Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


       
P R O T O K Ó Ł  Nr 54/09
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
w dniu 16  listopada 2009 r.
w Urzędzie Gminy

 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Czesław Kubiak – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 9,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia 
1.    Omówienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu technicznego pojazdów strażackich.
2.    Ocena zabezpieczenia strażnic w okresie jesienno – zimowym i zabezpieczenia pomocy z opieki społecznej dla ludzi bezdomnych na okres zimy.
3.    Koordynacja i zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania gminy Boniewo w okresie zimy 2009/2010.
4.    Zakończenie.
 
            Wójt Gminy przedstawił informację na temat stanu technicznego pojazdów strażackich. Poinformował, że jednostki strażackie na terenie gminy są przygotowane do zimy. Pojazdy są sprawne i w gotowości.     
Wójt poinformował, że na terenie naszej gminy nie ma ludzi bezdomnych. W roku bieżącym nie zostało podpisane porozumienie ze Starostwem o przejęciu utrzymania dróg powiatowych. Drogi gminne odśnieżać będziemy  swoim sprzętem i przy pomocy p. Matusiaka ze Skaszyna. Podjęta jest też decyzja o egzekwowaniu od mieszkańców  usuwania śniegu z dachów na budynkach prywatnych. Do prawidłowego funkcjonowania gminy podczas zimy odpowiedzialny jest Wójt jako szef Gminnego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.
Po odbiorze od  rolników surowca-buraków cukrowych drogi gminne są bardzo zniszczone i dlatego zostanie wystosowane pismo z prośba o pomoc w naprawie. Podobnie jak i do Nadleśnictwa, ponieważ przeładowują drzewo na drodze gminnej i psują.
Radny Przybysz prosił o oznakowanie drogi w Łąkach Wielkich i postawienie znaku informacyjnego w Arciszewie o miejscowości Bierzyn.
Na zapytanie, co dalej z działką przy Domu Nauczyciela w Boniewie, Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest  w trakcie podziału na trzy działki, które zostaną wystawione do sprzedaży
                                              
            Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
                                                                                                                     
Protokół sporządziła : G. Kwiatkowska                                                         
                                                                                                       Przewodniczący obrad
                                                                                                          Czesław  Kubiak

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lutego 2010, 09:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1918