Protokół z posiedzenia Komisji Reiwzyjnej


 
 Or. 0063- 1- 72/10

P R O T O K Ó Ł  Nr 72/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 24 marca 2010 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do 15,00
 
           
W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji i goście  zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za I kwartał 2010 r
a) zaangażowanie środków finansowych na planowane zadania inwestycyjne w 2010 r.
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za I kwartał 2010 r. w szczególności zaangażowanie środków finansowych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                                       Przewodniczący obrad
                                                                                                          Adam Ciesielski
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 marca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 kwietnia 2010, 11:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2021