P R O T O K Ó Ł Nr 5/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


 
            Or. 0063-5/11
P R O T O K Ó Ł  Nr 5/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 28 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, a następnie poddał głosowaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad , który przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2.      Omówienie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2010 i stosownych projektów uchwał.
      3.   Omówienie zmian do budżetu gminy na 2011 r. 
      4.   Omówienie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie        Sieroszewo.
      5.   Sprawy różne.
      6.   Zakończenie.
 
Ad. 1   Pani Aleksandra Woźniak - Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Komisji Rewizyjnej
o wykonaniu budżetu Gminy Boniewo za rok 2010. Poinformowała, że Komisja odbyła dwa posiedzenia na których rozpatrzyła sprawozdania finansowe Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2010, porównała z wynikami kontroli budżetu jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy i Wójta Gminy. W wyniku analizy sprawozdań Komisja stwierdziła, że budżet gminy zamknął się za 2010 rok wynikiem ujemnym w wysokości 1.463.199 zł.. Ze środków budżetu gminy w 2010 roku spłacono z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 338.982 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło na kwotę 3.045.330 zł.
z terminem spłaty w 2011 roku i latach następnych co stanowi 27,45 % wykonanych dochodów.
-         zadłużenie wobec Krajowego Banku Gospodarczego w Toruniu – 592.326 zł.
-         zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-         w Toruniu – 407.310 zł.
-         wobec Banku Spółdzielczego w Lubrańcu – 2.045.694 zł.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2010 roku z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń
i gwarancji.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za miniony rok wyniosły 226.892 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2010 rok wyniosły 20.662zł. Łącznie stanowiło to kwotę 247.554 zł.  to jest 18,56 % zrealizowanych dochodów podatkowych.
Komisja wyraziła pozytywną opinie o realizacji budżetu Gminy za rok 2010, która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z siedzibą we Włocławku
                       
Radny Majewski zasugerował by na boisku Orlik zasiać trawę. Orliki w sąsiednich gminach mają inne wyposażenie na zewnątrz i wewnątrz obiektu.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jest gwarancja i można wyegzekwować zasianie trawy.
 
Wójt Gminy dodał, że inne wyposażenie na obiekcie wynika z projektu. Każda gmina miała inny, nasz był oszczędny. Trawa na skarpach przy Orliku zostanie zasiana.
 
Radny Majewski zapytał co z budową hali?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że planowane środki finansowe dla firmy to kwota 300 tys. zł. Prace te wykonają w ciągu 3 miesięcy i dlatego się nie śpieszą. Poza tym płatność za prace jest ustalona do końca stycznia przyszłego roku Firma obiecała, że w miesiącu maju wejdzie na teren budowy
i rozpocznie prace.
 
Radny Górski zapytał czy są już wykonywane planowane oczyszczalnie przyzagrodowe i co dalej ze zbiornikami bezodpływowymi.
 
Wójt wyjaśnił, że oczyszczalnie będą realizowane a co do zbiorników to jeszcze nie zapadła decyzja. Chodzi tu o koszty, bo na budowę zbiornika wymagane jest pozwolenie na budowę i  bez dofinansowania. Prowadzone są rozmowy by jednak w zamian zbiorników pobudować oczyszczalnie z nasypem.
 
Po  dyskusji przewodniczący obrad sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok poddał pod głosowanie.
 
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
 
  Ad. 6   Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                      Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (28 kwietnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2011, 07:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169