posiedzenie wspólne


            Or. 0063-60/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 60/10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 09 września 2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 10,00 do 13,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  15 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku obrad  i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
      1. Omówienie spraw dotyczących oświaty w gminie.
a) rozpoczęcie roku szkolnego, dowożenie, dożywianie uczniów, stypendia socjalne.
2.      Omówienie inwestycji gminnych
a)  oddanie do użytku zespołu boisk Orlik,
b)   realizacja pozostałych inwestycji.
3.      Omówienie zmian do budżetu gminy na 2010 r.
4.      Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu Samorządowej Instytucji Kultury i projektu uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.
5.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
6.      Wolne wnioski i zapytania.
7.      Zakończenie.
 
Ad pkt 1.   Sekretarz Gminy -  złożyła krótką informację, że przy pomocy pracowników publicznych szkoły zostały wyremontowane, wymalowane sale lekcyjne. Skradziony został komin do centralne ogrzewania przy Szkole Podstawowej w Boniewie. Straty zostały zgłoszone i nowy komin jest już zlecony do wykonania. Jeśli chodzi o dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 to przetarg na przewoźnika odbył się w roku minionym, umowa zawarta została na dwa lata. Ze względu na realizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dzieci będą miały o godzinę opóźniony dowóz do domu.
Na dożywianie dzieci odbył się przetarg . Złożyły oferty cztery podmioty, które są korzystniejsze niż w roku minionym. W najbliższych dniach będzie przetarg rozstrzygnięty i wyłoniony zostanie podmiot na świadczenie usług. Dożywianie uczniów rozpocznie się od 1 października br.
Kontynuowany jest dowóz dzieci do szkół ponadgimnazjalnych z orzeczoną niepełnosprawnością  – trójka dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku i dwójka dzieci do naszych szkół w Boniewie.
Pani Sekretarz poinformowała,że wstępnie została już dokonana symulacja średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach. Jeśli chodzi o nauczycieli dyplomowanych jest
nie doszacowanie. Tylko dwom nauczycielom stażystom trzeba będzie dopłacić różnicę, bo są już nauczycielami kontraktowymi.
 
Wójt – jest spór o zniesienie Kary Nauczyciela. Do stypendiów socjalnych gmina musi dopłacić 20 % środków własnych i to jest kolejna sprawa ,która spłynęła na samorządy. Ubolewa, że te 20 % środków nie można przeznaczyć na stypendia motywacyjne.
 
Ad pkt 2.  Wójt -budowa Orlika jest już na ukończeniu. Planowane jest jego uroczyste otwarcie
na dzień 27 września br. i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej
w Boniewie. Firma, która buduje Orlik nie jest zadawalająca w swoich działaniach. Przedstawili już częściowe faktury do zapłaty, które zostały im oddane i niezapłacone. Firma na samym już  początku   wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji budowy. Miejmy nadzieję, że wszystko zostanie wykonane należycie i w terminie. Pozostałe inwestycje realizowane są sukcesywnie i bez większych problemów.
 
Radny Piasecki – proponował ograniczenie tonażowe dla samochodów wożących żwir ze żwirowni pana Molewskiego w Otmianowie.
 
Wójt – będzie złożony wniosek na modernizację drogi tzw. Schetynówka Łąki Zwiastowe – Boniewo w Porozumieniu z Powiatem Włocławskim. Łącznie z zatoczką autobusową przy kościele, przejściem dla pieszych przy domu pogrzebowym i chodnikiem od urzędu gminy do kościoła. To są wszystkie punkty, które możemy uzyskać przy ubieganiu się o akceptację wniosku. Wójt- coraz trudniej jest już budować w naszej gminie oczyszczalnie przyzagrodowerozsączkowe ze względu na strukturę ziemi. W terenie gdzie jest sieć kanalizacyjna nie będzie wyrażana zgoda na budowę oczyszczalni przyzagrodowych.
Wójt poruszył też temat nagminnie niszczonych nawiertek przy hydrantach. Ze względu na duże koszty naprawy uszkodzonych hydrantów będą stosowane kary wobec tych mieszkańców , którzy poczynią szkody. Sprawa ta zostanie ustalona w formie zarządzenia.
 
Ad pkt 3.Skarbnik Gminy zapoznała z planowanymi zmianami do budżetu gminy na 2010 r.
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększy się o środki z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach udzielenia pomocy naszej gminie w wysokości 300000 zł. przy budowie hali sportowej, zmniejszą się środki w kwocie 82.500 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył nam środki ( w formie dotacji) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na kwotę 21.390 zł.  oraz na pokrycie kosztów kwalifikowanych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich o kwotę 6.000 zł. Dokonane będą przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków do realizacji zobowiązań.
     Skarbnik Gminy poinformowała o finansowaniu realizowanych inwestycji. Nadmieniła, że część zobowiązań płatniczych przeniesionych jest na rok przyszły. Do sprzedania jest część budynku szkoły w Lubominie. Dokonany został tam podział na trzy mieszkania. Zakupiona już została nieruchomość w Osieczu Małym.
 
Wójt- będą robione małe remonty w świetlicach wiejskich i jednej strażnicy. Są sugestie mieszkańców, by część środków z funduszu sołeckiego przeznaczyć na kopanie rowów.
 
Ad pkt 4.  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i przekazała radnym.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu i przekazała radnym . Wyjaśniła, że jest to wymóg ustawowy
i w załącznikach do uchwały są zawarte uregulowania, które są elastyczne a jednocześnie ramowe, że pozwolą na coroczne wykorzystanie ich w obszarze wypełniania procedur budżetowych.        
 
Ad pkt 5. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
i nie wnieśli uwag.

Ad pkt 6. W wolnych wnioskach przewodniczący obrad zaprosił radnych na uroczystość otwarcia Orlika na dzień 27.09.2010 r. do sali sportowej w Szkole Podstawowej w Boniewie.
Ustalony został termin sesji na dzień 23 września br. na godz. 10,00.
    
            Pracownik samorządowy- Pani Z. Bywalska przedstawiła krótką informację na temat realizowanego Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Gmina nasza została liderem programu. W ramach tego programu odbyły się konkursy sportowe, zajęcia pozalekcyjne wokalno-muzyczne, wakacje dla dzieci i młodzieży, zimowiska, zajęcia specjalistyczne oraz wyjazdy studyjne. Złożony został wniosek na kontynuację wszystkich wymienionych  usług na rok przyszły.
 
Przewodniczący obrad dodał ,że z tego programu szkoły wzbogaciły się w sprzęt sportowy i dzieci uczestniczyły w wycieczkach.
 
     Wójt Gminy zapoznała z propozycją Urzędu Marszałkowskiego w sprawie utworzenia Funduszu Solidarnościowego na wypadek klęsk żywiołowych.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie do takiego przedsięwzięcia.
 
Radny Górski- co z wnioskami na powódź?
 
Wójt – na razie nic, są dokonywane zmiany dokumentów, by skorzystać z tej pomocy.
Wójt zapoznał  z apelem Burmistrza Bogatyni w sprawie pomocy ludziom poszkodowanym przez żywioł.
Nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie.
                                                                                                                     
Ad pkt 7. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad  
Grażyna Kwiatkowska                                                       Zbigniew Łuczak
                                                                                  
                                  
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (26 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2010, 15:07:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838