Posiedzenie Komisji Oświaty

Or. 0063- 2- 49 /09

P R O T O K Ó Ł  Nr 49/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
odbytego w dniu 3 czerwca 2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 16,00 do  16,30
 
W posiedzeniu któremu przewodniczyła Urszula Wójcińska – Przewodnicząca Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodnicząca obrad o godzinie 16,00 otworzyła posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt porządku i poddała głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek posiedzenia
 
1.    Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego nauczycielom za ukończone studia podyplomowe.
2.    Zakończenie.
 
Ad. pkt 1. Sekretarz Gminy przedstawia wniosek złożony przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boniewie Panią Agnieszkę Sadowską o przyznanie dopłaty do czesnego za ukończone studia podyplomowe.
Wniosek został sprawdzony, dokumentacja złożona została  prawidłowa i kompletna.
Komisja wspólnie z Panią Sekretarz Gminy rozpatrzyła wniosek i przyznała dopłatę dla Pani Sadowskiej w wysokości 500 zł brutto. Należność zostanie wypłacona w terminie do 20 czerwca br.
 
Ad. pkt 2.       Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                             Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                         
                                                                                                  / Urszula Wójcińska/

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:59:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2114