ZARZĄDZENIE Nr 9 /2021 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004 oraz powołania komisji przetargowej.

Załącznik do zarządzenia nr 9/2021
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 09 marca 2021 rokuWójt Gminy Boniewo
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004


1. Nazwa i siedziba:
Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
tel. 54 284 01 81, fax 54 284 06 71

2. Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy:
- model pojazdu -Jelcz 315M 004
- nr rejestracyjny – CWL 10FK
- nr identyfikacyjny (VIN) - 0351
- rok produkcji -1977
- barwa nadwozia - czerwona
- pojemność silnika/ moc silnika – 11100 ccm /179kW (243 KM)
- rodzaj zabudowy- furgon kontenerowy
- paliwo – olej napędowy
Dane uzupełniające:

Samochód posiada przegląd techniczny ważny do 03 lipca 2021 roku
Ubezpieczenie wygasa 31 grudnia 2021 roku.
Samochód posiada zamontowaną sygnalizację świetlną i dźwiękową alarmową.

3. Cena wywoławcza pojazdu:
6 600,00 złotych ( słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/000 groszy).

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu
54 284 01 81 lub 502362906.

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Złożenie pisemnej oferty w terminie określonym przez organizatora przetargu.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna28, 87-851
Boniewo, pokój Nr 6.
Termin składania ofert upływa dnia 24 marca 2021 roku o godz. 10:00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 10:15 w budynku Urzędu
Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 ( gabinet Wójta Gminy).
Otwarcie ofert jest jawne.

8. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- oferowaną cenę ;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
- sposób kontaktu z oferentem;
-datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym
ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona „Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki
Jelcz 315M 004- Nie otwierać przed dniem 24 marca 2021 roku do godz. 10:15”

9. Informacje dodatkowe:
1) Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną
cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja
przetargowa przeprowadzi przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów – jako
dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku oferenci zostaną poinformowani
o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Ustala się wysokość
postąpienia w licytacji o 1 % ceny wywoławczej.

2) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzania przetargu.

3) Wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ustalonej ceny pojazdu na konto Gminy w
Boniewie nr: 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001; o terminie i miejscu podpisania umowy
nabywca zostanie poinformowany przez sprzedającego.

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora
przetargu na terenie Gminy Boniewo po zapłaceniu ceny i po podpisaniu umowy
sprzedaży. Wszelkie koszty zawiązane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

5) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym
pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady pojazdu oraz wady zawiązane z jego
zużyciem.

6) Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. Oferty cenowe poniżej
ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez
podania przyczyny.

ZARZĄDZENIE Nr 9.pdf (56kB) pdf

wynik postępowania.pdf (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 marca 2021, 09:47:51)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 marca 2021, 15:24:21)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1540