Protokól Stałych Komisji Rady Gminy 28 czerwca 2010


 
            Or. 0063-59/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 59/10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 28 czerwca  2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,00 do 11,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 15 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
 
1.    Omówienie materiałów na XXXV sesję Rady Gminy Boniewo.
2.    Rozpatrzenie apelu mieszkańców ul. Parkowej w Boniewie.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie.
    
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu na 2010 r. po stronie dochodów i wydatków.
 
 Zmiany dotyczyły w dziale rolnictwa – zmniejszenia środków na inwestycji „budowa oczyszczalni przyzagrodowych biologicznych, ze względu na cenę wykonania, po przetargu uległa zmniejszeniu. Dotacja z PROW też uległa zmniejszeniu. Zwiększenia  środków na podział gruntów rolnych pod budownictwo jednorodzinne.
 
W dziale leśnictwa wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów własnych gminy poprzez zalesianie i zakrzewianie.
 
W dziale Transportu i łączności zmniejszono środki na inwestycji „budowa szlaku turystycznego
Lubomin Rządowy -Grójec”, dokonano też korekty środków z programu PROW.
 
W dziale administracja publiczna wprowadzono środki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Zwiększone zostały środki na II turę wyborów z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych .
 
W dziale oświata zwiększono środki na wypłatę rachunków umowy-zlecenia za dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
 
W dziale pomoc społeczna zwiększono środki na zasiłki stałe.
 
W dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wprowadzono środki z Projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Boniewo” w ramach programu POKL.
 
W dziale gospodarska komunalna i ochrona środowiska zmniejszono środki na inwestycję „Blisko boisko” Orlik 2012 , po przetargu koszt budowy okazał się mniejszy.
 
Wójt – w planowanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie będzie wymiana okien, ocieplenie dachu, ścian i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 
Przewidywany koszt inwestora to 601.796 zł.
Podpisana została już umowa z wykonawcą Orlika i prace są już rozpoczęte.
 
Sekretarz Gminy – czy składamy wniosek na przedszkole w Boniewie? Proponuje się utworzyć punkt przedszkolny w sali  szkoły podstawowej dla dzieci 3-4 latków.
 
Radni – tak
 
Wójt – jeśli chodzi o inwestycje to odbędzie  się  przetarg na budowę dróg w Sarnowie i Otmianowie. 15 lipca br. Wspólna inwestycja z powiatem jest realizowana „Przebudowa drogi Gołębin – Kaniewo- Łąki Markowe- Łączewna  - Sarnowo”.
Na budowę świetlicy w Lubominie będzie ogłoszony przetarg po podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania z Marszałkiem Województwa. Zbiorowa oczyszczalnia w Lubominie będzie wykonana przez firmę niemiecką, która wygrała przetarg. Koszt realizacji zadania to 208.904,54 zł.  Uszkodzone drogi z gresów będą naprawiane masą asfaltową.
 
Radny Piasecki – co dalej ze śmieciami?
 
Wójt – umożliwione zostało mieszkańcom gminy  zawarcie umów z firmą z Włocławka SANIKO, można podpisać umowę na miejscu we Włocławku, nic nie stoi na przeszkodzie by zawrzeć umowy z P. Klockowskim.   Pan Klockowski  wyrejestrował działalność , ale może ponownie się zarejestrować – nie robimy problemów.
 
Przewodniczący obrad przedstawił apel mieszkańców ul. Parkowej w Boniewie w sprawie umieszczenia progów zwalniających na tej ulicy ze względu na bezpieczeństwo dla dzieci.
 
Wójt- każde sołectwo ma fundusz sołecki i może realizować potrzeby mieszkańców, wcześniej jednak trzeba złożyć wniosek do Rady Sołeckiej.
 
Decyzja radnych w tej sprawie jest taka, by mieszkańcy uczestniczyli w zebraniach wiejskich i zgłaszali potrzeby do realizacji w danym roku, wskazane progi są takim zadaniem do realizacji przez sołectwo.
 
Sekretarz Gminy – poinformowała, że na osiedlu w Boniewie został uszkodzony chodnik i interesant za sprawą którego to się stało chce to naprawić. Wyszedł z propozycją by .naprawy dokonała firma, a on pokryje koszty.
 
Radni wyrazili zgodę, uznali, że to dobre wyjście z sytuacji.
 
Radna Wójcińska – poruszyła sprawę drogi w Grójcu – jest bardzo uszkodzona , kiedy będzie naprawiona?
 
Wójt – wcześniej już ta sprawa została zgłoszona i w najbliższym terminie będzie  naprawiana.
 
Sekretarz Gminy- poinformowała, że dożynki gminne planowane są na 29 sierpnia br.
 
Radny Ciesielski poinformował o organizowanym turnieju piłki nożnej. Poprosił
o rozpropagowanie tematu i zgłaszaniu drużyn w terminie do dnia 8 lipca br. Turniej piłki siatkowej planowany jest w miesiącu wrześniu.
                                                                                                              
           
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                    Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                     
                                                                                  Zbigniew Łuczak                                
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2010, 15:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684