. pobierz (32kB) word
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:48:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:58:08)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2152