posiedzenie współne Stałych Komisji


            Or. 0063- 62/10
P R O T O K Ó Ł  Nr /62/10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 28 października   2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 10,00 do 10,40
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.      Omówienie zmian do budżetu gminy na 2010 r.
2.      omówieni projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
3.      Wolne wnioski i zapytania.
4.      Zakończenie.
 
Ad pkt 1.  Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2010 r.
Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dochodów i wydatków o dotacje uzyskane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na:
1)      świadczenia rodzinne – 2.083 zł.;
2)      zasiłki   okresowe – 20.769 zł ;
3)      zasiłki stałe – 13.156 zł.;
4)      pomoc materialna dla uczniów (stypendia) -89.549 zł.;
5)      na dożywiane – 2.646 zł.
Na obsługę wyborów do rad gmin powiatów i na urząd Wójta Gminy – 24.236 zł.
oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego – 2.000 zł.
Dokonano przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizacje zobowiązań.
 
Powyższe zmian radni zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad pkt 2. Skarbnik  Gminy poinformowała, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. średnia cena skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wynosiła 37,64 zł. za kwintal. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proponuje się jej obniżenie do kwoty 34,10 zł. Przedstawiła stosowny projekt uchwały i przekazała radnym.
 
Powyższą propozycję radni zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad pkt 3.Wójt poinformował, że przeszła w ocenie  droga w Lubominie
ze środków  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych . Termin realizacji rok 2011.
 
Wójt przedstawił podanie Pana Świerskiego zam. Bierzyn w sprawie zniszczenia upraw polowych na gruntach w Osieczu Wielkim przez Pan Chruścielskiego zam. Osiecz Wielki. Wójt był na miejscu i stwierdził, że jest naruszona własność prywatna pana Świerskiego.
Poprosił Komisję Bezpieczeństwa Publicznego.... do wyjaśnienia konfliktowej sprawy.
                                       
Wójt poinformował, że odbył się już przetarg na rozbudowę remizy w Lubominie.
 
Ad pkt 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                              
                                                                                   Zbigniew Łuczak                               
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2010, 15:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1803