Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


            Or. 0063-5-50/09
P R O T O K Ó Ł  Nr 50/08
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
w dniu 7 lipca 2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 8:30 do 10:00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Czesław Kubiak – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 8,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia 
1.    Ocena stanu przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych  do udziału w akcjach w okresie letnio-żniwnym we wszystkich jednostkach gminy Boniewo.
2.    Informacja Wójta na temat bezrobocia w gminie oraz wodociągów.
3.    Informacja Komendanta Policji na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy Boniewo za I półrocze 2009 r.
4.    Wolne wnioski i zapytania.
5.    Zakończenie.
Ad. pkt 1.        Wójt przedstawił pokrótce stan przygotowania jednostek do akcji żniwnych. Poinformował, że jednostki w akcjach dobrze sobie radzą . Samochody są sprawne, poza jednostką w Bierzynie. Dla tej jednostki jest już zamówiony samochód strażacki używany w KOMISIE w Nowej Wsi i będzie sprowadzony z Francji. Środki są też zabezpieczone. Poza tym poinformował, że planowane jest utworzenie trzeciej jednostki zawodowej straży pożarnej w Michelinie pod Włocławkiem, a nie w terenie, gdzieś w gminie- „by czas reakcji skrócić".
„Wynika z tego, że musimy liczyć tylko na siebie”.
Ad. pkt 2.        Wójt poinformował, że  przyjęci do pracy pracownicy na prace publiczne  nie wszyscy są pożyteczni. W większości są to osoby, które  czasowo chcą pracować lub się zawiesić. Takich dobrych, pracowitych jest 10 osób. Wykonują prace oczyszczające rowy, przy drogach wycinają krzaki. Poinformował Komisję, że działka pod zbiornikami retencyjnymi i studnia przy hydroforni jest własnością spółdzielni. Sprawa ta nie została uregulowana. Odbył się pierwszy przetarg na nieruchomości, nikt jeszcze tego nie wykupił , ale może to wykupić zrobić rozlewnie wód.  Trzeba się zastanowić czy nie wykupić tego i w częściach  wyprzedać. Komornik nie wyraża zgody na wydzielenie  tych działek i sprzedanie gminie. Jest to poważny problem i trzeba tę sprawę załatwić. Wójt poinformował też o sprawie spornej w Łączewnie. Dotyczy to drogi spornej z Panem Białkowskim i sprawa ta została nie rozstrzygnięta i trafiła do Sądu.
Ad. pkt 3.        Komendant Policji w Choceniu pokrótce złożył informację ustną na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy Boniewo. Stwierdził, że w minionym półroczu nie było zanotowanych wypadków. Należy stwierdzić, że z kontroli na drogach wynika, że stan techniczny pojazdów jest lepszy w porównaniu do lat minionych. Problemem jest zwiększająca się liczba użytkowników skuterów i to może przyczynić się do wzrostu kolizji na drogach. Mogą one stanowić zagrożenie. Ogólnie w gminie jest bezpiecznie pomimo likwidacji Posterunku.
Ad  pkt 4.        W wolnych wnioskach radny Przybysz poruszył sprawę oznakowania na drodze powiatowej. Zasugerował postawienie znaku informacyjnego przed zakrętem na Łąki Wielkie z informacją o tej miejscowości i wsi Łączewna.
                        
Ad. pkt 5.        Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.

Protokół sporządziła:
Grażyna Kwiatkowska                                                                                                            
 
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
                                                                                                            Czesław Kubiak

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (21 sierpnia 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 sierpnia 2009, 14:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1870