Posiedzenie wspólne Komisji RG 22 czerwca

Or. 0063-48  /09

P R O T O K Ó Ł  Nr 48/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 12,30 do 15,00
 
w posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie materiałów na XXVIII sesję rady gminy:
a) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) omówienie zmian do budżetu gminy na 2009 r.,
c) omówienie regulaminu dotyczącego segregacji odpadów komunalnych w gminie Boniewo,
d) opinia dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr  E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
2.    Sprawa strony internetowej gazety pomorskiej „FORUM”.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie.
 
Ad. pkt 1. Skarbnik Gminy poinformowała, że wyliczony został już fundusz sołecki
z przeliczeniem na poszczególne sołectwa ogółem jest to kwota 168.272,49 zł.
By fundusz funkcjonował w roku przyszłym obowiązkiem jest podjęcie uchwały o wyodrębnieniu środków w budżecie w terminie do końca czerwca br. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu.
Wójt proponował środki z funduszu sołeckiego przeznaczać na drogi, chodniki w sołectwach , bo te środki najpierw zostaną wydane, a dopiero w czasie zostaną gminie oddane. Nie będzie już dodatkowych środków na remonty dróg w gminie. Na temat funduszu sołeckiego zostanie zorganizowane szkolenie sołtysów , rad sołeckich z radnymi.
Skarbnik Gminy zapoznała ze stosownym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2009 r. po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły środków na zakup samochodu strażackiego do jednostki w  Bierzynie, 4 tys. zostały przekazane z Nadleśnictwa w Kutnie na bezpieczeństwo, 19 tys. zł z budżetu gminy.  Taki samochód będzie sprowadzony z Francji do Komisu  w Nowej Wsi.
Na budowę szlaku turystycznego muszą być zabezpieczone środki własne na całość zadania, w związku z czym zwiększa się deficyt budżetowy do 270 tys. zł.
Po stronie dochodów wprowadzone zostaną wpłaty ludności na oczyszczalnie przyzagrodowe. Poza tym  przesunięte zostaną środki na zrealizowaną dodatkowo jedną oczyszczalnie przyzagrodową.
Wprowadzona zostanie dotacja na program promocyjno-edukacyjny dla mieszkańców Gminy Boniewo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „ Przez edukację i dziedzictwo kulturowe ku przyszłości „
            Skarbnik Gminy poinformowała, że  wystosowane zostało pismo do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na zasiłki okresowe i z chwilą przekazania decyzji zostaną te środki wprowadzone do budżetu.
Powyższe zmiany zostały jednogłośnie zaakceptowane.
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E Warmińskiego w Bydgoszczy
polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej. Zlikwidowana zostanie pracownia EKG, a jej zadania przejmie Ogólna Izba Przyjęć Szpitala.
            Obecny na posiedzeniu Pan Klockowski – podmiot zajmujący się   wywozem nieczystości stałych na terenie gminy zabrał głos i poinformował, że to nasze wspólne wysypisko śmieci w  Niemojewie trzeba zmienić na wysypisko segregowane. Inspekcja sanitarna dokonała kontroli wysypiska i są zalecenia do wykonania. Wójt Gminy Choceń wystąpił już z pismem do Wojewody o czynności w kierunku przekształcenia wysypiska. Regulamin, który został już nakreślony wspólnie z gminą Choceń jest już nieaktualny.  Z chwila przekształcenia wysypiska zostanie opracowany nowy regulamin segregacji odpadów i ustalenia odpłatności.
Sekretarz Gminy poinformowała o wystosowaniu pism z Urzędu do mieszkańców Łączewny  nad jeziorem Ługowskim o podpisaniu umów z Panem Klockowskim na wywóz śmieci. Właściciele działek proponowali uiszczać pewna kwotę do podatku. Gmina nie może w ten sposób rozwiązać tego problemu . Nadal ten problem istnieje i nie jest uregulowany.
Pan Klockowski poinformował, że odbył spotkanie z mieszkańcami Łączewny , ale niewielu było chętnych. Poinformował o podwyżce opłaty środowiskowej od 1 tony nieczystości – 500 zł.
Jego zdaniem bardzo szybko wejdzie na nasz teren firma SANICO z Włocławka.
Wójt Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały na zbycie samochodu strażackiego „POLONEZ”, który jest już wyeksploatowany.
 
Ad pkt 2. Radny Piasecki poruszył sprawę strony internetowej gazety pomorskiej „ Forum”, na której wypisywane są uwagi do artykułu jaki ukazał się w gazecie pomorskiej dotyczącej wykształcenia naszej Pani Skarbnik Gminy.
Wójt szczegółowo wyjaśnił tę sprawę . Dodatkowych wyjaśnień udzieliła tez Skarbnik Gminy.
 
Ad pkt 3W wolnych wnioskach radny Piasecki poruszył sprawę składki na Spółkę Wodną.
Wójt te sprawę przedstawił szczegółowo i zapytał czy radni są za podwyższeniem składki do 10 zł. od 1 ha. Wyjaśnił, że chciałby by Spółka istniała, bo trudniej będzie bez spółki. Nie będzie możliwości opiniowania pewnych działań. Temat ten zdecydowano przedyskutować po sesji.
            Skarbnik Gminy poinformowała, że obecnie są już takie wymogi przy ubieganiu się o środki unijne zabezpieczenia w 100 % środków własnych na realizację inwestycji, a później refundacja.
            Wójt Gminy  poinformował o tworzeniu drugiej Lokalnej Grupy Działania z małymi projektami i to dotyczy ryb. Program ten skierowany jest na poprawę infrastruktury .
Radny Górski przypomniał się o obiecane 5 tys. zł. Na kamień lub żużel dla wsi Lubomin Rządowy za frekwencję na wyborach .
Wójt wyraził zgodę na skierowanie tych środków poprzez zakup materiału dla tej  wsi.
Zgłoszony został problem dotyczący świetlicy w Kaniewie. Młodzież nie może grać w tenisa, bo sołtys zabrał klucz. Wójt zobowiązał się wyjaśnić tę sprawę.
 
Ad. pkt 4.Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                              Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                           ( Zbigniew Łuczak)                         
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lipca 2009, 11:39:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974