P R O T O K Ó Ł Nr 60/10 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo odbytego w dniu 12 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Boniewo


 
            Or. 0063-60/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 60/10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 12 sierpnia   2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 8,00 do 9,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie zmian do budżetu gminy na 2010 r.
2.    Omówienie inwestycji gminnych.
3.    Omówienie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej budowy dróg
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 -2013.
4.    Omówienie procedur uchwalania budżetu gminy.
5.    Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2010/2011.
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.        Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2010 r. po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na czyszczenie rowów melioracyjnych ( 15.000 zł. ), na zakup papy termozgrzewalnej na zmianę pokrycia dachowego na hydroforni w Osieczu Małym (20.000 zł.) i na zakup kamienia na remont dróg gruntowych
w gminie ( 10.000 zł.).
Powyższe zmiany radni zaakceptowali.
 
Ad pkt 2.        Wójt Gminy poinformował o realizowanych inwestycjach.
W trakcie realizacji jest droga wspólnie budowana ze Starostwem Powiatowym przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec-Boniewo-Chodecz obejmujący nasz teren na wsiach Łąki Markowe – Łączewna,  Kaniewo – Gołębin, Kłobia-Kaniewo.
Na budowę  drogi w Sarnowie i Otmianowie są podpisane już umowy z wykonawcami. Orlik jest  w trakcie  budowy. Oddany będzie do użytku w terminie do 27 września br.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę sali sportowej. Wygrała firma HENKON K. Kowalski,
H.PREUSS Spółka Jawna ul. Chełmińskie Przedmieście 11, Chełmża za kwotę 4.257.951,38 zł.
Firma Pana Molewskiego z Chodcza  złożyła pismo do Urzędu Zamówień Publicznych, do Ministerstwa Finansów i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o przeprowadzenie kontroli
w temacie przetargu na hale sportową.
Budowa oczyszczalni przyzagrodowych jest prowadzona w II etapach
 
Radny Górski – jak daleko jest z budową sali przy remizie w Lubominie?
 
Wójt – po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie rozbudowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę.
Jeśli chodzi o zadanie Przebudowa drogi w Lubominie-  trwają uzupełnienia do wniosku, realizacja tego zadania planowana jest w roku przyszłym.
 
Ad pkt 3.        Wójt – przygotowany jest już projekt na przebudowę i remont  ciągu komunikacyjnego Boniewo- Łąki Zwiastowe  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2013 wspólnie ze Starostwem Powiatowym. W ramach tego wspólnego porozumienia planowane jest zwiększenie zatoki autobusowej koło kościoła przy parkingu, budowa chodnika od Urzędu Gminy do Kościoła. Planowane jest  przejęcie w Zarząd drogi powiatowej na okres 5 lat  by zrobić te dodatkowe zadania.
 
Radny Dalentka- na ulicy Parkowej brakuje chodnika. Ruch jest utrudniony, ludzie chodzą szosą.
W związku z tym, że mieszkańcy ogrodzone mają działki do samej szosy  proponował pobudować chodnik na pasie zieleni.
 
Radny Piasecki – proponował budowę chodnika w Osieczu Wielkim. Kadencja mija i nic w tej miejscowości się nie zrobiło, wszystko się robi w Boniewie.
 
Wójt – jak będzie jakiś projekt to będzie to zrobione.
 
Radny Ciesielski – program budowy tzw.  „Schetynówek” się kończy i może nie być już okazji by te zadania w Boniewie zrobić. Mieszkańcy Boniewa domagają się progów zwalniających, chodników.  Proponuje skorzystać z tego programu i zaryzykować wykonać te zadania.
 
Wójt – miejscowość centralna jest naszą wizytówką i jest szansa, że ten projekt może przejść.
 
Członkowie Komisji wyrazili zgodę 12 głosami za  i przy 1 głosie wstrzymującym się na przystąpienie do projekt wspólnie z Powiatem Włocławskim w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 -2013 na przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego Boniewo- Łąki Zwiastowe z budową chodnika od urzędu do kościoła i zwiększeniem zatoczki autobusowej przy parkingu koło kościoła.
 
Ad pkt 4.        Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu, który będzie przedstawiony do zaakceptowania na najbliższej sesji rady. ( projekt w załączeniu do protokołu).            
 
Ad pkt 5.        Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik GOPS w Boniewie – Zofia 
Boratyńska i przedstawiła koszty dożywiania wszystkich dzieci w szkołach. Dla osób które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kwota dofinansowania wynosi -93.877 zł.
plus 20 % środków własnych gminy co stanowi kwotę 23.469 zł.. Chcąc realizować dożywianie dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkół niespełniających kryterium dochodowego zgodnie
z przepisami gmina winna zabezpieczyć środki własne na rok szkolny w kwocie 77.559 zł. ( do końca tego roku 25.978,70 zł. ) przy stawkach za posiłek obowiązujących  z przetargu z roku 2009 (1,80 zł. zupa i 2,90 zł drugie danie).
 
Przewodniczący obrad – pomysł dożywiania wszystkich dzieci jest błędny, bo nie wszystkim smakują obiady a poza tym stołówka jest mała i wydanie obiadów byłoby utrudnione. Proponuje  pozostać przy ustaleniach z roku 2009, że dla chętnych z dopłatą 1 zł. do obiadu, pozostali darmowe zgodnie z przepisami.
 
Radny Grabczyński – czy nie można podawać bułki?
 
Wójt wyjaśnił, że korzystamy z dofinansowania i warunkiem jest gorący posiłek, jedynie w Szkole Podstawowej w Osieczu Małym jest podawana bułka- bo nie ma stołówki z zapleczem kuchennym.
 
Przewodniczący obrad – dzieci nie chcą jeść obiadów, często dyżurujący nauczyciele zmuszają ich do jedzenia. Pieniądze na obiady są marnowane, prawda jest taka , że dzieci głodnych jest bardzo mało.
 
Wójt proponował zaplanować podawanie herbaty dla wszystkich uczniów szkół w Boniewie
w okresie zimowym.
 
Ustalono  na rok szkolny 2010/2011 zamieścić w specyfikacji do przetargu na wyłonienie podmiotu  świadczącego usługę dostarczania posiłków do szkół podawanie herbaty dla wszystkich uczniów
w szkołach na terenie gminy Boniewo w terminie od 15 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r.
 
Ad pkt 6.        W wolnych wnioskach głos zabrał radny Sowiński i  zapytał czy jest już wiadoma sprawa stanu prawnego Domu Ludowego w Otmianowie, nie ma założonej księgi wieczystej?
 
Wójt – poinformował o organizowanych konkursach i składanych wnioskach na środki finansowe
z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich i budowę placów zabaw w miejscowościach, gdzie nie ma świetlic.
 
Radny Cieiselski zwrócił się z prośbą o ścięcie trawy na boisku przed organizowanymi rozgrywkami w piłkę nożną oraz uruchomienie kranu z wodą na boisku.
 
Skarbnik Gminy – na ścięcie trawy jest umowa z Panem Łukaszewskim , wystarczy wykonać telefon.
 
Wójt – jeśli chodzi o wodę to jest problem, przy budowie Orlika została przerwana sieć wodociągowa.
 
                                                                                                                       
Ad pkt 7.        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                      
                                                                                   Zbigniew Łuczak                               
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 września 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2010, 08:46:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847