przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 228/4 o pow. 1150 m2 położonej w miejscowości Boniewo


Wójt Gminy Boniewo
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
                   
 
 niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 228/4 o pow. 1150 m2 położonej           w miejscowości Boniewo za cenę wywoławczą 21.800 zł netto stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW WL1W/00044311/8 )


Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji.
 
Przeznaczenie nieruchomości wg. planu zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo  i Arciszewo -etap II, przyjęty Uchwałą Nr XXX/242/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 27.06.2022 r. przewiduje funkcję terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.
 


Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 05.06.2023 r. 
                                 
Wadium należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Boniewie - Bank Spółdzielczy w  Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Boniewie, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zawiadomieniu do jej zawarcia.
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Boniewie oraz na stronie internetowej www.bip.boniewo.
 
Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28 – pok. Nr 6.
 
Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
                                
Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 tel. /054/ 284-01-81 wew.42.
 
 
  przetarg ustny m. Boniewo.pdf (1375kB) pdf   Oświadczenia do przetargów m. Boniewo.doc (47kB) word


Na podstawie  §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Boniewo podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własności Gminy Boniewo Wynik przetargu B-wo-2.pdf (130kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2023, 11:11:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 czerwca 2023, 08:16:11)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506