P R OT O K Ó Ł Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 kwietnia 2011 r.


P R OT O K Ó Ł  Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 12 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała rozpatrzenia  sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2010 r. sporządzonych  przez Wójta Gminy. Przedłożone sprawozdania budżetowe wg działów
rozdziałów i paragrafów, opisowe oraz informacja o stanie mienia gminy nie budziły zastrzeżeń.
 
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek na koniec 2010 r.
Wynik budżetu za 2010 rok zamknął się mniejszym deficytem niż był planowany.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                                    Przewodniczący obrad
 
                                                                                                     ( Adam Ciesielski )
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 19:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2125