Posiedzenie Stałych Komisji


 
 
P R O T O K Ó Ł  Nr 51 /09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 10 listopada 2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo

 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie spraw dotyczących podatków i opłat na 2010 r.
2.    Propozycje inwestycyjne do budżetu gminy na 2010 r.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie.
 
Ad pkt 1.        Skarbnik Gminy przedstawiła sprawy podatkowe na 2010 r. Poinformowała, że podatek rolny spłynął na dzień 30 października Br w 63 %, pozostała jeszcze jedna rata do końca roku. Podobnie spływa podatek od nieruchomości. Wyjaśniła, sprawę podatku rolnego na 2010 r. Proponowała nie obniżać ceny , ponieważ różnica jest niewielka. Ogłoszona przez GUS za III kwartały wynosi 34,01 zł za 1 q a w roku 2009 r. obowiązywała 35,00 zł. za 1 q.
Po krótkiej dyskusji radni zdecydowali pozostawić cenę z roku obecnego  jako obowiązującą na 2010 r. do podatku rolnego.
Pani Skarbnik zapoznała z projektami uchwał podatkowych na 2010 r.  Nie zostają wprowadzone zmiany w podatku od środków transportowych, w opłacie targowej, wprowadza się  nieznaczne zmiany w podatku od nieruchomości. Zdecydowano podnieść opłatę za pobór wody za 1 metr sześcienny do 1,70 zł plus podatek VAT oraz za ścieki do 2,20 zł. za 1 metr sześcienny plus podatek VAT oraz za odbiór i wywóz jednego metra sześciennego nieczystości płynnych beczkowozem gminnym z 8,00 zł. na 10,00 zł. plus podatek Vat
Powyższe decyzje w sprawie stawek podatków i opłat na 2010 r. podjęte zostały przez radnych jednogłośnie           
 
Ad pkt 2.        Wójt Gminy zapoznał radnych ze sprawą wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę boiska „Orlik”. Marszałek nie wyraził zgody na umorzenie opłaty za odrolnienie gruntów – jest to kwota 150.000 zł. w ratach przez 10 lat. Pomimo dobrej lokalizacji jest propozycja by umiejscowić  budowę boiska na gruntach gminnych za stadionem pod lasem. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę lokalizacji budowy „Orlika” na wskazanych przez wójta gruntach.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na zwrot dopłaty do akcyzy do rolniczego paliwa Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał tylko 50 % środków. Jeżeli środki wpłyną do budżetu gminy to zostaną wypłacone rolnikom w 50 % dla każdego. Pozostała część w terminie późniejszym jak zostaną przekazane pozostałe środki.
Wójt zapoznał z planowanymi inwestycjami na 2010 r. Będą budowane oczyszczalnie przyzagrodowe, stacja uzdatniania wody  w Żurawicach, hala sportowa, rozbudowa świetlicy
w Lubominie przy remizie OSP, budowa boiska „Orlik”, oraz drogi.
Na budowę drogi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 na tzw. ”Schetynówkę” trzeba zabezpieczyć 1.030.000 zł  środków własnych, na drogę w Sarnowie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych trzeba zabezpieczyć 240.000 zł środków własnych. Planowana budowa drogi w Lubominie „Schetynówka” nie przeszła i będzie budowana ze środków
własnych w cyklu 2 letnim. W roku przyszłym będzie opracowana dokumentacja na tę drogę i na drogę w Otmianowie na odcinku
od p. Józwickiego do p. Bociana.
Radny Ciesielski- skąd będą środki na budowę oczyszczalni przyzagrodowych?
Wójt- wpłata mieszkańców po 1.100 zł. i ze środków własnych.
Radny Piasecki – na ile gminę stać by się kredytowała?
Wójt – myśli, że nie będzie tak źle, na dzień dzisiejszy nie ma dużego zadłużenia.
Jest nadzieja, że po przetargach kwoty wykonania inwestycji będą niższe.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z utworzonym funduszem sołeckim nie będzie dodatkowych środków na materiały na naprawę dróg.
Wójt  poinformował, że po przetargu na budowę szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Michałowo-Jastrzębiec musimy zabezpieczyć 117.000 zł. środków własnych.
Wójt przestrzegł radnych, że mogą nastąpić zmiany w inwestycjach z uwagi na konkursy jakie będą ogłaszane w roku przyszłym.
 
Ad pkt 4.        W wolnych wnioskach Wójt poinformował radnych, że na okres zimy zawiesza
dodatkowe godziny pozalekcyjne dla gimnazjalistów wynikające z ustawcze względu na problemy z dowozem dzieci do szkoły.
Radny z Sarnowa zakomunikował  problemy związane z dowozem dzieci z uwagi na nieprzejezdna drogę.
Przewodniczący obrad poruszył sprawę dożywiania dzieci w szkole. Dzieci nie jedzą obiadów, marnują się pieniądze.
Padła sugestia by zrezygnować z dożywiania obiadami , jedynie powrócić do starego systemy podawania bułek i w okresie zimy gorącą herbatę.
Wójt- do końca tego roku szkolnego musi tak pozostać, bo jest podpisana umowa z restauracja Malinowa i nie można jej wymówić Można przymierzyć się do tego rodzaju dożywiania od nowego roku szkolnego.
Ustalono termin XXX sesji na dzień 30 listopada br. na godzinę 13,30. oraz posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa na dzień 26 listopada br. na godz. 10,00
                                                                                                                                           
Ad. pkt 5.       Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                              Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                          Zbigniew Łuczak           
                                                                               
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (1 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lutego 2010, 09:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1661