z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


  Or. 0063-4-3/11
PROTOKÓŁ Nr 3/11
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
w dniu 16 lutego 2011 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 14,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Czesław Kubiak – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia 
1.    Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boniewo za rok 2010 .
2.    Sprawy różne.
3.    Zakończenie.
 
Komendant Posterunku Policji w Choceniu – Waldemar Malinowski pokrótce złożył informację
ustną na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Boniewo za rok 2010 Obszerną informację z wskaźnikami przestępstw i ich wykrywalności zostanie przedłożona do przyjęcia na najbliższej sesji rady gminy.
 
            Wójt poinformował o inwestycjach gminnych. Zwołane zostało posiedzenie komisji
w sprawie zmiany inwestycji na rok 2011. Nadmienił, że mieszkańcy Bierzyna złożyli protest
w sprawie drogi. Jest propozycja rezygnacji z budowy boisk sportowych na rzecz budowy dróg. Poinformował, o tym, że Urząd Marszałkowski nie chce zaliczyć szlaku turystycznego jako drogi
i wiąże się to z tym, że nie zapłacą kolejnej raty za tę drogę i być może będzie trzeba oddać przekazane nam już wcześniej 100 000 zł. Poza tym pieniądze będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, a nie na budowę dróg. Jedyny program PROW się kończy i na drogi pieniędzy już nie będzie. Myślenie jest takie, że jak ktoś chce mieszkać daleko od szosy to jego sprawa i nikt nie będzie do tych mieszkańców dopłacał.
 
Przewodniczący obrad poruszył sprawę umów na wywóz śmieci.
 
Wójt wyjaśnił, że nadal można zawierać umowy z firmą „SANIKO”. Cena pozostaje na ten rok ta sama z 2010 r. Temat ten wyjaśni na najbliższych zebraniach wiejskich.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że obcięta jest liczba osób na prace publiczne. Proporcjonalnie nasza gmina może otrzymać do 5 osób.
 
Wójt powiedział, że będzie dramat, co codziennie przychodzą mieszkańcy gminy bezrobotni
o pracę.
 
Przewodniczący obrad powiedział, że komisja wnioskuje o naprawę dróg nowo pobudowanych
w miejscowości Arciszewo, Bierzyn, Janowo. Wniosek ten będzie skierowany do rady gminy.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że naprawy dróg będą tylko w ramach posiadanych środków w budżecie. Jej zdaniem tam powinna być zrobiona podbudowa drogi gdzie mieszkańcy nie mogą

wyjechać.
 
Przewodniczący obrad powiedział, ze trzeba interweniować w temacie zaorywania rowów przy drogach. Należy zacząć stosować kary. 
 
            Sekretarz Gminy wyjaśniła sprawę utrzymywania stanu udrażniania rowów melioracyjnych
z mocy prawa. Rowy melioracyjne nie są w gestii wójta, tylko starosty. Rolnik jest zobowiązany do utrzymywania drożności rowów.
 
Wójt – tam gdzie woda nie ma odpływu, nie m gdzie ujść to należy ze składek spółki wykopać rów, a jak nie ma takich środków to trzeba wykopać na koszt własny. W przypadku gdy rolnik nie chce wpuścić na swój teren to można straszyć go starostą.
 
W celu oceny stanu dróg w gminie Komisja wyjechała w teren na ich oględziny.
 
       Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
Protokół sporządziła :
G. Kwiatkowska                                                                                             .....................................
                                                  ( Czesław  Kubiak )

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2011, 12:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847