P R O T O K Ó Ł Nr 6/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 19 maja 2011 r.Or. 0063-6/11


P R O T O K Ó Ł  Nr 6/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 19 maja 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
3.      Ustalenie ceny wywoławczej rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości
            w Kaniewie, rodzaj przetargu, przeznaczenie terenu.
4.      Omówienie sprawy zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego ) w Lubominie.
      5.   Omówienie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
      6.   Omówienie dróg w gminie ( wykaz sporządzony przez Komisję Bezpieczeństwa         Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej).
      7.   Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w              Boniewie.
      8.   Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania   finansowego  i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok.
      9.   Sprawy różne.
     10.  Zakończenie.
 
Ad. 2   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie. Poinformowała, że przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się
w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób. Ofiary przemocy boją się o tym mówić.
W związku z czym konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, sposobach radzenia sobie z problemami i zabezpieczenia profesjonalnej pomocy.
Efektywne działania na rzecz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin wymagają współpracy
z instytucjami takimi jak : pomoc społeczna, Policja, zespoły kuratorskie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie skuteczności tej współpracy jest możliwe dzięki powołaniu lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842 ) w dodanym art. 9 a do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Stąd konieczność podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zespół interdyscyplinarny zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
Przewodniczący obrad zapytał jakie uprawnienia ma Komisja?
 
Pani Boratyńska – Kierownik GOPS odpowiedziała, że komisja może kierować sprawy do terapeuty, na Policję.
Nadmieniła, że przemoc w rodzinach istnieje nawet wtedy gdy nie występuje alkoholizm.
 
Wójt Gminy zaproponował, by w skład komisji interdyscyplinarnej weszli członkowie komisji d/s      
przeciwdziałania alkoholizmowi i dodatkowo skład poszerzyć o  dyrektorów szkół, pracownika służby zdrowia, pracownika socjalnego.
 
Pani Boratyńska wyjaśniła temat zakładania niebieskich kart rodzinie w której istnieje przemoc.
 
Radni jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z załącznikiem.
 
Ad. 3   Pani Renata Pawłowska – inspektor ds. gospodarki gruntami zapoznała z procedurą  przetargową dotyczącą dzierżawy nieruchomości położonych w Kaniewie ( stawy ). Powiedziała między innymi, że wykaz musi być zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na stronie internetowej i w gazecie lokalnej minimum przez  21 dni , natomiast ogłoszenie przez 30 dni. Radni ustalili kwotę wywoławczą czynszu dzierżawnego rocznego do przetargu pisemnego nieograniczonego w wysokości 2.700 zł. plus podatek od towarów i usług ( 23 % ).
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na uruchomienie procedury przetargowej i przygotowanie stosownych  projektów uchwał.
 
Ad. 4   Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy poinformował radnych, że na lokale mieszkalne
w Lubominie odbył się przetarg i nie było żadnego nabywcy, stąd propozycja, by próbować zbyć mieszkania w drodze negocjacji.
 
Pani Renata Pawłowska – inspektor d/s gospodarki gruntami wyjaśniła, że odbyły się już dwa przetargi na sprzedać lokali mieszkalnych w Lubominie i można prowadzić rokowania w celu ich sprzedaży.
 
Wójt Gminy zaproponował włączyć do komisji negocjacyjnej członków komisji mieszkaniowej.
 
Członkowie komisji mieszkaniowej wyrazili zgodę na uczestniczenie w negocjacjach.
 
Padła propozycja ceny wywoławczej tj. 18.000 zł.
 
Pani Renata Pawłowska przypomniała, że w przypadku rokowań muszą być też zachowane terminy
procedury przetargowej.
 
Ad. 5   Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy poinformowała radnych, ze oczekuje decyzji na akcyzę do paliwa rolniczego i jak tylko taka wpłynie do sesji to zostaną określone zmiany do budżetu na 2011 r.  Środki finansowe z dotacji zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków. W terminie do końca maja jest obowiązek wypłacić rolnikom akcyzę do paliwa.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przedstawienie stosownego projektu uchwały na najbliższą sesje Rady Gminy .  
 
 
Ad 6    Radni zostali zapoznani z wykazem dróg gminnych sporządzonym przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, która na dwóch posiedzeniach dokonała przeglądu dróg i ich pomiaru.
 
Po zapoznaniu się z drogami w gminie radny Ciesielski proponował przystąpić do budowy dróg
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włocławku. Jego zdaniem są to najtaniej budowane drogi i o wysokim standardzie.
 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusje w temacie dróg.
 
Padła propozycja by budować drogi wspólnie ze Starostwem Powiatowym technologia podwójnych gresów . Wyznaczono następna drogę do budowy w ciągu komunikacyjnym Osiecz Wielki- Bierzyn – Anielin – Sarnowo.
Drogę w miejscowości Bnin zdecydowano budować ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 
Przewodniczący obrad proponował rozszerzyć temat budowy dróg w celu poprawy lepszego dojazdu do powiatu.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest decyzja by budować przede wszystkim drogi w gminie.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że na początku trzeba sporządzić kosztorys na wymieniony wyżej ciąg komunikacyjny, by rozpocząć dyskusje o finansowaniu tych dróg.
 
Radny Adam Ciesielski powiedział, że jest przychylność Pana Starosty Włocławskiego i trzeba to wspólnie wykorzystać.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy poinformowała, że były prowadzone rozmowy tu
w Urzędzie Gminy z Panem Starostą i jeszcze z innymi osobami na temat budowy drogi wspólnej. Jest nadzieja, że w roku przyszłym będzie już rozpoczęta budowa drogi Boniewo-Borzymie- Choceń  wspólnie ze Starostwem Powiatowym ze współfinansowaniem do 10 % kosztów i droga ta będzie drogą wojewódzką do Izbicy Kujawskiej.
 
W wyniku dyskusji radni zdecydowali o przystąpieniu do prac przygotowawczych w kierunku budowy wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włocławku ciągu komunikacyjnego
Osiecz Wielki- Bierzyn - Anielin -Sarnowo. W pierwszej kolejności zdecydowano o zleceniu opracowania map.
  
Ad. 7   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy. Powiedziała, że proponuje się uaktualnić obwód Szkoły Podstawowej w Boniewie poprzez dopisanie miejscowości : Jerzmanowo, Kaniewo Mikołajki, Sieroszewo, Paruszewice należące do gminy, ale wcześniej nie włączone do obwodu tej szkoły. Określony obwód szkoły służy kontrolowaniu przez Gminę obowiązku szkolnego i nauki oraz daje gwarancje przyjęcia dziecka do szkoły. W praktyce natomiast rodzice decydują do której szkoły zapiszą swoje dziecko. Dodatkowym działaniem jest umożliwienie przyjęcia dzieci ze szkoły w Kłobi gdyby tylko rodzice wyrazili zgodę na ich przeniesienie do szkoły w Boniewie.
 
Wójt Gminy poinformował, że  prawdopodobnie od września w szkole w  miejscowości Kłobia będą klasy łączone. Takie sygnały dotarły do nas od rodziców .
 
Sekretarz Gminy dodała, że gimnazjum ma już te miejscowości przypisane do obwodu.
 
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej
w Boniewie.
 
Ad. 8   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 r.  Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy jest zobowiązany przekazać Radzie Gminy do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie  finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.  
 
Radni powyższy projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 9   Radna Pani Wioletta Pietrucha zapytała Pana Wójta czy będzie przedszkole dla dzieci
w budynku po Ośrodku Zdrowia w Boniewie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie. Planowane jest utworzenie przedszkola dla dzieci z programu
Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. Objęte będą dzieci w wieku 4 lat.
 
Radny Pan Adam Ciesielski zapytał o termin wejścia firmy na plac budowy hali sportowej?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że konkretną datę poda na najbliższej sesji. Firma obiecuje  wejść już
w najbliższy wtorek.
Wójt wyjaśnił też kwestię budowy zbiorników bezodpływowych. Na zbiorniki nie ma dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska w związku z czym nie będą one budowane. Rezygnujemy z tego, projektanci wykonają zmianę dokumentacji na oczyszczalnie rozsączkowe.
Dodał, że na zbiorniki wymagane jest pozwolenie na budowę, a oczyszczalnie budowane są na zgłoszenie – są to mniejsze koszty.
 
Radny Pan Adam Ciesielski wnioskował o ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 3,5 tony na drodze gminnej koło cmentarza z adnotacją , że nie dotyczy to mieszkańców i autobusów. Proponowano  też ustawienie podobnego znaku w miejscowości Paruszewice.
 
Ustalony został termin  sesji na dzień 27 maja br. na godz. 13,00 .
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2011, 12:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2336