Posiedzenie wspólne Komisji RG

Or. 0063- 2-45 /09


P R O T O K Ó Ł  Nr  45/09
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny
odbytego w dniu  13 marca 2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach od 13,00 do  14,00
 
W posiedzeniu któremu przewodniczyła Urszula Wójcińska – Przewodnicząca Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodnicząca obrad o godzinie 13,00 otworzyła posiedzenie i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3,
co wobec składu komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt porządku i poddała głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Uzgodnienia zapisów Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r. ze Związkami Zawodowymi.
2.    Zakończenie.
Ad. pk 1. Sekretarz Gminy wyjaśniła zebranym , że uczestniczyła w szkoleniu na temat zmian w ustawie o systemie oświaty. Będą zmiany , część zadań należących do kompetencji Kuratorium przeszło na gminy. Kuratorium będzie tylko organem kontrolującym.
Sekretarz Gminy powiedziała, że do średnich wynagrodzeń  nauczycieli nie wlicza się dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego. Liczą się natomiast wszystkie  godziny ponadwymiarowe, trzynaste pensje, nagrody jubileuszowe. Obliczanie średnich liczy się dla każdej szkoły i grupy oddzielnie w miesiącu. Jest to dla gminy bardzo dużo pracy i jednocześnie sporządzania i kompletowania dokumentów. Następna kluczowa sprawa to sporządzenie organizacji na rok przyszły – nie wiedząc, co będzie. Regulaminy są zatwierdzane na czas określony. Musi być też zrobiony monitoring.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że u nas będzie bardzo trudno to zrobić.
Przewodniczący Rady i jednocześnie Przewodniczący Związków Zawodowych stwierdził , że można monitoring zrobić w poszczególnych grupach nauczycieli, najbardziej ruchomą grupą są nauczyciele mianowani.
Wójt Gminy zaproponował zmiany do Regulaminu wynagradzania nauczycieli takie jak:
podwyżkę dodatku motywacyjnego i funkcyjnego.
Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaakceptowane przez przedstawicieli związków zawodowych.
Stosowny projekt Regulaminu zostanie przedłożony na sesji celem zatwierdzenia.
Wójt Gminy poinformował nauczycieli, że przymierza się do utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie by ułatwić wyliczenia pensji nauczycielom. Zgodnie ze zmianą w ustawie o systemie oświaty nauczyciel, który nie wypracuje średniej w stopniach awansu zawodowego w ciągu roku, to będzie musiał mieć zapłaconą różnicę pod koniec roku. Zdaniem Wójta reforma oświaty w gminie została zapoczątkowana od Lubomina i dalej jest kontynuowana.
 
Ad. pkt 2. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonała przewodnicząca obrad.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
                                                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                                                                        
                                                                                         / Urszula Wójcińska/

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:39:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1830