P R O T O K Ó Ł Nr 64/10 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


            Or. 0063-5-64/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 64/10
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
w dniu 16 lipca 2010 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 9,00 do 10,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Czesław Kubiak – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia 
1.    Ocena stanu przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych  do udziału w akcjach w okresie letnio-żniwnym we wszystkich jednostkach gminy Boniewo.
2.    Omówienie stanu dróg gminnych.
3.    Informacja Komendanta Policji w Choceniu na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Boniewo.
4.    Wolne wnioski i zapytania.
5.    Zakończenie.
 
 
            Wójt przedstawił pokrótce stan przygotowania jednostek do akcji żniwnej. Poinformował, że jednostki w akcjach dobrze sobie radzą . Samochody są sprawne. Poinformował, że sieć wodociągowa jest płukana. Hydranty są sprawdzane sukcesywnie.
 
Wójt – została już zlecona naprawa drogi w Janowie,  będzie tam sypany piasek z grysami. Podobnie zniszczyła się droga w Grójcu i będzie też naprawiana.
Odbył się przetarg na budowę drogi w Sarnowie technologią podbudowa z kamieniem wapiennym.
Oferty złożyły firmy :
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowa Wieś – koszt 172.107,23 zł.
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński -  Mogilno koszt 212.475,91 zł.
Mirosław Budziński – Brześć Kujawski koszt 285.266,50 zł.
 
Odbył się też przetarg na budowę drogi w Otmianowie 1 kilometr 145 metrów  technologią podwójne utrwalanie grysem.
Oferty złożyły firmy:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych-Nowa Wieś koszt 362.455,83 zł.
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński – Mogilno koszt 355.268,44 zł.
 
Wójt – w budowie drogi w Łączewnie powiat wycofał się z technologii podbudowy z warstwą asfaltu. Będzie teraz budowana droga technologią podwójnych gresów
W miejscowości Żurawice będzie budowana studnia głębinowa-awaryjna.
Prowadzone są rozmowy w kierunku budowy biogazowni w Osieczu Małym na gruntach RSP.
Na budowę sali gimnastycznej odbędzie się przetarg pod koniec lipca br. Planowana jest budowa
w cyklu 3-letnim. Przewidywany koszt to około 5 mln zł.  Ruszyła budowa Orlika.
 
W zastępstwie Komendanta Policji w Choceniu aspirant Błaszczyk pokrótce złożył informację ustną na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy Boniewo. Stwierdził, że w minionym półroczu zwiększyła się liczba kierowców kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Dla porównania w roku minionym było 3, a obecnie jest już 10. Były włamania i to 3-krotne
w miejscowości Sarnowo do domku letniskowego. Był też jeden wypadek drogowy w miejscowości Osiecz Wielki.
 
            W wolnych wnioskach Wójt poinformował, że przyjęci pracownicy na prace publiczne są to osoby, które chcą być przyjęte, ale niechętnie pracują. W roku przyszłym będzie zrobiona większa selekcja  ludzi. Będą przyjmowani Ci, którzy chętnie wykonują powierzoną pracę.
 
Sekretarz Gminy – była przeprowadzona rozmowa z pracownikami publicznymi i zapadły ustalenia, że pracują swoim sprzętem.,i nie będą im zakupowane rękawice robocze. Wszyscy te warunki zaakceptowali . W te największe upały zakupiono dla nich wodę mineralną. Proponuje się zwiększyć nadzór nad pracownikami i kontrolę pod względem wykonywania zadaniowej pracy.
 
Radny Kubiak – poruszył sprawę bezpańskich psów. 
 
Wójt – proponował rozwiązać problem poprzez wprowadzenie podatku od każdego posiadanego psa.
                        Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Kwiatkowska                                                                                                         
 
 
                                                                                                                    Przewodniczący obrad
                                                                                                 Czesław  Kubiak

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 sierpnia 2010, 12:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866