P R O T O K Ó Ł Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 11 maja 2011 r.            Or. 0063-3-7/11
P R O T O K Ó Ł  Nr 7/11
z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 11 maja 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Mirosław Łukaszewski– Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.      Podjęcie decyzji w sprawie dopłaty do czesnego za studia podyplomowe dla nauczyciela Gimnazjum w Boniewie.
2.      Sprawy różne.
3.      Zakończenie.
 
Ad.  1  Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy, która wyjaśniła, że  zgodnie z art. 70 a ustawy – Karta Nauczyciela w budżecie gminy wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego złożyła Pani Agnieszka Gawrońska – nauczyciel gimnazjum za studia podyplomowe w zakresie „Edukacja dla Bezpieczeństwa” . W dniu 17 grudnia 2010 r. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Boniewie wnioskował do Wójta Gminy o przeznaczenie kwoty 2.700 zł. z funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na sfinansowanie 3 – semestralnych podyplomowych studiów o specjalności „Edukacja dla Bezpieczeństwa” Pani Agnieszki Gawrońskiej. Wniosek motywował realizacją Nowej Podstawy Programowej, ponieważ wchodzi nowy przedmiot, a żaden z zatrudnionych  nauczycieli nie posiada kwalifikacji do realizacji tych zajęć. Ponadto w opinii zaznaczył, ze konsultował 100 % refundację kosztów z Panią Aleksandrą Woźniak – Skarbnikiem Gminy.
Pani Sekretarz poinformowała członków komisji , że w dotychczasowych praktykach dofinansowanie do studiów i kursów było przyznawane nauczycielom przez komisje Oświaty.... w wysokości 500 zł. brutto i po ukończeniu już studiów bądź kursu. W tym przypadku Pani Gawrońska jest w trakcie kontynuacji studiów. Zgodnie z przyjętym Regulaminem to po zakończeniu studiów podyplomowych , po złożeniu dokumentów o ukończeniu, oraz potwierdzenia wpłaty za studia lub kurs była dokonywana refundacja.
 
W wyniku krótkiej dyskusji członkowie komisji jednogłośną decyzją wyrazili zgodę na refundację kosztów  za podyplomowe studia w wysokości 100 % tj. - kwota 2.700 zł. brutto dla Pani A. Gawrońskiej po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia zapłaty za w/w studia.
Komisja wnioskowała, by w przyszłości Dyrektor Szkoły sam nie decydował o potrzebie kształcenia tylko takie potrzeby konsultował z komisją.      
 
Ad. 2  Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy poinformował komisję, że planowane jest uaktualnienie obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie o dopisanie miejscowości Jerzmanowo, Kaniewo, Mikołajki, Sieroszewo, Paruszewice należące do gminy, ale wcześniej nie włączone do obwodu tej szkoły. Miejscowości te są w obwodzie Gimnazjum. Prawdopodobnie w Zespole Szkół w Kłobi będą klasy łączone i stąd nasza troska o umożliwienie rodzicom zapisania swoich dzieci do szkoły w Boniewie.

 
Komisja wnioskowała o zasianie trawy na boisku „Orlik” oraz o zmianę sposobu dożywiania dzieci w szkołach w Boniewie. Zaproponowali, by podawane były bułki i jogurt, w zamian gorących posiłków.
 
Ad pkt 3. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący komisji
G. Kwiatkowska                                                                    
                                                                    Mirosław Łukaszewski                                                                                           
                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lipca 2011, 14:55:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2319