Posiedzenie wspólne Komisji RG czerwiec 2009


Or. 0063-47/09


P R O T O K Ó Ł   Nr 47/09
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 3 czerwca 2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,30 do 16,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w drodze głosowania udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji
i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Omówienie Regulaminu dotyczącego segregacji odpadów komunalnych w gminie Boniewo.
2.    Fundusz sołecki.
3.    Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Boniewo.
4.    Rozpatrzenie podań.
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie.
 
Ad. pkt 1.        Wójt gminy poinformował o przedsięwzięciach wspólnych z gminą Choceń, by jak najdłużej działało nasze wysypisko. Następnie Pani Irena Pawlak- pracownik gminy poinformowała o obowiązku segregacji śmieci w celu przedłużenia żywotności wspólnego wysypiska.
Zapoznała z projektem Regulaminu dotyczącego segregacji odpadów komunalnych w gminie Boniewo na wzór gminy Choceń. ( w załączeniu do protokołu). Zapoznała też z kosztami wywozu odpadów.
Wójt Gminy – na nasz teren będzie wchodzić firma SANIKO, tylko do końca nie wiadomo jakie zaproponują ceny za odbiór pojemnika.
Radny Ciesielski – zasugerował, by do regulaminu dopisać też do  nieczystości – popiół. Ponadto powiedział, że wie, że na wysypisko w Niemojewie są wożone śmieci przez prywatnych dostawców bez koncesji, często spoza naszego terenu.
Radny Górski – co z tymi co nie wywożą śmieci i nie płacą ?
Wójt Gminy zaproponował powołać komisję, by przeprowadziła kontrolę.
Ustalono, że w skład komisji wejdą: sołtys, policjant i pracownik gminy, przedtem jednak wystosowane zostaną pisma do mieszkańców.
Na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony  Pan Klockowski w celu ustalenia zasad
i cennika  wywozu odpadów.
 
Ad. pkt 2.        Wojt Gminy poinformował o zapisach ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 ). Podstawą do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju na dany rok stanowią wykonane dochody bieżące za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata wykazane w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Na naszą gminę przypadłoby około 89.000 zł.  Środki te będą dzielone na liczbę mieszkańców w sołectwie i dodatkowy czynnik brany pod uwagę to procent spływu podatku rolnego na dane sołectwo. Jest to ¼ podatku rolnego.
By fundusz działał w roku przyszłym to musi być podjęta stosowna uchwała w terminie do końca czerwca br.
 
Ad. pkt 3.        Pani Zofia Boratyńska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o konieczności zmiany istniejącej uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. Wyjaśniła, że usługi przysługują osobom samotnym, chorym i na
zlecenie lekarza. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Stawki za 1 godzinę usługi pozostaną na tym samym poziomie, co dotychczas.
Zapoznała ze stosownym projektem uchwały, który będzie przedłożony do uchwalenia na sesji.
            Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2009 r. po stronie dochodów
i wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia środków na wybory  i dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  dokonano też przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
            Wójt Gminy poinformował, że do wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni będą włączone te duże przy budynkach komunalnych. Wystosowane zostaną pisma do lokatorów
o wnoszenie opłat , Ci którzy pierwsi wniosą opłaty to będą mieli w pierwszej kolejności pobudowana oczyszczalnię.
Ustalono opłatę dla zbiorowych oczyszczalni w takiej samej wysokości jak dla  indywidualnych (rolników ) czyli 1.100 zł .
            Skarbnik Gminy poinformowała, że są fundusze do pozyskania w Banku Gospodarki Krajowej w Toruniu na dofinansowanie w wysokości 60 % wartości budowy pełnowymiarowej sali sportowej.
 
Ad. pkt 4. Sekretarz Gminy zapoznała z podaniem  złożonym przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z prośbą o  dofinansowanie organizowanego  „Dnia Dziecka”  oraz wycieczki dla dzieci i rodzin osób niepełnosprawnych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła , że gmina nie ma możliwości przekazania środków jedynie z Funduszu        
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Podanie zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Kolejne podanie jakie zostało przedłożone do rozpatrzenia to pani Kuczyńskiej z Arciszewa
w sprawie  zabezpieczenia dowozu dziecka z domu do szkoły we Włocławku od 1 września br.
Pani  Sekretarz wyjaśniła, że przeprowadziła rozmowę z Panią Kuczyńską, zaproponowała refundację biletu miesięcznego, ale tą Panią inna forma pomocy jak dowóz samochodem gminnym nie interesuje.
Powyższa sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do końca  czerwca.
 
Ad. pkt 5. W wolnych wnioskach radny  Ciesielski zapytał jak daleko jest sprawa nabytego majątku po Panu Waliszewskim w centrum Boniewa?  
Wójt  Gminy wyjaśnił, że sprawa się trochę przeciąga  ponieważ pan Waliszewski złożył zażalenie.
Radny Grabczyński wnioskował by do sołtysów skierowane zostały pisma zobowiązujące rolników do wycięcia krzaków przy swoich gruntach i posesjach w celu dogodnego przejazdu pokosówek i kombajnów.
Radny Świeciak poruszył sprawę braku planu zagospodarowania przestrzennego, co blokuje rolnikom składanie wniosków o zalesianie gruntów.
Sekretarz Gminy poinformowała o działaniach Pana Wypijewskiego w kierunku postawienia pomnika upamiętniającego sadzenie drzew na tysiąclecie w Lubominie, będzie postawiony kamień bez nazwisk.                                                                                                                                                                                                                                                
Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.                                                                                               


Protokół sporządziła:
G.Kwiatkowska                                                              Przewodniczący obrad                                                                                  
           / Zbigniew Łuczak /                                                                         
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 10:02:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1584