PROTOKÓŁ Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


PROTOKÓŁ Nr 8/11
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
w dniu 13 maja 2011 r.
w sali Urzędu Gminy
w godzinach od 12,00 do 15,00
 
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Czesław Kubiak – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad , a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Rozpatrzenie podania Pana Rafała Nawrockiego zam. Łódź i Pana Rafała Nowaka  zam. Łódź..
3.      Sprawy różne.
4.      Zakończenie.
 
Ad. 2   Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy. Przedstawił podanie Pana Rafała Nowaka zam. Łódź, posiadającego działkę letniskową w Łączewnie, który zwrócił się z prośbą o zmianę znaków drogowych ograniczających prędkość na nowo budowanej
drodze we wsi Łączewna. Pan Nowak zaznaczył, że znaki drogowe dopuszczają prędkość 70 km/h i jego zdaniem jest to zbyt duża prędkość, ma problemy z wyjazdem z drogi prowadzącej od jego domu do drogi głównej. Zwraca się z prośbą zmiany znaku drogowego ze względu na  bezpieczeństwo osób mieszkających w bezpośredniej okolicy wskazanej drogi.
 
Przewodniczący obrad - Pan Czesław Kubiak powiedział, że postawienie znaku nic nie da, trzeba jeszcze stosować się do znaków i sami  mieszkańcy powinni szczególnie stosować się do przepisów.
 
Wójt Gminy powiedział, że nie ma uprawnień do wprowadzania samodzielnego zmian
w organizacji ruchu na drodze gminnej, ale zwróci się z pismem do projektanta  o ewentualną zmianę dotyczącą organizacji ruchu. Zaznaczył, że oznakowanie zadania pn „ Remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo – Cetty w miejscowości Boniewo” jest
zgodne z organizacją drogi zatwierdzona przez Starostę Powiatu Włocławskiego.
 
Wójt Gminy zapoznał z podaniem Pana Rafała Nawrockiego zam. Łódź, posiadającego działkę letniskową w miejscowości Łączewna, który wniósł podanie o przywrócenie stanu pierwotnego potwierdzającego granice jego nieruchomości znajdującej się w Łączewnie. Słupki graniczne zostały wyrzucone podczas robót ziemno-drogowych przy budowie drogi asfaltowej. Zaznaczył, że prace zakończone zostały już we wrześniu 2010 r. i do dnia dzisiejszego słupki graniczne nie wróciły na swoje miejsce.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w tym temacie  zwróci się z pismem do Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Nowa Wieś – wykonawców budowy wskazanej drogi o wyjaśnienie sprawy.
  
Ad.  3 W celu oceny stanu dróg w gminie Komisja wyjechała w teren na ich oględziny i dokonania pomiarów.
  Ad. 4   Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokół sporządziła :                                                 
G. Kwiatkowska                                                                                      Czesław  KubiakZałącznik pobierz (75kB) word

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2011, 17:57:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2011, 22:02:08)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035