psiedzenie Komisji Rewizyjnej luty 2009


  Or. 0063-1-53/09


P R O T O K Ó Ł   Nr 53/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 13 lutego 2009 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
             W posiedzeniu któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych  decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Kontrola dokumentów księgowych za IV kwartał 2008 r.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2008 r.
3.    Ustalenie Planu Pracy Komisji na 2009 r.
4.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała kontroli dokumentów księgowych za IV kwartał 2008 r.  Kontrolą objęte były wydatki związane z bieżącym finansowaniem Urzędu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Komisja ustaliła plan pracy na 2009 r. , który będzie przyjęty uchwałą na najbliższej sesji rady gminy.
Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i wydała pozytywną opinię o realizacji budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi ( opinia w załączeniu ).
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska
 
                                                                                                                      Przewodniczący obrad
 
/ Adam Ciesielski /

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 lipca 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lipca 2009, 09:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2001