UCHWAŁA Nr XIX/152/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiecz Mały


UCHWAŁA  Nr XIX/152/21
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości  Osiecz Mały
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 / Rada Gminy Boniewo uchwala,                        
co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Osiecz Mały oznaczonej  numerem ewidencyjnym 137/16  o pow. 0,1625  ha stanowiącej własność Gminy Boniewo,  KW WL1W/00037254/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                   Adam Ciesielski
 

metryczka


Wytworzył: Członkowie Rady Gminy Boniewo (30 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2021, 19:48:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545