P R O T O K Ó Ł Nr 63 /10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny odbytego w dniu 12 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy


 
            Or. 0063 – 2-63 /10
P R O T O K Ó Ł  Nr 63 /10
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
odbytego w dniu 12 sierpnia 2010 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 10,00 do 10,30
 
w posiedzeniu któremu przewodniczyła Urszula Wójcińska - Przewodnicząca Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad o godzinie 10,00 otworzyła posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, , iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodnicząca obrad przedstawiła projekt porządku i poddała głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego Pani Eweliny Skrzesińskiej.
2.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.        Przewodnicząca obrad przedstawiła wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego Pani Eweliny Skrzesińskiej – nauczyciela Gimnazjum w Boniewie za ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Terapia pedagogiczna”. Opłata za kurs wynosiła 1.150 zł.
 
Komisja rozpatrzyła wniosek i wyraziła zgodę na przydzielenie 500 zł. brutto za ukończony kurs
w zakresie „Terapii pedagogicznej „. Decyzja zapadła jednogłośnie.       
 
 
Ad pkt 2.        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonała przewodnicząca obrad.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska                                                                              Przewodnicząca obrad
                                                                                                      Urszula Wójcińska
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 września 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2010, 10:46:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2083