P R O T O K Ó Ł Nr 3/11 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


            Or. 0063- 3/11
P R O T O K Ó Ł  Nr 3/11
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 18 lutego 2011 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 14,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.      Omówienie inwestycji gminnych na rok 2011 i lata następne.
2.      Sprawy różne.
3.      Zakończenie.
 
            Wójt powiedział kilka słów wprowadzenia do tematu. Następnie poinformował, że przesłane zostały już uzupełnienia do wniosku na budowę boisk sportowych. Jest duży nacisk mieszkańców gminy na budowę dróg i zaproponował  wspólnie zastanowić się nad dalszymi inwestycjami
w gminie. Radny Kubiak w imieniu mieszkańców zrezygnował z budowy boiska sportowego
w Osieczu Małym. Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i objechane zostały niektóre drogi gruntowe. Część z nich jest nieprzejezdna – mieszkańcy się denerwują. W związku z tym jest propozycja by w zamian planowanych  boisk sportowych w Osieczu Małym i w Boniewie budować drogi.
Wójt powiedział, że tak na prawdę z budowy boisk do końca nie zrezygnujemy, wpisane zostaną do
wieloletniego programu narodowego. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy się określą, co do inwestycji w sołectwach. Wójt zaproponował budowę dróg na podbudowie.
 
Radny  Świeciak – były rowy przy drogach i zostały zaorane, należy zmusić właścicieli do ich przywrócenia do pierwotnego stanu.
 
Przewodniczący obrad- problem ten zostanie rozwiązany przy budowie. Jego zdaniem lepiej zrobić kawałek drogi utwardzonej niż więcej gorszej.
 
Wójt zaproponował wykonać odprowadzenia wód z pól ze środków funduszy sołeckich.
 
Radny Majewski – stwierdził, że przy wszystkich budowanych drogach powinny być rowy.
 
Radny Świeciak – w okresie letnim mamy dużo pracowników na prace publiczne, a w okresie zimy ich nie ma, przydaliby się do odśnieżania.
 
Wójt – to Biuro Pracy decyduje o tym kiedy i ile osób przydziela gminie do pracy.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że na cały powiat włocławski ma być 100 osób na prace publiczne. Nasza gmina może liczyć na 5 osób.
 
Wójt Gminy – zatrudniamy 2 osoby, które odśnieżają chodniki i zakładają przepusty.
 
Radny Ciesielski – ma spostrzeżenia, że przy drogach powinien być rów chociaż z jednej strony, później przy budowie byłoby już łatwiej. We wsi Arciszewo jest teraz problem z odprowadzeniem wody, bo nie ma tam rowów.
 
Radny Kubiak wypowiedział swoje zdanie, że przy budowie drogi każdy rolnik powinien złożyć oświadczenie dotyczące oddania kawałka gruntu pod drogę i rów.
 
Wójt – projektanci projektują drogi w okresie suszy, nie wiedzą gdzie jest rów. Na mapach powojennych rowy były zaznaczane, a teraz nie.
Po tej dyskusji Wójt zwrócił się do radnych o decyzje w sprawie:
-         odstąpienia od dwóch wniosków na budowę boisk sportowych i przesunięcie ich do inwestycji sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata późniejsze;
-         zastanowienie się nad sprawą dalszej budowy dróg, która w pierwszej kolejności i jaką technologią.
 
Przewodniczący obrad temat odstąpienia od budowy boisk sportowych w Osieczu Małym
i Boniewie poddał głosowaniu.
Za rezygnacją budowy boisk opowiedziało się 14 radnych.
 
            W temacie budowy dróg Wójt sugerował wybrać kryterium takie by budować drogi w tych miejscowościach gdzie jest duża liczba mieszkańców i technologia podobna do pobudowanej drogi w Łąkach Wielkich z rowami. Droga trwała i po 10 latach został położony dywanik.
 
Radny Ciesielski proponował przyjąć podobną technologię. Najpierw podbudowa , a najdalej za dwa lata położenie dywaniku.
 
Większość radnych opowiedziała się za powyżej proponowaną technologią budowy dróg w gminie.
 
            Wójt poinformował, że w ramach  funduszów sołeckich uruchomione zostały środki na naprawę dróg szczególnie tych, które są nieprzejezdne.
 
Radny Świeciak proponował zagospodarować  ziemię, która jest przy na boisku szkole
w Lubominie.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła radnym, że wszystkie naprawy dróg są robione ze środków sołeckich. Innych środków na drogi nie ma w budżecie.
 
Głos zabrał radny Górski i zapytał o boisko w Lubominie.
 
Wójt wyjaśnił, że jest ono w tej samej kategorii co i te dwa boiska . Zdjęte zostały z realizacji na poczet dróg.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w roku 2012 nie ma planowanych dróg do budowy . Opracowana jest dokumentacja na drogę w Bninie i Osieczu Wielki – Bierzyn przez las.
 
Radny Łukaszewski zapytał o animatorów sportu , którzy mieli być zatrudnieni na Orliku.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła temat. Wpłynęły dwa zgłoszenia Pana Sztygowskiego i Pana Pogodzińskiego z wymaganymi uprawnieniami. Złożony też został wniosek do Ministerstwa
o środki finansowe. Po zatwierdzeniu zostaną im przedstawione warunki i ustalone zakresy czynności. Animatorzy odpowiedzialni będą za obiekt Orlika i za utrzymanie boiska sportowego.
 
Radny Grzelak zapytał o naprawę drogi do P.Głowackiego w Osieczu Wielkim.
Wójt wyjaśnił, ze Pan Głowacki sam załatwił sobie trzy zestawy żużla z Cukrowni, za  transport zapłaciła gmina.
 
Radny Grzelak poprosił o jeden zestaw żużla na tę drogę, ale dalej do P. Bednarowicza.
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                   Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 maja 2011, 12:26:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1984