P R O T O K Ó Ł Nr 4/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


                                                                          Or. 0063-4/11
P R O T O K Ó Ł  Nr 4/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 18 marca 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 14,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.    Podjecie decyzji o funduszu sołeckim na 2012 rok.
2.    Omówienie inwestycji gminnych.
3.    Omówienie zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
4.    Sprawy różne. Podanie radnego Pana Zenona Majewskiego w imieniu mieszkańców ul. Pocztowej w Boniewie w sprawie budowy chodnika na tej ulicy.
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.        Na początku posiedzenia Pan Włodzimierz Baurski – Prezes Spółki Wodnej w Boniewie zwrócił się do radnych z prośba o pożyczkę do kwoty 20 tys. zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników na tzw. prace publiczne, na konkretne prace melioracyjne.
 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie pożyczki we wnioskowanej kwocie i upoważnili Pana Marka Klimkiewicza – Wójta Gminy Boniewo do udzielenia pożyczki Spółce Wodnej do kwoty 20 tys. zł.
 
            Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy wprowadziła do tematu. Wyjaśniła, że w terminie do końca marca Br. Jest ustawowy obowiązek by rada w formie uchwały wyraziła bądź nie wyraziła zgody na wydzielenie w budżecie gminy na 2012 rok środków na fundusz sołecki. Pokrótce przedstawiła wykorzystanie funduszu sołeckiego w roku 2010 przez poszczególne sołectwa. Dodatkowo wyjaśniła, że są to te same środki w budżecie, które były planowane na remont dróg, odśnieżanie , usługi.
W roku 2009 wprowadzona została ustawa w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki z możliwością refundacji w 30 % po 3 latach przez Ministerstwo Finansów. Przeznaczenie tych środków jest na poprawę jakości życia mieszkańców sołectw. Środki nie są kumulowane , niewykorzystane nie przechodzą na rok następny.
 
Radny Łukaszewski zapytał czy można zmienić decyzję w sprawie przeznaczenia tych środków
w sołectwie ?
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że raczej nie.
 
Wójt Gminy – środki te są przeznaczane najczęściej na remonty i poprawę dróg  w sołectwach, ale mieszkańcy wykorzystują też te środki na inne cele. Fundusz te jest utrudnieniem dla samorządów. Produkowane jest dużo dodatkowej dokumentacji.
 
W wyniku dyskusji zapadła decyzja o wydzieleniu środków w budżecie na fundusz z uwagi na chęć pozyskania dodatkowych środków tych 30 %-  co dla naszej gminy byłaby to kwota około 50 tys. zł.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o kosztach konserwacji oświetlenia ulicznego . W gminie łącznie jest 125 lamp . Koszt konserwacji 1 lampy to 6 zł  + podatek VAT.
 
Radny Ciesielski proponował by jeszcze na ten przyszły rok wydzielić środki na fundusz sołecki, by skorzystać z refundacji z Ministerstwa , a później zastanowić się co dalej.
 
Radny Górski – na zebraniach wiejskich Wójt informował by sołectwa zaplanowały środki na odśnieżanie dróg . Jeżeli dane sołectwo nie zaplanowało takich środków to nie odśnieżać im dróg.
 
Jednogłośną decyzją radni wyrazili zgodę na wydzielenie środków na fundusz sołecki w budżecie na 2012 rok.
 
Na prośbę Skarbnika Gminy każde sołectwo w uchwałach zabezpieczy środki na konserwację oświetlenia ulicznego i odśnieżanie dróg.
 
Ad. pkt 2.       Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków.
Zmiany dotyczą przede wszystkim:
- dotacji na zadrzewienie i zakrzewienie skarpy przy cmentarzu  w wysokości 10 tys. zł.,
- dotacji na spis powszechny 9 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych i na wydatki rzeczowe,
- zmniejszenia subwencji oświatowej,
- zmniejszenia środków na pomoc społeczną.
Pani Skarbnik Gminy poinformował o wynikach przetargów jakie zostały już rozstrzygnięte i zaoszczędzonych z tego tytułu środkach finansowych. Z powyższych środków zaproponowała zabezpieczyć 70 tys. zł. na wyrównania dodatkowych wynagrodzeń na koniec 2010 r. dla nauczycieli , na odśnieżanie i remont dróg, na energię elektryczna na oświetlenie Orlika, na opracowanie jednej dokumentacji na budowę dróg w gminie. Wyjaśniła, że bieżące remonty dróg są finansowane ze środków  funduszu sołeckiego.
 
Wójt Gminy poinformował, że drogi z podwójnych gresów zostaną zlecone fachowcom do obejrzenia i podjęcia stosownych decyzji w sprawie ich zabezpieczenia i naprawy.
 
Na prośbę radnego Łukaszewskiego Wójt obiecał zakupić piłki do organizowanych rozgrywek na Orliku.
 
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że istnieje obawa, iż na wydatki bieżące w gminie może wystarczyć środków finansowych tylko do końca czerwca. Zostały zabezpieczone tylko w granicach minimalnych.
 
Radni jednogłośnie zaakceptowali zmiany do budżetu na 2011 rok  przedstawione przez Panią Skarbnik Gminy.
 
Ad. pkt 3.       Wójt Gminy pokrótce zapoznał z realizacją inwestycji gminnych i  planowanych do realizacji w bieżącym roku.
 
Radny Ciesielski wnioskował o zaplanowanie opracowani dokumentacji na przyłącza wodociągowe
I kanalizacyjne do nowo wydzielonych działek budowlanych przy Orliku.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że zostanie to zaplanowane razem z modernizacją stacji uzdatniania wody
w Osieczu Małym ze środków unijnych.
 
Radny Ciesielski sugerował by firma budująca hale sportową rozpoczęła wcześniej budowę, bo kto zimą buduje to wcześniej remontuje i by zaplanowane środki na jej budowę nie przepadły.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że już w przyszłym tygodniu będą prowadzone rozmowy z firmą o dalszej budowie hali.
 
Ad. pkt 4.       Pan Jarosław Gazda – Przewodniczący obrad przedstawił pismo mieszkańców ulicy Pocztowej w Boniewie w sprawie budowy chodnika na tej ulicy.
 
Skarbnik Gminy zaproponowała wprowadzić podatek od mieszkańców z utrzymaniem dotychczasowego zwolnienia z niego rolników. Z uzyskanych środków proponowała pobudować chodnik. Zaznaczyła, że chodnik w miejscowości Boniewo będzie budowany w kierunku od urzędu gminy w kierunku kościoła.
 
Wójt Gminy – koszt budowy 1 metra chodnika wynosi 100 zł. Proponowana jego budowa to około 300 metrów. W chwili obecnej nie ma środków finansowych, ale można go pobudować w latach późniejszych.
 
Radna Pani Pietrucha proponowała w pierwszej kolejności pobudować drogę w Anielinie, bo jest tam zwarta zabudowa i w chwili obecnej jest ta droga nieprzejezdna. Mieszkańcy ulicy Pocztowej mają już założony próg zwalniający i to musi im wystarczyć.
 
Radny Ciesielski powiedział, że rozmawiał z tymi mieszkańcami i proponował w przyszłym roku zaplanować opracowanie dokumentacji ( projektu ) a w latach następnych zdecydować o budowie.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy powiedział, że faktycznie są żądania mieszkańców Boniewa, ale gdyby tak posłuchali tych wszystkich ludzi, którzy nie mogą wyjechać z błota to zmieniliby zdanie. Tu w Boniewie chodzą po suchej jezdni.
Proponowała oznaczyć na jezdni linie ciągłą ( wydzielić przejście dla pieszych ).
 
Wójt Gminy powiedział, że większym problemem jest błoto na wsi i nieprzejezdne drogi aniżeli budowa chodników. Być może trafią jeszcze projekty w latach następnych na budowę chodników
to powrócimy do tematu.
 
Radni sugerowali, że na tej ulicy jest tam inny problem . Mieszkańcy parkują swoje samochody na jezdni i stąd jezdnia  jest węższa i mniej bezpieczna.
 
Radny Ciesielski proponował zorganizować spotkanie z tymi mieszkańcami.
 
Przewodniczący obrad zaproponował wystosować odpowiedź na piśmie dla mieszkańców bez spotkania w treści jak wynikało z powyższej dyskusji i taka tez decyzja została podjęta przez radnych w  powyższej sprawie.
 
Ad. pkt 5.       Wójt Gminy zapoznał z prośbą firmy POLVIS w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie sieci wodociągowej do zakupionych nieruchomości i pomoc w załatwieniu spraw formalnych.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przeprowadziła rozmowę z Panem Trocikowskim , który chciał by formalności były załatwione przez urząd gminy.
 
Radni wyrazili zgodę na pomoc w sprawie opracowania dokumentacji i sporządzenia inwentaryzacji. Pozostałe sprawy związane z przyłączem firma wykona we własnym zakresie i na koszt własny.
 
Pani Sekretarz Gminy zapoznała z pismem Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie wskazania przedstawiciela do uczestnictwa w pracach Rady.
 
Radni zdecydowali by pełnił te funkcje dotychczasowy radny Pan Czesław Kubiak.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, ze wpłynęły kolejne pisma od mieszkańców Bierzyna
w sprawie dróg. Jedno z nich dotyczy przyorywania drogi gminnej dojazdowej. Nie ma środków
w budżecie , a w przypadku konfliktu to musimy opłacić geodetę . Proponował jak na razie nie angażować się  w konflikty, załatwiać sprawy polubownie.
 
Ustalony został termin obrad sesji na dzień 29 marca br. Na godz. 13-tą
 
Ad pkt 6.        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                  Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                 Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (17 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2011, 13:47:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2011, 07:58:39)
Zmieniono: korekta zapisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2401