Protokól Stałych Komisji Rady Gminy


 
            Or. 0063-58/10
P R O T O K Ó Ł  Nr 58 /10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 28 maja  2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 11,30 do 14,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 12 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.      Omówienie spraw związanych z ofertą budowy Biogazowni w Boniewie.
2.      Realizacja inwestycji gminnych.
3.      Temat usuwania nieczystości stałych na terenie gminy Boniewo.
4.      Wolne wnioski i zapytania.
5.      Zakończenie.
 
     Przedstawiciel firmy z Warszawy zapoznał radnych z koncepcją budowy Biogazowni na terenie gminy Boniewo. Wyjaśnił technologię działania biogazowni z substancji przefermentowania, produkcją biogazu i energii wybranych roślin.
Firma proponuje zawieranie umów na dzierżawę gruntów z rolnikami by produkować  kiszonkę bądź planują płacić rolnikowi za zakiszoną masę w wysokości 32 euro za 1 tonę.
Proponują na bazie gminy spółkę. Gmina jako udziałowiec.
Przedstawiciel firmy poinformował, że takie biogazownie funkcjonują w Danii, Niemczech.
Kolejne spotkanie w tym temacie planowane będzie z rolnikami.
 
     Wójt poinformował radnych o realizacji inwestycji w gminie zaplanowanych na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym budżetu gminy na 2010 r.  Poinformował między innymi, że
złożony został wniosek na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, budowy studni.
Budowa szlaku turystycznego zakończona zostanie w miesiącu sierpniu 2010 r. Będzie przebudowa drogi Łąki Markowe – Łączewna.
 
Radny Falszewski – czy Orlik będzie boiskiem pełnowymiarowym ?
 
Wójt – nie, tylko treningowym.
 
     Wójt Gminy – społeczeństwo podpisało umowy z Saniko we Włocławku na wywóz śmieci. Kto nie zdążył zawrzeć umowy to zostanie zorganizowany jeszcze jeden taki dzień, by była możliwość zawarcia umów. Sugestią jest prowadzenie rozmów z Saniko na temat częstotliwości wywozu 1 raz na dwa miesiące – ale za jaką stawkę.
 
     Przewodniczący obrad – nie wiadomo jeszcze jak to będzie gdy powstanie Zakład Komunalny, czy zajmie się wywozem śmieci i czy będzie to ekonomicznie korzystnie, kwestia jeszcze opłaty środowiskowej za wysypisko.
 
     Wójt – każdy podmiot może się zwrócić o wydanie koncesji i zostanie wydana. Trzeba prowadzić konsultacje ze społeczeństwem w sprawie każdej decyzji. W radzie gminy są przedstawiciele z każdego sołectwa i to też jest droga do konsultacji.
- 2 -
     Przewodniczący obrad- rada uchwaliła warunki jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o koncesję. Współpraca z Panem Klockowskim układała się bardzo dobrze.
 
     Sekretarz Gminy – pomagał nam przy zbiorze śmieci po imprezach, akcjach sprzątania.
 
     Przewodniczący obrad uczulił na sprawę opłaty środowiskowej. Jeżeli Pan Klockowski nie będzie woził śmieci z naszego terenu to nie płacić opłaty środowiskowej.
 
Wójt – zadeklarował ,że za śmieci na wysypisko w Niemojewie nie będą płacone opłaty. Poza tym do Niemojewa muszą być śmieci segregowane.
 
     Wójt zaapelował o zorganizowanie pomocy dla powodzian. Nadmienił, że jest kontakt z gminą Gąbin i proponuje dla tych mieszkańców zebrać dary – zboże, pasze, siano, produkty chemiczne, wodę mineralną. Przez sołtysów jest ogłoszona akcja.
Radny Grajbich zobowiązał się do podstawienia samochodu ciężarowego na przewóz zebranych darów.
                                                                                                                        
            Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                             
Grażyna Kwiatkowska                                                       
                                                                                              Przewodniczący obrad
                                                                                              Zbigniew Łuczak
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 czerwca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 czerwca 2010, 07:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738