posiedzenie komisji wspólne


            Or. 0063-61/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 61 /10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 12 października 2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,00 do 14,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.      Omówienie stawek podatków i opłat na 2011 r.
2.      Zmiany do budżetu gminy na 2010 r.
3.      Wolne wnioski i zapytania.
4.      Zakończenie.
 
Ad pkt 1.  Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na
2011 r.  Maksymalne stawki  proponuje się zastosować tylko dla:
1)      gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
- 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,
2)   od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3)      budynków letniskowych – 7,06 od 1 m2 powierzchni,
pozostałe stawki proponuje się pozostawić bez zmian. Projekt uchwały przekazała radnym.
Skarbnik Gminy proponowała pozostałe stawki podatków  takich  jak od środków transportowych
i opłat takich jak opłaty targowej, administracyjnej i za pobór wody pozostawić na poziomie roku obecnego. Nadmieniła, że jeżeli do sesji  zostanie opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010.
to może być projekt uchwały do zaakceptowania o obniżeniu tej ceny do kwoty obowiązującej
w  roku bieżącym ( 34,10 zł. ).
 
Powyższe propozycje radni zaakceptowali jednogłośnie.
 
Ad pkt 2.  Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2010 r.
Poinformowała, że brakuje środków na wynagrodzenia dla pracowników publicznych około
6.000 zł. i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
Przy budowie oczyszczalni przyzagrodowych wykonać trzeba dodatkowe prace . Wybudowane trzy oczyszczalnie nie funkcjonują prawidłowo.  Należy zabezpieczyć środki na wykonanie dodatkowych prac. Tych oczyszczalni będzie 5 szt., na jedną potrzeba zabezpieczyć  około 5.000 zł. i to ze środków własnych gminy.
 
Wójt – powinniśmy tymi kosztami obciążyć projektanta , ponieważ wina leży po jego stronie, ale cały cza przesuwa się termin przekazania środków przez Urząd Marszałkowski.
 
Radny Ciesielski – dlaczego to gmina ma ponosić dodatkowe koszty skoro  wina jest projektanta?
 
Wójt – można iść na drogę sądową z projektantem , ale jednocześnie trzeba wykonać te prace, ponieważ są określone twarde terminy, co do odbioru inwestycji. Dla nas najważniejszą sprawa jest doprowadzenie do stanu, by oczyszczalnie prawidłowo działały i skorzystać z dofinansowania.
Wójt zobowiązał się wystąpić do projektanta o środki na te pięć oczyszczalni przyzagrodowych.
 
Wójt poinformował, prace przy  budowie oczyszczalni przy budynku byłej szkoły w Lubominie
są  wykonane źle, niechlujnie.
 
Radny Świeciak – byłem świadkiem tych robót. Źle zostały zrobione podłączenia kabli od prądu
i rur odprowadzających ścieki.
 
Przewodniczący obrad – jego zdaniem urządzenia są tam nowoczesne.
 
Wójt-z budową oczyszczalni nie wyszło nam to klarownie, są kłopoty z wykonaniem robót- ale zawsze chodzi o pieniądze.
 
Ad pkt 3. W wolnych wnioskach przewodniczący obrad  zapytał czy została zgłoszona do Energetyki sprawa zgłoszona przez pana Irzemskiego z Otmianowa dotycząca lamp ulicznych.
 
Sekretarz Gminy – tak została ta sprawa zgłoszona.
 
Przewodniczący obrad – mieszkańcy mają zawarte umowy na wywóz śmieci do końca roku i co dalej ? Można wprowadzić kolejny podmiot na nasz teren.
 
Wójt – z początkiem miesiąca listopada br. będzie wystosowane zapytanie na piśmie do firmy SANIKO.
 
Wójt poinformował , że muszą być opracowane i przyjęte uchwałą Plany Odnowy Miejscowości Boniewo, Lubomin, Osiecz Mały , ponieważ będzie składany wniosek na budowę boisk, placu zabaw, modernizację boiska w Boniewie i adaptację strychu w Gimnazjum. Od września przyszłego roku będzie funkcjonowało przedszkole w Boniewie – kwestia lokalu. Planuje się przedszkole w pomieszczeniu po Bibliotece, ale nie zdążymy pobudować hali by tam przenieść Bibliotekę. Trzeba przyspieszyć modernizację strychu w Gimnazjum, bu pozyskać sale dydaktyczne.
 
Radny Górski – czy wiadomo kiedy będzie rozbudowa remizy?
 
Wójt – 20 października br, będzie przetarg i jeszcze w tym roku będą zrobione fundamenty.
                                                                                                                       
Ad pkt 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                     
                                                                                   Zbigniew Łuczak                               
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2010, 15:09:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1655