P R O T O K Ó Ł Nr 7/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 15 czerwca 2011


  Or. 0063-7/11

P R O T O K Ó Ł  Nr 7/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 15 czerwca  2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 14,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Omówienie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
3.      Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
4.      Podjęcie decyzji w sprawie nieruchomości będącej własnością Gminy Boniewo położonej
w miejscowości Lubomin.
5.      Sprawy różne.
6.      Zakończenie.
 
Ad. 2   Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Jarosław Gazda – Przewodniczący Rady Gminy, który przypomniał o złożonej pisemnej rezygnacji z mandatu radnego Pana Stanisława Świeciaka
z uzasadnieniem decyzji i o dalszych procedurach w tym temacie. Uznał, że nie ma co wyczekiwać
przysługującego radzie 3-miesięcznego okresu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego tylko nadać bieg sprawie jak najszybciej .
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy poinformowała o rozmowie przeprowadzonej
z Panem Jackiem Kraszewskim - Dyrektorem Biura Wyborczego we Włocławku na temat procedury ustalenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym w Lubominie.
Zapoznała z projektem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandaty radnego.
 
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Stanisława Świeciaka  z listy Nr 20 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego w okręgu wyborczym Nr 9.
 
Ad. 3   Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2011 rok.  Zmiany dotyczyły planu dochodów i wydatków , które zwiększa się o kwotę
167.850 zł. Powiedziała między innymi, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje
o kwotę 58.674 zł.  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa
w zakresie dożywiania. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z projektu „Promocja integracji społecznej – Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Boniewo „ zostały gminie przekazane środki w wysokości 109.176 zł., udział środków gminnych w tym projekcie to
12.808 zł. z czego zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz opłacone w części prace społeczno-użyteczne.
Ponadto Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w miesiącu lipcu i sierpniu są do zrealizowania
i zapłacenia następujące inwestycje:
1.      Przebudowa dróg gminnych z RPO – 901.506,96 zł. ;
2.      Budowa oczyszczalni przyzagrodowych – 581.892,47 zł. ;
 
3.      Przebudowa drogi gminnej Boniewo- Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Lubraniec – Boniewo – Cetty;
4.      Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno-kulturalnej
w miejscowości Lubomin.
Zaznaczyła, że na wymienione inwestycje Gmina zaciągnie kredyt krótkoterminowy i w większości te środki zostaną gminie zwrócone, ale dopiero pod koniec roku. Takie są uwarunkowania programów, że najpierw trzeba wyłożyć własne środki, by uzyskać ich zwrot w terminie późniejszym. Kwota kredytu to 3 mln zł.
 
Radny Pan Zenon Majewski zapytał czy będziemy oddawać pieniądze za szlak turystyczny, czy uznają to za drogę?
 
Pani Skarbnik Gminy odpowiedziała, że warunki wszystkie zostały spełnione, szlak jest oznakowany i jeżeli Urząd Marszałkowski nie będzie chciał zapłacić, to będziemy się procesować w Sądzie.
 
Temat zaciągnięcia kredytu Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem za sfinansowanie zadań inwestycyjnych .
 
Ad. 4   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Powiedział między innymi, że zgłosiła się osoba, która jest zainteresowana wykupem nieruchomości położonej w Lubominie, na której   był pomnik postawiony przez Pana Wypijewskiego. Na tej działce jest też postawiony przystanek autobusowy. Gminie nie  jest potrzebna ta nieruchomość  chętnie to sprzeda za przyzwoleniem.
 
Temat sprzedaży nieruchomości położonej w Lubominie Przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości z adnotacją, że za przystanek autobusowy osoba nabywająca tę nieruchomości nie będzie wnioskowała o czynsz dzierżawny.
 
Ad. 5   Głos zabrał radny Pan Zenon Majewski, który poinformował, że na wykup mieszkań
w Lubominie są chętne osoby i prawdopodobnie będą one sprzedane.
 
Wójt Gminy poinformował, że w miejscowości Lubomin przy budynku szkoły są tam stare urządzenia z placu zabaw. Urząd Gminy pobudował nowy plac zabaw wspólnotowy i nie będzie utrzymywał tego „starego”. Jeżeli jest wola mieszkańców budynku po szkole utrzymywać te urządzenia to niech tam pozostaną, a jeżeli będzie inna decyzja to niech je zezłomują.            
 
Na powyższą propozycje wójta radni wyrazili zgodę.
 
Radny Pan Czesław Kubiak poruszył temat bezpańskich psów, które są nie zamykane w zagrodach  tylko biegają luzem są agresywne i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.  Wnioskował
o wystosowanie apelu do wszystkich mieszkańców o zamykanie , wiązanie psów  i ustalenie kar za niezastosowanie się do tych ustaleń.
 
Ad. 6   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                             Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (14 lipca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2011, 12:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745