Posiedzenie wspólne Komisji RG marzec 2009


  Or. 0063-45/09

P R O T O K Ó Ł  Nr 45/09
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo
odbytego w dniu 18 marca  2009 r.
w Urzędzie Gminy Boniewo
w godzinach od 12,30 do 15,00
 
w posiedzeniu któremu przewodniczył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godzinie 12,30 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych , co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad  przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
1.    Omówienie materiałów na XXVI sesję rady gminy:
a) projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli,
b) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
c) projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Boniewie,
d) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
2.    Wolne wnioski i zapytania.
3.    Zakończenie.
 
Ad. pkt 1.  Sekretarz Gminy poinformowała, że brała udział w szkoleniu na temat zmian
w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciele muszą uzyskać średnie wynagrodzeń w poszczególnych awansach na terenie gminy. Trzeba zwiększyć liczbe godzin dodatkowych kółek zainteresowań w celu uzyskania tych srednich. W przypadku gdy nie będą uzyskane średnie, o których mowa to na koniec roku trzeba będzie wypłacić tę różnicę nauczycielom w formie nagrody. Nauczyciele w Boniewie, są  zatudnieni w dwóch szkołach i mają dwie umowy  zatrudnienia istnieje obawa, że nie uzyskaja średnich i trzeba będzie im wypłacić to wynagrodzenie na koniec roku.
Sekretarz Gminy – jest propozycja utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie . Nauczyciele będą mieć jedną umowę i będzie łatwiej wyliczać ich wynagrodzenia. Jest też propozycja utworzenia przedszkola w Boniewie dla dzieci z terenu gminy ( dla maluchów).
Na posiedzeniu komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny ze związkami zawodowymi zdecydowano o podwyżce dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i za wychowawstwo dla nauczycieli. Zapoznała z regulaminem uzgodnionym ze związkami zawodowymi i projektem uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Skarbnik Gminy- przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2009 r. po stronie dochodów
i wydatków . Zmiany dotyczyły zmniejszenia środków na świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie dzieci w wysokości 213.000 zł. Wprowadzenia otrzymanej dotacji na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym w wysokości 128.023 zł.  Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 35.633 zł.  wprowadzenia środków z FOGR-u na modernizację drogi gminnej Grójec-Sułkówek  kwotę 80.000 zł., z Funduszu Wsparcia kwotę 350.000 zł. na budowę drogi osiedlowej w miejscowości Boniewo. Zmniejszenia środków unijnych na zadanie „ szlak turystyczny Lubomin Rządowy - Grójec przebudowa drogi gminnej
„ zwiększenia udziału własnych środków oraz przeniesienia środków własnych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.
Powyższe zmiany zostaną przedłożone do uchwalenia na sesji.
 
Wójt Gminy- poinformował o propozycji utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie jak na początek bez szkoły w Osieczu Małym, w planach jest do likwidacji.
Na czele zespołu będzie jeden dyrektor. Jego zdaniem powołanie zespołu spowoduje, że organizowane kółka zainteresowań będa bardziej dostosowane do potrzeb dzieci. Przy utworzeniu zespołu będzie do obwodu włączony teren całej gminy łącznie z Jerzmanowem i Kaniewem.
Sekretarz Gminy- zapoznała z projektem stosownej uchwały wraz z aktem założycielskim, która będzie przedłożona do podjęcia na sesji.
Sekretarz Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wyjaśniła, że corocznie od Wojewody otrzymujemy dotacje na stypendia  socjalne dla uczniów i jej nie wykorzystujemy. By zwrot dotacji był mniejszy proponuje się zmianę tabeli przedziałów  dochodów na członka w rodzinie ucznia, a tym samym przyznawać wyższe kwoty. Powyższy projekt będzie przedstawiony na sesji celem uchwalenia.
 
Ad. pkt 2.  W wolnych wnioskach Sekretarz Gminy poinformowała o zakupie nieruchomości
w centrum Boniewa po Panu Waliszewskim w drodze licytacji.
Wójt Gminy poinformował o przetargach jakie w najbliższych dniach się odbędą na wykonawcę budowy dróg w gminie.
Przedstawione zostało podanie mieszkańców Otmianowa w sprawie naprawy drogi za zlewnią dla celów transportowych przy wywozie buraków cukrowych. Podanie rozpatrzono odmownie.
Zgłoszony został problem na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Paruszewska , uszkodzona barierka i przepust.
 
Ad. pkt 3. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia jego zamknięcia dokonał przewodniczący obrad .
 
Protokół sporządziła:                                              Przewodniczący obrad
Grażyna Kwiatkowska                                                      
                                                                                
                                                                              Zbigniew Łuczak                           
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1719