protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo

  Or. 0063-2 /11

P R O T O K Ó Ł  Nr 2/11 z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 28 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy Boniewo w godzinach od   od 9,00 do 10,30

W posiedzeniu któremu przewodniczył Mirosław Łukaszewski– Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.      Omówienie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Boniewo.
2.      Omówienie sprawy zatrudnienia animatora na boisku „Orlik”.
3.      Wolne wnioski i zapytania.
4.      Zakończenie.
Ad pkt 1.        Wójt wyjaśnił kwestię osiąganych wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Boniewo. W związku
z tym, że w roku 2010 nauczyciele nie osiągnęli średnich wynagrodzeń gmina ustawowo jest zobowiązana  im tę różnicę dopłacić. Jest to około 80.000 zł. W poprzednim roku nie została wypłacona ta różnica, ale rok 2010 będzie kontrolowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową i by nie mieć problemów proponuje się ją wypłacić.
Wójt nadmienił, że była już wcześniejsza propozycja utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie
i likwidacji szkoły w Osieczu Małym. Były prowadzone już rozmowy na ten temat i nawet  podjęta dżentelmeńska umowa, że jak spadnie liczba uczniów poniżej 50, to likwidacja szkoły. W budynku po szkole planuje się utworzyć Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy- będą miejsca pracy.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z wynagrodzeniami nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 
Sekretarz Gminy – nauczyciele mogą nie chcieć prowadzić godzin pozalekcyjnych , tylko wypracować te ustawowe 18 i na koniec roku otrzymać bonus wyrównania tej różnicy w formie nagrody.
 
Wójt – w przyszłym roku przymierzamy się do likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym
i chcemy utworzyć Zespół Szkół w Boniewie, by uniknąć wypłaty tych wyrównań.
 
            Członkowie komisji zaakceptowali pozytywnie propozycję Wójta  Gminy o wypłatę wyrównań za 2010 r.  do średnich wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym w szkołach na ternie gminy.
 
Radna Pietrucha zapytała czy w przypadku likwidacji szkoły w Osieczu Małym nauczyciele tam zatrudnieni będą mieli zapewnione zatrudnienie w szkołach w Boniewie?
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak, im wcześniej ten proces zostanie przeprowadzony tym lepiej, w między czasie były już nowe zatrudnienia. Z korzyścią będzie to dla dzieci, jak będzie utworzony zespół, bo klasy będą mniej liczne. Dodatkowo wyjaśniła, że dla nauczyciela pensum jest 18 godzin tygodniowo i dyrektor może dołożyć 4 godziny lub 9 godzin za zgodą nauczyciela i organu prowadzącego.
W szkole w Osieczu Małym obecnie jest 50 uczniów, ale jest dużo dzieci z Wietrzychowic, Śmieł
z terenu gminy Izbica Kujawska. Po przeprowadzonych rozmowach z zainteresowanymi osobami z Łodzi w sprawie budynku po szkole wiemy, że utworzony byłby ośrodek zamknięty ( sami chłopcy) . Nie doszło by do sprzedaży budynku tylko na zasadzie dzierżawy obiektu na okres 10 lat. Zatrudnienie znaleźli by obecni nauczyciele po odpowiednim przeszkoleniu.
 
Ad pkt 2.        Sekretarz Gminy zapoznała z projektem pilotażowym Ministerstwa Sportu
i Turystyki  „Animator – Moje Boisko Orlik 2010 „ w 2011 r. w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci” jego cele, zadania i źródła finansowania. Program ten polega na udziale finansowania Ministerstwa w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów- osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne, na obiektach powstałych w ramach w/w programu.
By skorzystać z dofinansowania z Ministerstwa należy złożyć kompletny wniosek w terminie do 16 lutego na okres 9 m-cy.  Do tego czasu trzeba pozyskać animatorów  z wymaganymi kwalifikacjami. Proponuje się zatrudnić dwie osoby, najlepiej bezrobotne i z naszego terenu,by zajęcia odbywały się w systemie ciągłym. W tym celu zdecydowano o ogłoszeniu konkursu na dwa stanowiska animatora. Forma zatrudnienia na umowę zlecenie obejmującą realizacje minimum 80 godzin zajęć miesięcznie udokumentowanych. Wysokość wynagrodzenia 1.000 zł. brutto. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
Ad pkt 3.        W wolnych wnioskach Komisja wnioskowała o zobowiązanie dyrektorów szkół, by w okresie ferii zimowych organizowali zajęcia dla uczniów ( konkursy, gry, zabawy).
 
Ad pkt 4.        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                            Przewodniczący komisji
G. Kwiatkowska                                                      Mirosław Łukaszewski                                                                                

                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (9 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 maja 2011, 10:13:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098