Posiedzenie Stałych Komisji Nr 52/09


P R O T O K Ó Ł  Nr 52/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 26 listopada 2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo

 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 10,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
 
1.    Omówienie materiałów na XXX  sesję Rady Gminy Boniewo:
a) projektów uchwał podatkowych i opłat na 2010 r.
b) projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo,
c) projektu uchwały w sprawie odpłatności za usuwanie nieczystości stałych. ( regulamin dotyczący segregacji odpadów w gminie ),
d) projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na 2010 r.
e) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Boniewo.
2.    Wolne wnioski i zapytania.
3.    Zakończenie.
 
            Przewodniczący  obrad przedstawił projekt regulaminu dotyczącego segregacji nieczystości  stałych, który jest w zapisach taki sam jak w gminie Choceń. W naszej gminie nie była ta sprawa dotychczas poruszana i regulowana, ale ze względu na przedłużenie żywotności wspólnegowysypiska śmieci w Niemojewie jest to konieczne. Obecny na posiedzeniu p.Klockowski – podmiot zajmujący się wywożeniem i opróżnianiem pojemników na terenie naszej gminy   przedstawił obecną sytuacje utrzymania wysypiska. Poinformował, że stawki środowiskowe rosną w górę od 1 tony 150 zł, za sprawą Inspektora Sanitarnego jest obowiązek segregacji śmieci. Proponowano dla naszej gminy stawki takie same jak w sąsiedniej gminie Choceń z uwagi na wspólne wysypisko  i  tak:
1) od pojemników o pojemności 110 litrów wyselekcjonowanych odpadów – 4 zł za sztukę;
2) od pojemników o pojemności 110 litrów nie nadających się odpadów  do odzysku – 6 zł za sztukę; 
3) od pojemników o pojemności 110 litrów nieczystości nie segregowanych – 9 zł za sztukę ;
4) od pojemników o pojemności 1.100 litrów – 50 zł za sztukę;
5) od innych odpadów – 110 zł za tonę .
Wymienione stawki zostaną dodatkowo uzgodnione z  radnymi gminy Choceń na wspólnym posiedzeniu.
Pan Klockowski zakomunikował, że od nowego roku ze względów bezpieczeństwa  nie będzie wchodził na podwórka, by opróżniać pojemniki, ustali z mieszkańcami harmonogram odbioru śmieci.
Wójt- będą komisyjne kontrole z urzędu w temacie wywozu śmieci przez mieszkańców.
Przewodniczący obrad proponował by segregacja śmieci opłacała się mieszkańcom.
 
Wójt poinformował o propozycji budowy boiska „Orlik” na nowo zakupionych gruntach przy istniejącym boisku lub na gruntach własnych pod lasem. Budowa na gruntach zakupionych jest bardzo kosztowna ze względu na opłatę za ich  odrolnienie. Po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim na temat umorzenia tej opłaty coraz bardziej skłania się by budować  boisko na gruntach gminnych. Marszałek nie wyraża zgody na umorzenie. Złożona została prośba by połowę tej opłaty wpłacić jednorazowo, a drugą rozłożyć na raty. Jeżeli nie uda się uzyskać tego kompromisu to „Orlik” nie będzie pobudowany.
Radni proponowali Wójtowi prowadzić negocjacje z Urzędem Marszałkowskim do skutku.
Na prośbę części  rodziców, których dzieci są dowożone do szkół w Boniewie Wójt podjął decyzję o zaniechaniu w okresie zimy kontynuacji dodatkowej ustawowej godziny pozalekcyjnej
w Gimnazjum. W przypadku gdy uczniowie będą zainteresowani tymi zajęciami , to rodzice sami będą odbierać ich ze szkoły, a nie będzie już dowożenia uczniów po 8 godzinach lekcyjnych
Radny Piasecki zwrócił się z prośbą o spowodowanie by kierowca autobusu dowożącego dzieci do szkół w Boniewie zatrzymywał się na w Osieczu Małym na przejeździe drogi do  p. Nowak. Pani Nowak dowozi dziecko do przystanku w Osieczu Wielkim.
Przewodniczący – rodzic sam wybiera szkołę dla dziecka, obwodem przynależy do szkoły
w Osieczu Małym.
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Boniewo na 2010 r.  i zapoznała z programem , który został przekazany radnym.
Na podstawie wykazu mienia komunalnego na 2010 r. na wniosek Wójta radni zdecydowali o jego porządkowaniu i wystawieniu do sprzedaży.
Postanowiono wystawić do sprzedaży :
 
1) połowę budynku mieszkalnego w Arciszewie na rzecz najemców Jana i Elżbiety Lalak;
2 ) budynek mieszkalno – gospodarczy w Wólce Paruszewskiej na rzecz najemców Henryka i Gabrieli Wojciechowskich;
3 )lokal mieszkalny w czworakach w Osieczu Wielkim na rzecz najemców Jerzego i Marzeny Jezierskich – brak zainteresowania;
4 ) działki pod garażami, uprawowe pod warzywa, wolny budynek, dęby w Lubominie ( po Szkole Podstawowej);
5 ) działki nauczycielskie w Lubominie ( po półroczu przyszłego roku);
6 ) lokal mieszkalny ( dawny Dom Nauczyciela  w Osieczu Małym ) najemcy Jolancie Wojnowskiej – brak zainteresowania;
7 ) wystawić do dzierżawy grunty znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Osieczu Małym
( 1, 92 ha );
8 ) działki między parkingiem a Domem Nauczycielskim w Boniewie ( jedna pod Ośrodek Zdrowia, a  dwie pod budownictwo jednorodzinne);
9 ) lokal użytkowy po Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie;
10 ) lokale mieszkalne w Osieczu Wielkim „Oficyna” - przygotować dokumentacje geodezyjną;
11 ) działkę rolna w Osieczu Wielkim -0,34 ha;
12 ) działki budowlane w Osieczu Wielkim – po wyprowadzeniu dokumentacji;
13 ) działkę po studni głębinowej w Boniewie.
            Radni zapoznani zostali z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boniewo i stosownym projektem uchwały ( materiały przekazano radnym).
Przewodniczący obrad zapoznał z pismem mieszkańców Łączewny w sprawie wytyczenia i naprawy drogi wiodącej przez działki nad jeziorem.
Radni uznali, że jest to prywatna droga wewnętrzna i gmina nie ma prawa ingerowania. W 2010 r. planowana jest do budowy droga gminnej w tej miejscowości , ale nie przez działki.
 
                                                                                                                  
            Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                             
Grażyna Kwiatkowska                                                       Przewodniczący obrad
                                                                                           Zbigniew Łuczak
                                                                                            
                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lutego 2010, 09:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644