P R O T O K Ó Ł Nr 1/10 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo


            Or. 0063- 1/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 1/10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 15 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 10,00 do 16,40
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Jarosław Gazda– Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia
1.    Omówienie materiałów na III sesję Rady Gminy Boniewo
w tym:
a) projektu budżetu Gminy na 2011 r.
b) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011-2017;
c) projektu Programu Współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 na 2011 r.;
e) projektu uchwały w sprawie ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Gminy
Boniewo i diet dla radnych;
f) projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;
g) projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wójta;
h) projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 r.
2.    Wolne wnioski .Sprawy różne.
3.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.         Kierownik referatu zamówień publicznych, promocji i pozyskiwania funduszy- Zdzisława Bywalska wyjaśniła, że Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ….wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Jest to program roczny, który gmina jest zobowiązana opracować. Zawiera formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych gminy Boniewo z organizacjami, których realizacja związana będzie z wydatkowaniem środków publicznych.
Zapoznała z zadaniami zlecanymi do realizacji przez gminę i wyjaśniła, że szczegółowy zakres zadań zapisany zostanie w budżecie Gminy Boniewo na 2011 r.  Formalnie zarejestrowane i działające na terenie gminy stowarzyszenia to: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Klub Sportowy. Nieformalne to : Rada Kobiet, Zespół Lubominianki.
 
Radny Majewski-czy jest jakiś budżet na te organizacje, bo w projekcie budżetu gminy jest tylko dla Rady Kobiet, a nie dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych?
 
Skarbnik Gminy – są to wydatki na promocję gminy typy stoły wigilijne, wielkanocne i występy zespołu.
 
Przewodniczący obrad – jaka jest możliwość dofinansowania do Stowarzyszenia Osób

Niepełnosprawnych ?
 
Skarbnik Gminy – były środki z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, są ogłaszane konkursy, można do nich przystępować i korzystać z tych środków.
 
Sekretarz Gminy- środki z budżetu nie są na dofinansowanie organizacji, tylko dają możliwość ogłaszania konkursów i możliwości do ich  przystąpienia.
 
Radny Majewski – stara się z żoną dla stowarzyszenia o środki z PFRON-u, ale musi być wykazany udział własny.
 
Bywalska – gmina powierza zadania do realizacji, a nie finansuje organizacje.
 
Radny Majewski – żona zwróciła się do wójta o pomoc, by pracownik z gminy pomógł napisać wniosek i go rozliczyć , ale bez echa.
 
            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. „  radni zaakceptowali w wersji przedstawionej, która będzie przedstawiona do przyjęcia na najbliższej sesji.
 
Kierownik GOPS – Zofia Boratyńska wyjaśniła, że ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Corocznie przyjmowany jest przez radę „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, który zawiera diagnozę problemów alkoholowych w gminie Boniewo, cele programu, źródła finansowania zadań gminnego programu, preliminarz wydatków oraz opis realizacji zadań.
 
Wójt Gminy i jednocześnie członek komisji poinformował, że na rok 2011 pozostaje dotychczasowa liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy , ale na lata przyszłe planuje się zmniejszać sukcesywnie . Odpadnie ten punkt, na którego będzie najwięcej donosów typu sprzedaży alkoholu nieletnim lub też nietrzeźwym, bądź sprzedaż na zeszyt. Środki na fundusz uzyskujemy z koncesji na handel napojami alkoholowymi. Komisja jest po to, by przeciwdziałać alkoholizmowi i zmniejszać liczbę punktów sprzedaży.
 
Radny Grzelak -uważa, że tłumaczenie pijanemu czegokolwiek jest próżnicą. Alkoholik by się napić to i tak znajdzie sklep, by kupić alkohol i się upić. Karanie właścicieli sklepów zabieraniem im koncesji jest niecelowe.
 
Wójt – sklepy porobiły się jak karczmy. Niech to będzie karczma z toaletami, a wchodzący do sklepu dzieciak po cukierki niech nie patrzy na pijanego. Młodzież trzeba wychowywać.
 
Skarbnik Gminy – są zatrudniane terapeutki ze środków tego funduszu. Przyjeżdżają do gminy i nie mamy miejsca tu w gminie na prowadzenie tej terapii, pracownice z GOPS muszą na ten czas wychodzić z pokoju. Osoby skierowane na terapię nie chcą też przychodzić, bo nie jest to anonimowe, proponuje z tego zrezygnować.
            Na wniosek wójta zdecydowano wystosować pisma do właścicieli sklepów posiadających koncesje na sprzedaż alkoholu o stosowanie się do zasad. W przypadku złamania zasad typu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, bądź na zeszyt będzie po roku czasu likwidacja punktu.
Na wniosek Skarbnika zmiana preliminarza wydatków, bez środków z przeznaczeniem na terapeutki. Projekt stosownej uchwały został zaakceptowany w wersji przedstawionej.

Skarbnik Gminy- projekt budżetu przekazany był radnym wcześniej, każdy się zapoznał  ale dodatkowo zapoznała z planowanymi dochodami i wydatkami na 2011 r. Budżet  zaplanowany jest z deficytem, który planuje się pokryć z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaciąganych kredytów i wolnymi środkami.
Zapoznała z planowanym do sprzedaży mieniem komunalnym w 2011 roku.
 
Wójt Gminy – jak lokatorzy wymieniają okna,to gmina refunduje 50 % kosztów zakupu okna. Jest prowadzona polityka w kierunku sprzedaży mieszkań komunalnych, przy wyrażeniu akceptacji zakupu zajmowanego przez lokatora mieszkania. Można by sprzedać mieszkania w Oficynie
w Osieczu Wielkim, ale jest tam problem z drogą dojazdową. Jest wytyczona 2-metrowa droga, ale nie można tego przejść.
 
Radny Majewski – pozbyć się tych mieszkań za minimalną cenę , bo niszczeją i by uniknąć kłopotów, mieszkania te stanowią zagrożenie.
 
Przewodniczący obrad- dlaczego nie można sprzedać tych Pałaców, a można je remontować?
 
Skarbnik Gminy - mamy te mieszkania w zarząd, bo jest to majątek Skarbu Państwa.
 
Wójt – możemy robić remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, który robi wszelkie ograniczenia, co do stosowania materiałów budowlanych.
 
Radny Łukaszewski – nie lepiej sprzedać te mieszkania za przysłowiową złotówkę?
 
Wójt Gminy – nie możemy tak. Musimy trzymać się wcześniejszych zasad, to i tak nie są wielkie koszty. Wycena mieszkania plus  zastosowane obniżki to i tak za połowę wartości lokator może kupić mieszkanie.
 
Wójt Gminy wyjaśnił sprawę  dotyczącą zakupu nieruchomości w centrum Boniewa. Od dwóch lat czekamy na decyzję z Sądu . Mimo tej  nierozstrzygniętej sprawy  trzeba mieć nadzieję,że to centrum Boniewa się zmieni.
 
Radni zdecydowali przystąpić do jak najszybszej sprzedaży mieszkań komunalnych.
 
Skarbnik Gminy – w wydatkach budżetowych na 2011 r.  nie ma zaplanowanych środków na zatrudnienie dla obecnych stażystów ( na wynagrodzenie).
 
Wójt Gminy – nie będzie już tyle zatrudnianych osób w roku przyszłym . Planuje się maksymalnie 20 osób. Wcześniej jak w Biurze Pracy były miejsca to zatrudnialiśmy, ale w przyszłym roku  myśli, że tych środków i miejsc będzie mniej. Będzie stosowany dotychczasowy system przy zatrudnianiu do pracy z własnym sprzętem ( szpadle, siekierki).
 
Radna Pietrucha – czy znalazły by się środki na zakup kamienia na naprawę dróg?
 
Skarbnik Gminy – na zakup kamienia są zaplanowane środki z funduszy sołeckich.
 
Radny Ciesielski- rady sołeckie już do końca września podzieliły budżety i podjęty stosowne uchwały.
 
Wójt Gminy w sprawie oświetlenia wyjaśnił, że tworzą się spółki w tej obecnej spółce ENERGA i już jest między nimi konflikt, stąd nie można pewnych rzeczy wyegzekwować.
 
Radny Łukaszewski – w dziale 926 są zapisane wydatki na kulturę fizyczną i sport i zadał pytanie

czy można z tych środków przy  zgłaszaniu drużyn do konkursu organizowanych  rozgrywek ligowych  wliczyć do kosztów koszt sędziego, zakup wody mineralnej?
 
Skarbnik Gminy – trzeba się ściśle trzymać środków zaplanowanych w poszczególnych przegródkach i nie można ich przeznaczyć na sędziego. Poinformowała, że na opiekę nad boiskiem Orlik będzie zatrudniona osoba  ze stażystów lub z pracowników publicznych w części finansowana z Biura Pracy a drugą część ze środków gminnych. Gmina postara się zabezpieczyć tylko obsługę boiska. W godzinach do 15-tej będą opiekunami boiska nauczyciele wychowania fizycznego, bo dzieci ze szkół będą najczęściej z tych boisk korzystać. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy na wiosnę.
 
Radny Ciesielski i Majewski wnioskowali o podwyżki dla pracowników urzędu po równo dla wszystkich.
 
Radny Świeciak powiedział, że wnioskował już od dwóch lat, ale bez rezultatu.
 
Skarbnik Gminy – jest to wola rady i postara się znaleźć takie środki w budżecie.
 
Wójt Gminy – wyraził aprobatę na podwyżki w wysokości 5 %.
 
            W dalszej części omawiania projektu budżetu omówiony został załącznik Nr 3  Zadania inwestycyjne  w 2011 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Urząd Skarbowy zwrócił nam 141.084 zł. podatku od towarów i usług z wydatków ponoszonych na inwestycje pod nazwą „budowa przyzagrodowych oczyszczalni  ścieków”.
 
Wójt Gminy omawiał kolejno zadania zapisane w załączniku i wyjaśniał źródła ich finansowania.
Nie ma planowanych środków na opracowanie dokumentacji na kolejne drogi. Myśli, że po przetargach znajdą się oszczędności by zlecić wykonanie dokumentacji na budowę  drogi.
 
Skarbnik Gminy zapoznała z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Boniewo. Jest to nowy element ustawy o finansach publicznych. Prognoza zawiera prognozę kwoty  długu gminy oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
           
Projekt uchwały przedstawiony przez Skarbnika Gminy został zaakceptowany przez radnych
w wersji przedłożonej.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i radni zdecydowali pozostawić wysokość diet na tym samym poziomie jak dotychczas.
 
Projekt uchwały przedstawiony przez Sekretarza Gminy został zaakceptowany przez radnych
w wersji przedłożonej.
 
 
Sekretarz Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie  ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów. Obecnie sołtysi maja ustalone 100 zł. miesięcznie.
Radni wysunęli propozycję podwyżki do kwoty 130 zł.
 
Projekt uchwały  przedstawiony przez Sekretarza Gminy poprawiony w kwestii wysokości diety ze 100 zł. na 130 zł. został zaakceptowany przez radnych.
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła kwestię zatrudnienia wójta i zawarcia nowej umowy, co wiąże się
z ustaleniem wynagrodzenia.
 
Radni zaproponowali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla wójta o 200 zł. , pozostawiając
na dotychczasowym poziomie dodatek funkcyjny i przyznając dodatek specjalny w wysokości
20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
Projekt uchwały przedstawiony przez Sekretarza Gminy został zaakceptowany przez radnych
w wersji przedłożonej.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że w zmianach do budżetu na 2010 r. będą przesunięcia środków między działami.
Na tym omawianie projektu budżetu zostało zakończone.
 
Ad pkt 2.        W wolnych wnioskach głos zabrał radny Sowiński i zapytał kiedy będą remontowane pozostałe świetlice ?
 
Sekretarz Gminy – na zebraniach wiejskich było uzgodnione, że program będzie realizowany
w latach 2011-2012.
 
Radny Majewski – czy będzie remontowana remiza strażacka w Boniewie?
 
Sekretarz Gminy – była na zebraniu wiejskim i są zaplanowane środki na zakup stolików?
 
Wójt Gminy – będą jeszcze projekty do zrobienia z LGD, to złożymy wniosek na konkretne zadania.
 
 
Ad pkt 3.        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                       Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Jarosław Gazda                       
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 lutego 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 stycznia 2011, 10:30:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 lutego 2011, 13:46:10)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880