Posiedzenie Stałych Komisji Nr 53/09


 
  P R O T O K Ó Ł  Nr 53/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 18 grudnia 2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo

 
w posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 11,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie projektu budżetu gminy na 2010 r.
2.    Inwestycje na 2010 r.
3.    Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2009 r.
4.    Przyjęcie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie.
 
            Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2010 r. po stronie dochodów i wydatków po wprowadzeniu autopoprawek. Budżet zmniejszył się o kwotę 265.973 zł ze względu na to, że realizację „Budowy przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków planuje się w dwóch latach 2010 – 2011 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po stronie dochodów zwiększono środki ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 100.000 zł..
Po stronie wydatków zwiększono:
1)      środki na zakup kamienia i żużla 20.000 zł;
2)      przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami zwiększając środki na zakup paliwa dla Policji;
3)      przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, ponieważ planując środki w dziale „Opieka społeczna”  w projekcie przez pomyłkę pominięto paragraf 4440;
4)      zwiększono środki o 262.894 zł na budowę boiska w ramach programu „Blisko boisko” Orlik 2012, ponieważ planowane było 999.000 zł, a cena kosztorysowa wynosi 1.261.894 zł.;
5)      wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie i modernizację ogrzewania w kompleksie szkół i hali sportowej” planuje się 65.000 zł na opracowanie dokumentacji.
            Wójt pokrótce przedstawił planowane inwestycje do realizacji w 2010 r. Wyjaśnił, że w Szkole Podstawowej w Boniewie planowana jest wymiana okien i grzejników. Przy Urzędzie Gminy planowane jest Centrum Kultury ( być może w partnerstwie). Saka gimnastyczna  (hala sportowa) budowana będzie w mniejszych rozmiarach i będzie dofinansowana ze środków pozabudżetowych.
            Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Nadzór Prawny Wojewody ostatni już raz pozytywnie zaopiniował przyjętą uchwałę o stawkach wody i ścieków . Musi być jednostka komunalna, która będzie  się tym zajmować i sporządzać kalkulację kosztów.
Wójt - przetarg na budowę „Orlika” odbędzie się wczesną wiosną. Będzie też składany nowy wniosek na budowę drogi w  Łączewnie i Lubominie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Nadmienił też o środkach z PROW i RPO.
Przewodniczący obrad proponował rozważyć budowę sieci kanalizacyjnej w kierunku Osiecza Wielkiego ze względu na planowaną tam sprzedaż działek budowlanych.

Wójt – pojawiają się środki na kanalizacje i to z 70 % finansowaniem, dlatego będziemy czekać na dogodne fundusze by przymierzyć się do tego zadania.
Wójt poinformował o propozycji Cukrowni Brześć Kujawski, która chce gminie sprzedać grunty po placu buraczanym w Osieczu Wielkim za cenę 50.000 zł. Nie jest też rozwiązana jeszcze sprawa zakupu nieruchomości od Komornika „górki w Boniewie”. Trzeba będzie ten temat rozważyć – co dalej ?
Skarbnik Gminy poinformowała , że nie spłynęły środki na budowę drogi. Jeśli nie wpłyną do sesji, to będzie przygotowana uchwała o kredycie długoterminowym. Druga sprawa to opłata za grunty pod budowę „Orlika”, dotyczy to kwoty 30.000 zł. Do końca roku musi być też zapłacona druga  rata  akcyzy do paliwa rolnikom.
p.Grunt A – wyjaśniła, że w celu realizacji obowiązku określonego art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prace nad analizami rozpoczęto w II kwartale br. Wyniki analiz przedstawione zostały w dniu 30.09.2009 r. na posiedzeniu komisji. Aktualizację zmian i opinie przyjęła Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przy Wójcie Gminy Włocławek w dniu 17grudnia br. Komisja uznała, ze nie musimy wprowadzać zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowe zmiany, które prowadzi p. B. Germanowska są niewielkie, dotyczą tylko wniosków na zalesienie,na budownictwo jednorodzinne. Większość zadań można realizować w obecnym systemie prawnym tj. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opracowana analizę z projektem uchwały przekazano radnym.
Wójt – tworząc Zakład Komunalny możemy skorzystać ze środków Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy , chociażby na zakup sprzętu ( koparki).
            Z kolei przewodniczący obrad podsumował działalność rady w 2009 r. Powiedział, że był to rok spokojny, rzeczowy. Współpraca była dobra, działania rady szły w dobrym kierunku, dzięki temu inwestycje poszły do przodu, przykładem tego są pobudowane drogi. Ten rok był też takim uporządkowaniem pewnych spraw związanych z inwestycjami planowanymi do realizacji w latach następnych. Współpraca z Wójtem była i jest dobra-oby tak dalej.
Wójt – udało się uzyskać kierunkowy rozwój gminy. Staramy się razem działać w innej rzeczywistości, bo nam się udaje dużo dzięki naszym możliwością budżetowym. Mamy mniejsze dochody z odpisów od dochodów własnych naszych mieszkańców. Dlatego nasze sąsiednie gminy odbiegają od nas, a my ciągle je doganiamy. Gro gmin korzysta dużo ze środków unijnych, ale jest tych środków mało dla takich gmin jak nasza. Ma nadzieję, że pobudowany Ośrodek Zdrowia w centrum Boniewa ożywi nam teren – coś dalej może się rozwinie. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin ze względu na położenie gdzie nie mamy kilometra drogi wojewódzkiej i to ma wpływ na mało atrakcyjny teren gminy. Jego zdaniem jeżeli będziemy razem myśleć o rozwoju gminy, to będzie też siła do wspólnego działania. Podziękował za cały rok wspólnej pracy, zaufanie za zrozumienie, przede wszystkim za tworzoną razem drużynę.
Sekretarz Gminy złożyła podziękowanie radnym za współpracę , za podpowiedzi i krytykę.
            Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                             
Grażyna Kwiatkowska                                                      Przewodniczący obrad
                                                                                          Zbigniew Łuczak
                                                                                           
                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lutego 2010, 09:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1753