posiedzenia wspólnych Komisji RG 17 kwietnia 2009

Or. 0063-46  /09

P R O T O K Ó Ł  Nr 46/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 17 kwietnia 2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 13,30 do 15,30
 
w posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 13,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie materiałów na XXVII sesję rady gminy:
a) omówienie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2008 r.
b) omówienie zmian do budżetu gminy na 2009 r.
2.    Dyskusja na temat zagospodarowania zakupionych nieruchomości w centrum Boniewa.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie.
 
Ad. pkt 1. Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.  Zapoznała z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 r. Opinia jest pozytywna. Poinformowała o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  Boniewo za 2008 r.
Do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2009 r. po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 69.143 zł. z tytułu:
–       otrzymanej dotacji w wysokości 3.423 zł na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
–       otrzymanej dotacji w kwocie 1.000 zł. dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów w 2008 r.
–       otrzymania dofinansowania w wysokości 64.720,94 zł. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Dokonano przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia na wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za wyjazdy do pożarów i na szkolenia, na wypłatę delegacji zagranicznej, zwiększenia dotacji podmiotowej dla biblioteki, ponieważ  pracownik, który był zatrudniony w Urzędzie Gminy został przeniesiony do instytucji kultury jaką jest biblioteka.
W zadaniach  inwestycyjnych  zmiany, odbył się przetarg na budowę drogi Grójec-Sułkówek dalszy ciąg, cena  kosztorysowa jest niższa niż niż cena z przetargu. Planowana droga do budowy jest bez podbudowy i dlatego będzie to drożej.
Radna Wójcińska – na drodze w Grójcu są już dziury i jej zdaniem to kiepska droga. Gwarancja się skończy, a dziury pozostaną.
Radny Kubiak – to szkoda jest pieniędzy na taka drogę z podwójnych gresów . Taka sama jest pobudowana w Bierzynie, kamień się wybił i są dziury.
Obecna na posiedzeniu Pani A. Grunt – pracownik d/s  dróg wyjaśniła, że do wykonawców wystosowane zostały pisma o naprawę dróg w ramach gwarancji i w najbliższym czasie zostanę wykonane.
Skarbnik Gminy -  poinformowała, że zlecone zostało opracowanie podkładów geodezyjnych na budowę dróg w Lubominie i na oczyszczalnie przyzagrodowe..
Wójt Gminy – z powiatem jest możliwe złożenie dwóch wniosków na drogi: Łączewna – Łąki Markowe i Michałowo- Jastrzębiec w  technologii podwójnych gresów.
Powiedział też, że drogę w Sarnowie trzeba zrobić nawet bez gminy Chodecz. Ponadto przystępuje się do wykonania podkładów geodezyjnych pod kanalizacje w Osieczu Wielkim. Zasugerował, że trzeba też już zacząć myśleć o prasie na osady na oczyszczalni ścieków.
 
Ad. pkt 2. Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma jeszcze decyzji z Sądu na własność nieruchomości zakupionych w drodze licytacji w centrum Boniewa. Nie będzie aktu notarialnego tylko decyzja.
Z chwilą już nabycia tych nieruchomości radni proponowali by przenieść część Urzędu Gminy, bądź zaadoptować na salę obrad.
Przewodniczący obrad – proponował przenieść tam bibliotekę.
Wójt Gminy – każdy obiekt trzeba ogrzać , jest tam stara instalacja c.o .stolarka – byłyby to duże koszty. Proponował to wszystko sprywatyzować , a w przyszłości przy Urzędzie Gminy pobudować  obiekt z biblioteką. Doktor Pawlak jest zainteresowany gruntami pod budowę nowego Ośrodka Zdrowia.
Radny Ciesielski proponował to wszystko sprzedać i za te pieniądze dobudować sale przy Urzędzie Gminy.
Radni zdecydowali, że jak tylko zostaną sprawy własnościowe uregulowane, to umowy
z chętnymi będą zawarte na dzierżawę na krótki czas i ponownie zostaną toczone rozmowy , co dalej z tym majątkiem.
 
Ad. pkt 3. W wolnych wnioskach radny Falszewski powiedział, ze pracownicy GOPS-u samochodem służbowym wyjeżdżają na zakupy , nie pracują należycie, podziękował za naprawę przystanku i poruszył sprawę palarni papierosów w korytarzu gminy.
Radny Ciesielski zapytał czy zmieniło się coś na temat gruntów zakupionych pod budownictwo?
Wójt – zmieniony zostanie zespół by przyśpieszyć opracowanie planu.
Radny Ciesielski – czy firmy, które się interesowały budową wiatraków na terenie naszej gminy przystępują do działań.
Wójt Gminy – tak, są już wydawane decyzje środowiskowe.
Radny Świeciak poruszył sprawę internetu w Lubominie. Proponował zainstalowanie 18 metrowej anteny w celu rozwiązania problemu.
Wójt Gminy – zrobione zostanie rozeznanie w tej sprawie.
Ustalony został termin sesji na dzień 27 kwietnia na godz. 13,30.
 
Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
Protokół sporządziła:                                                Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                      
                                                                                           
                                                                              Zbigniew Łuczak                           
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1607