protokół z posiedzenia Komisji Wspólnych


 
  Or. 0063-56/10

P R O T O K Ó Ł  Nr 56   /10
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 11 marca 2010 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 9,30 do 12,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 12 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Gminy Boniewo:
a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetowa na 2010 r;
b) projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Boniewo do wzięcia udziału
w licytacji nieruchomości;
c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
d) projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli, najemców nieruchomości;
e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r;
f) projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Boniewie
do załatwiania spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zmianami );
g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  na terenie gminy Boniewo w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r;
h) projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
2.    Wolne wnioski i zapytania.
3.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.        
Omawiane były  sprawy związane z projektami uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy.
Pani Irena Pawlak – wyjaśniła, że w związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, która wprowadziła zmiany między innymi w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami). Nowelizacja nałożyła na rade gminy kompetencje do określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zachodzi  konieczność uchwalenia stosownej uchwały. Nadmieniała, że Pan Klockowski – obecny przedsiębiorca złożył rezygnacje z dniem 31.03.2010 r. z odbierania nieczystości stałych  z terenu gminy Boniewo. Trzeba będzie wydać koncesję innemu podmiotowi.
Zapoznała z załącznikiem do projektu uchwały określającym wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo.
 
Skarbnik Gminy wnioskowała by zapisać obowiązek uiszczania opłaty środowiskowej przez przedsiębiorcę , a nie jak jest dotychczas, że uiszcza te opłatę gmina.
- 2 -
Pani Pawlak – Pan Klockowski podał powód rezygnacji, ze względu na kwestie finansowe.
 
Przewodniczący obrad – sami sobie jesteśmy winni tej sytuacji, źle są przekazywane informacje przez sołtysów.
 
Radny Dalentka – Urząd Gminy nie respektuje przepisów, bo nie wszyscy mieszkańcy maja zawarte umowy na odbiór śmieci z podmiotem. Sąsiedzi wytykają sobie pewne sprawy.
 
Radny Ciesielski – każdy inny podmiot może nie być zainteresowany naszym terenem, bo mogą być podpisane umowy, ale śmieci nie będzie. Ze względów finansowych każdy inny podmiot zrezygnuje.
 
Sekretarz Gminy – koncesje musimy wydać zainteresowanemu przedsiębiorcy, bo gmina ma obowiązek zabezpieczyć wywóz nieczystości i dbanie o środowisko.
 
Radny Świeciak – czy jest stosowny przepis obligujący , ze każdy musi mieć zawarta umowę na wywóz nieczystości ?
 
Sekretarz Gminy – tak , jest przyjęty Gminny Program i trzeba go realizować. W naszej gminie jest tendencja roszczeniowa mieszkańców i są  pewne problemy z egzekwowaniem opłat.
 
Radny Piasecki – trzeba zobowiązać mieszkańców by wszyscy zawarli umowy z podmiotem.
 
Sekretarz Gminy – przymierzamy się do utworzenia Zakładu Komunalnego i być może zajął by się
wywozem nieczystości, ale trzeba będzie zakupić śmieciarkę.
 
W wyniku zaistniałej sytuacji radni zobowiązali Wójta do przeprowadzenia rozmów z Panem Klockowskim i namówienia go do zmiany decyzji, by nadal zajmował się odbiorem nieczystości stałych na terenie naszej gminy.
 
Skarbnik Gminy – zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2010 r.  Zmiany dotyczyły
w szczególności przystąpienia do licytacji nieruchomości położonych w Osieczu Małym i zakupu tych nieruchomości,  poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lider, zwiększenia subwencji oświatowej na 2010 r.
Zapoznała ze szczegółami dotyczącymi zakupu nieruchomości po byłym RSP.
 
Wójt – proponował kupić te nieruchomości ze względu na to, że na jednej z nich są  zbiorniki gminne i następnie w terminie późniejszym sprzedać je w częściach.
 
Radni wyrazili jednogłośnie zgodę na przystąpienie do licytacji i zakup nieruchomości po RSP
w Osieczu Małym.
 
Skarbnik Gminy wnioskowała o zaciągnięcie kredytu na wyżej wymieniony zakup.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
 
Wójt – uspokoił radnych, że droga we wsi  Łączewna będzie budowana , ale inną metodą podwójnych gresów, bo w przetargu wyszły wysokie koszty. Będzie ta droga robiona w ramach programu „Schetynówka „ , ale za mniejszą kwotę. Mówi się o nowym rozdaniu funduszy i preferowane będą gminy zadłużone. Jest też propozycja przebudowy drogi Choceń-Borzymowice-Boniewo-Izbica Kujawska i przekwalifikowanie jej na drogę wojewódzką.
Poinformował o propozycji budowy wspólnej kotłowni dla szkoły podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej na biomasę i ekogroszek oraz solarów  do ogrzewania wody. Będzie wykonany odwiert studni w Żurawicach. Poinformował o przystąpieniu do programów na budowę inwestycji
- 3 -
 
planowanych w budżecie.
Wójt złożył też informację na temat odśnieżania dróg i włączenia się  do akcji ciągników rolniczych ze sprzętem.
 
Sekretarz Gminy zapoznała z projektami uchwał w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej Kierownika GOPS do załatwiania spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku ze zmianą przepisów , w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. zmiana dotyczy preliminarza wydatków niezgodnie z ustawą zaplanowane zostały środki na pomoc doraźną dla rodzin i osób dotkniętych alkoholem, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Przedstawione powyżej projekty zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad pkt 2 . Wolne wnioski i zapytania .
Sekretarz Gminy – są zgłoszenia od dyrektorów szkół i rodziców, że autobusy się psują i są opóźnione odjazdy. Przeprowadziła rozmowę z przewoźnikiem, który tłumaczy się tym ,że zdarzają się dni gdy autobusy zamarzają i są problemy z ich uruchomieniem.
 
Wójt Gminy – przetarg został zorganizowany na 2 lata z myślą o tym, by przewoźnik miał możliwość dostosowania sobie taboru. Zobowiązał się do przejrzenia umowy i możliwości zastosowania kar.
 
Radny Grajbich poruszył sprawę opodatkowania dróg.
 
Wójt- w tej chwili wszystkie drogi muszą być opłacane. Zostaną one wytyczone i przejdą na gminę.
 
Radny Dalentka- poruszył sprawę przepompowni ścieków u Pana Gańczaka w Arciszewie. Poprosił o wyjaśnienie i podjęcie stosownych działań. Prawdopodobnie Wójt obiecał, że w zamian za zużycie prądu będzie niższa opłata za ścieki.
 
Wójt – był z tym problem . Pan Gańczak zwrócił się z tą sprawą i pewnie będzie trzeba zastosować
ulgę .
 
Radny Świeciak  - ile kosztuje utrzymanie Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym?
 
Wójt – nie jestem przygotowany na tą odpowiedź. Udzieli jej na następnym posiedzeniu.
 
Radny Ciesielski – proponował w sprawie Pana Gańczaka zwrócić się do Energetyki o określenie ilości zużycia prądu do przepompowania 1metra sześciennego ścieków z silnika zamontowanego
w przepompowni.
 
Sekretarz Gminy – poinformowała o sprawach wyborczych o podziale na okręgi wyborcze, bo zmieniała się liczba mieszkańców i przedstawicielstwo. Proponowała rozważyć połączenie wsi Arciszewo z Wólką Paruszewską.
 
Radna Wójcińska – poruszyła sprawę dożywiania dzieci w Szkole w Boniewie. Na wcześniejszych posiedzeniach była mowa od odstąpienia od obiadów a zastosowania bułki dla każdego ucznia .
 
Wójt – wyjaśnił, że propozycję bułki i herbaty  zastosujemy od nowego roku szkolnego. Obecnie obowiązuje nas przetarg.
Padła też propozycja by 3 razy w tygodniu była bułka , a dwa razy zupa  z wkładką.
Zmiana decyzji podjęta zostanie z początkiem nowego roku szkolnego.
- 4 -
                                                                                                                         
Ad. pkt 3.       Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                              
Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                                          Zbigniew Łuczak
                                                                                             
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 marca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2010, 11:24:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596